Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tradicija tęsiama: Fatimos Dievo Motinos viešnagė Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2017-08-30)

Paskelbta: 2017-08-30


Rugpjūčio 29 d., kaip jau daugelį metų vasaros pabaigoje, sulaukėme TFP (“Tradition, Family, Property” – Tradicija, Šeima, Nuosavybė) asociacijos narių, aplankančių Lietuvą.

Šiais metais į svečius atvyko atstovai iš Urugvajaus, Brazilijos, Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos, Meksikos, Kolumbijos ir Vokietijos. Svečius lydėjo ir globojo Krikščioniškosios kultūros instituto generalinė direktorė Rita Blinstrubienė.


17.30 val. prie bazilikos durų svečius sutiko parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius ir, uždėjęs Švč. M. Marijai dėl kelionės nuimtą karūną bei rožinį, pakvietė visus į baziliką.

Skambant dūdmaišio melodijai, TFP organizacijos atstovai iškilmingai procesijoje įnešė Fatimos Marijos statulą į pilną laukiančių brangios Viešnios žmonių baziliką.


Pamaldos prasidėjo giedant Švč. Mergelės Marijos litaniją. 18.00 val. šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Šv. Mišių pradžioje klebonas padėkojo svečiams už jų prasmingą veiklą ir pakvietė visus kartu melstis, ypač už čia susirinkusius vaikus ir jų tėvelius, prašant Dievo Motinos globos Naujųjų mokslo metų proga.


Homilijoje monsinjoras kvietė nepamiršti dėkoti Dievo Motinai Marijai, visų mūsų Motinai, kuri su kūnu ir siela yra šalia Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Jai turime dėkoti kiekvieną dieną, nes dažnai šaukiamės Jos pagalbos tik tada, kai prispaudžia bėdos. „Glauskimės prie Šventosios Marijos ir prašykime nuolankumo bei jos užtarimo pas Dievą“, - baigė homiliją klebonas.


Šv. Mišių pabaigoje monsinjoras pakvietė visus vaikus prie altoriaus ir kiekvienam suteikė palaiminimą. TFP nariai įteikė tikintiesiems savo atminimo dovaną - 2017-2018 m. kalendorių “Lietuva: 1918 - atgauta Laisvė”.


Po šv. Mišių tikintieji pasiliko bazilikoje: vieni ėjo prie Fatimos Marijos statulos ir išsakė savo maldas, rūpesčius, prašymus, padėkas, kiti norėjo pabūti su Ja tyloje.


Mūsų Dangiškosios Motinos viešnagė baigėsi bendra rožinio malda, kurią vedė parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narės. Dėkojame brangiems svečiams ir atsisveikiname iki kitų metų, kai vėl mus aplankys Švč. Mergelė Marija iš Fatimos.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021