Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimai Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje (2017-09-11)

Paskelbta: 2017-09-11

Rugsėjo 10 d., minint Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimą, Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimai, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narės, parapijos choras „In Vivo Dei“ ir parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius dalyvavo Šilinių atlaiduose, švenčiant Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metus.


Atsiliepdami į Lietuvos Vyskupų Konferencijos kvietimą, šią dieną meldėmės už visus lietuvius pasaulyje, dėkojome Dievui už pal. Teofiliaus brangintą Eucharistijos dovaną ir meldėme palaimintojo užtarimo Lietuvos žmonėms ir atsakomybės suvokimo priimantiems sprendimus.


10 val. bazilikoje Eucharistijos liturgijai vadovavo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Mus ypač jaudino tai, kad per šias šv. Mišias giedojo mūsų parapijos choras. Dėkojame choristams už Mergelei Marijai skirtas giesmes, už darnų ir gražų giedojimą, kurį galima buvo girdėti net ir aikštėje prieš baziliką.


Prieš pagrindines šv. Mišias, vykusias aikštėje, parapijos klebonas pakvietė į bendrą rožinio maldą. Po rožinio katechezę piligrimams sakė pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos postulatorius kun. Mindaugas Sabonis, kuris papasakojo istoriją, kaip Solovkose kunigai švęsdavo šv. Mišias.


12.00 val., giedant Švč. M. Marijos litaniją, iškilminga procesija prie altoriaus atėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Telšių vyskupijos koadjutorius vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Apaštališkosios nunciatūros patarėjas mons. Matthew Amponsah-Saamoa, kelių vyskupijų kunigai bei Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai. Mišiose dalyvavo ir svečias – Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų Bažnyčios arkivyskupas metropolitas Inokentijus.


„Kaip reikia šiandien Viešpaties pagalbos, ypač mūsų laikams. Mergelės Marijos, pal. Teofiliaus užtariami, kreipkimės į Dievą, kuris visada lydi savo meile ir dovanoja gailestingumą“, – iškilmingą Eucharistiją pradėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ (visą homiliją skaityti >>>).


Pasibaigus šv. Mišioms, nusidriekė piligrimų eilutė prie dar vieno mūsų maldų Šiluvoje užtarėjo pal. T. Matulionio relikvijų, esančių didžiajame relikvijoriuje (relikvijorius jau nuo rugpjūčio pabaigos yra gerbiamas prie šoninio Bazilikos altoriaus ir bus čia iki pat atlaidų pabaigos).


Kiti piligrimai skubėjo pasimelsti prie Švč. M. Marijos Apreiškimo koplyčioje, o spėję pasimelsti vaikštinėjo po Šiluvos kermošių, kuriame galėjo įsigyti katalikiškų leidinių, knygų, sesių vienuolių pagamintų suvenyrų.


Pavargusius ir ištroškusius piligrimus arbata vaišino  Caritas savanoriai.


Padėkoję Šiluvos Švenčiausiajai Mergelei Marijai, pasisėmę džiaugsmo ir vilties savo gyvenimo bei darbų atnaujinimui, su gera nuotaika bei choristų dainomis grįžome namo.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021