Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišiose pagerbtas Kelno arkivyskupas emeritas kardinolas Joachimas Meisneris (2017-07-09)

Paskelbta: 2017-07-13

2017 m. liepos 9 dieną Sumos šv. Mišiose klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pakvietė tikinčiuosius melstis ne tik kaip įprastai už parapiją, jos geradarius bei aukotojus, bet ir už Kelno arkivyskupą emeritą kardinolą Joachimą Meisnerį, kuris liepos 5 dieną iškeliavo pas Viešpatį. Mišių pradžioje klebonas glaustai supažindino su kardinolo biografija, jo nuopelnus Visuotinei Bažnyčiai bei Lietuvai.

Kardinolas Joachim Meisner pirmą kartą į Lietuvą atvyko 1982 metais. Taip paliudijo visuotinės Bažnyčios solidarumą persekiojimai vietinei Bažnyčiai totalitarinio sovietų režimo okupuotame krašte. 2008 metais, į jau nepriklausomą Lietuvos valstybę, jis atvyko kaip popiežiaus Benedikto XVI ypatingasis pasiuntinys į Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus iškilmę. Kardinolas Meisneris tą kartą prisiminė kaip jis per pirmąjį apsilankymą sostinėje atsisakė kvietimo aplankyti komunistinės valdžios konfiskuotą Vilniaus arkikatedrą. „Neisiu į katedrą tol, kol ji paversta muziejumi“, sakė tuomet kardinolas Meisner. Tada kardinolą lydėję sovietinės valdžios atstovai pastebėjo, jog jam teks laukti net iki Paskutinio teismo, nes Sovietų Sąjunga tvers amžiams. „Tačiau jau po septynerių metų arkikatedra buvo sugrąžinta, taigi stebuklai įmanomi“, – kartą prisimindamas 1989 metų įvykius Lietuvoje pasakojo Kelno arkivyskupas kardinolas Meisneris. (plg. Vatikano radijas).

Mums, parapijos tikintiesiems, įsimintinas jo apsilankymas 2008 m. rugsėjo 15 dieną kartu su vyskupu emeritu Juozu Preikšu, tuometiniu augziliaru vyskupu Jonu Ivanausku bei Kauno arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi SJ. Tą dieną kardinolas pašventino parapijos namų kertinį akmenį, kuris su kapsule buvo įmūrytas į būsimo pastato pamatus.(skaityti >>>)

Tai buvo nepaprastai kuklus, nuoširdus, „romios ir nuolankios širdies“, kaip girdėjome Jėzaus žodžius Evangelijoje pagal Matą(Mt11, 25-30), ištikimas Dievui ir Jėzaus Kristaus Bažnyčiai.

 B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021