Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos diena Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje (2008-06-24)

Paskelbta: 2008-06-26

 

Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, penktąjį kartą (nuo 2004-ųjų) paminėta Kauno arkivyskupijos diena. Ji pradėta iškilmingai švęsta Eucharistija Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje gausiai dalyvaujant tikintiesiems. Arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai prie altoriaus atėjo didžiule procesija. Šv. Mišių liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius jos pradžioje pakvietė melstis už arkivyskupijos dabartį ir ateitį, kad kiekvienas, tarnaudamas pagal savo luomą ir pareigas, būtų vertas dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo šventumo pavyzdžio. Koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žukauskas ir visi iškilmėse dalyvavę dvasininkai. Per šv. Mišias giedojo bažnyčios choras, vadovaujamas Danguolės Beinarytės.

Homiliją pasakęs arkiv. S. Tamkevičius pabrėžė išskirtinį metą, kurį išgyvena Kauno arkivyskupija, rengdamasi Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui. Ganytojas pakvietė įsimąstyti į Šiluvoje apsireiškusios Marijos ir šv. Jono Krikštytojo misijų dvasinę sąsają. Pasak arkivyskupo, abu dangiškieji globėjai kvietė žmones palikti nuodėmės kelią ir pasikeisti, atsigręžti į Dievą. Ir Jubiliejaus šventimas būsiąs prasmingas tik dvasiškai ūgtelėjus kiekvienam arkivyskupijos žmogui. Homilijoje kiekvienas paragintas apmąstyti savo santykį su Eucharistija, kad jos priėmimas būtų kuo vaisingesnis, pakviestas rimtai jai rengtis, daugiau dėmesio skiriant sąžinės patikrinimui, vengti perdėtos išorinės pagarbos. Arkivyskupas išsakė lūkestį, kad šv. Mišios taptų kiekvieno arkivyskupijos tikinčio žmogaus gyvenimo centru, o Eucharistijos garbinimas apimtų ir protą, ir širdį. „Švč. M. Marija primena – kaip anuomet Šiluvoje – neužmiršti jos Sūnaus: mūsų dvasinė jėga glūdi Eucharistijoje“, – sakė ganytojas.

Užbaigdamas šv. Mišias arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo kunigams, pašvęstojo gyvenimo nariams, pasauliečiams, kurie itin aktyviai dalyvauja arkivyskupijos gyvenime, taip pat pasveikino visus Jonus ir ypač vardines švenčiančius vysk. J. Ivanauską bei kitus brolius kunigus. Prel. V. S. Vaičiūnas arkivyskupijos augziliarui tarė sveikinimo žodį ir įteikė gėlių. Visiems arkivyskupijos šventės dalyviams buvo suteiktas ganytojiškas palaiminimas.

Arkivyskupijos diena toliau minėta Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje, kur sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė pirmiausia pakvietė prisiminti nuotraukose įamžintas svarbiausių švenčių ir renginių akimirkas.

Ir savo pranešime apie šiandienines sielovados aktualijas bei pasirengimą Jubiliejui arkiv. S. Tamkevičius pabrėžė, jog niekada lig šiol arkivyskupijos gyvenime nebūta tiek prasmingų renginių. Ganytojas prisiminė gražias dekanatų, parapijų bendruomenių pastangas priimant keliaujantį Šiluvos Dievo Motinos paveikslą, rengiant Eucharistinius kongresus ir šventes, piligrimines keliones. Savo kalboje ypač pasidžiaugė, kad dar niekada tiek dėmesio nebuvo skiriama Eucharistijos garbinimui. Tarp kitų iškilių įvykių išskirtas sėkmingai baigtas Sinodo darbas (Arkivyskupijos dienos dalyviai kaip tik galėjo pasidžiaugti atskira knyga išleistais Sinodo nutarimais), sveikintinas katalikiškų mokyklų gausėjimas Kauno mieste. Kita vertus, arkivyskupijos gyvenime yra ir nerimą keliančių ženklų: arkivyskupas apgailestavo dėl gyventojų emigracijos, mažėjančių pašaukimų, tikybos mokytojų stygiaus. Dėkodamas už arkivyskupijos žmonių darbą ir aktyvumą dvasiniame gyvenime arkiv. S. Tamkevičius pabrėžė, kad nuoširdžiomis jų pastangomis pasiseka nuveikti nemažai darbų, palinkėjo visiems gerai pasirengti artėjančiam Šiluvos Jubiliejui.

Kaip ir kasmet arkiv. S. Tamkevičius padėkos raštais ir Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanojo keletą labiausiai nusipelniusių arkivyskupijos žmonių. Šiemet tarp apdovanotojų buvo Jurbarko dekanas ir parapijos klebonas kun. Kęstutis Grabauskas, Raseinių vicedekanas ir parapijos klebonas kun. Vytautas Paukštis, kurijos darbuotojos ses. Alma Vabuolaitė FDCJ, Alma Kraptavičiūtė, kiti institucijose, parapijose ypač uoliai savo pareigas atliekantys ir gyvenimo pavyzdžiu liudijantys Evangeliją arkivyskupijos tikintieji (išsamų sąrašą žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,911).

Arkivyskupas įteikė ir kasmetinius „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimus. Violeta Micevičiūtė apdovanota už ilgametį, uolų ir pasiaukojamą filologinį darbą nuosekliai atspindint Lietuvos bažnytinio gyvenimo įvykius „Bažnyčios žiniose“, rengiant Apaštalų Sosto dokumentų vertimus, nepailstamai redaguojant religinę literatūrą, ypač gyvybės kultūrą puoselėjančius tekstus, už išmanų rūpinimąsi Bažnyčios bei teologijos kalba ir už asmenišką krikščioniško gyvenimo liudijimą, džiugiai tarnaujant įvairiuose skirtuosiuose Viešpaties vynuogyno baruose. Vidai Savičiūnaitei toks apovanojimas įteiktas už sąžiningą žurnalistinę veiklą, vertybiniu žvilgsniu aprėpiant kultūrinius įvykius bei korektiškai atspindint Bažnyčios gyvenimo viešąją raišką ir už nuoseklų profesinės etikos puoselėjimą.

Apdovanoti ir šiltais plojimais palydėti buvo ir moksleiviai: arkiv. S. Tamkevičius įteikė apvanojimus arkivyskupijos mastu organizuoto ir Šiluvos Jubiliejui skirto rašinių bei piešinių konkurso nugalėtojams. Pasigėrėti išties kūrybinga ir talentinga arkivyskupijos jaunąja karta iškilmių dalyviai turėjo progą ir klausydamiesi solistės Ivetos Ivanauskaitės (mokytoja Eglė Starkevičienė) atliekamų dainų.

                                                                 Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021