Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos tikybos mokytojų ir katechetų Katechetikos Metodinio centro veikla 2014 metais (2015 01 20)

Paskelbta: 2017-01-20

 Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje yra 8 mokyklos: Kauno apskrities dailės gimnazija, Kauno „ Saulės“ gimnazija, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Žaliakalnio progimnazija, V. Bacevičiaus pradinė mokykla, Kauno darželis - mokykla „Rūtelė“, Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. 2013 - 2014 m. parapijoje dirba 5 tikybos mokytojai: Gabrielius Čufarinas, Virginija Juodpusienė, Vilma Tamošauskytė, Miglė Račaitė ir Nijolė Kulėšienė. Per penkerių metų laikotarpį vyko tikybos mokytojų kaita. Viena mokytoja yra dekretinėse atostogose, viena mokytoja studijuoja ir ruošiasi ginti teologijos mokslų daktaro laipsnį, todėl laikinai nedirba, viena mokytoja nutraukė savo darbo sutartį ir šiuo metu dirba kitame dekanate. Turėjome skaudžią netektį. Tikybos mokytojai į amžinybę palydėjo savo kolegą tikybos mokytoją Tomą Žemaitį. Visi šiuo metu dirbantys tikybos mokytojai turi teologinį išsilavinimą, ir yra įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. Mokytojai yra įgiję sekančias tikybos mokytojo kvalifikacines kategorijas: 1 - tikybos mokytojo metodininko kvalifikaciją, 3 – tikybos vyresniojo mokytojo kvalifikaciją, 1 - tikybos mokytojo kvalifikaciją. 2013 - 2014 m. viso mokosi 2935 mok. Iš jų tikybos pamokas lanko 1536 mok., o etikos pamokas lanko 1399 mok. Tai sudaro 52, 33 procentus. Tikybos mokytojų bei katechetų Katechetikos metodinio centro dvasios vadas yra parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Mokytojų bei katechetų metodiniai susirinkimai vyksta vieną kartą per mėnesį. Kartu su klebonu yra aptariamas tikybos mokymas mokyklose bei gimnazijose, mokytojų ir katechetų veikla parapijoje. Visa veikla ir renginiai parapijoje ir dekanate Katechetikos metodiniame centre planuojami vieneriems metams. Klebonas lanko tikybos pamokas, susitinka su mokiniais ir mokyklų vadovais, dalyvauja įvairiuose mokyklų renginiuose, projektuose, pats inicijuoja Advento bei Gavėnios rekolekcijų įvairovę. Kasmet klebonas gimnazijų ir mokyklų bendruomenėms veda Advento susikaupimo valandas, kurių metu ne tik meldžiamasi, bet ir bendraujama, dalijamasi kalėdaičiais, vedamos konferencijos religinėmis temomis. Suderinus gimnazijų ir mokyklų veiklą bažnyčioje aukojamos Šv. Mišios, kurios skirtos pradedant naujuosius mokslo metus, paskutiniojo skambučio abiturientams proga, susikaupimo valandoms, rekolekcijoms. Parapijos mokytojų ir katechetų veiklą koordinuoja ir Kauno arkivyskupijos bei Kauno I dekanato Katechetikos metodiniai centrai. Parapijų KMC vadovų ir katechetų vadovų posėdžių metu diegiamos pažangios iniciatyvos, gerosios patirties sklaida, padedančios tikybos mokytojams bei katechetams tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti religinio ugdymo bei parapinės katechezės sklaidą, plėtojimą ir diegimą. Štai jau keletą metų, arkivyskupijos tikybos mokytojai kviečiami kartą metuose dalyvauti ne trumpesnėse kaip 2 dienų trukmės rekolekcijose ar panašiuose renginiuose (piligriminėse kelionėse, dvasinio pobūdžio seminaruose, kursuose, programose ir pan.). Mūsų parapijos mokytojai sėkmingai dalyvavo Guronyse organizuotose Advento, bei Gavėnios laikotarpiais organizuojamose rekolekcijose. Parapijos mokytojai dalyvauja įvairiose respublikinėje mokslinėse konferencijose: „Dievo gailestingumas šiandienos kontekstuose“, respublikinėje ekumeninėje konferencijoje „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pamatas“, seminare „Vaiko, mokytojų, tėvų teisės, pareigos ir atsakomybė“, seminare „Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien“, o gimnazijų mokiniai sėkmingai dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto, Teologijos fakulteto organizuotuose konkurse „Tikėjimas ir mokslas - du sparnai kilti į tiesą“, „Meilės formulė“. Šeimos metų proga, kiekvienoje parapijos mokykloje ir gimnazijose buvo pravesta „Šeimos savaitė“, organizuoti piešinių konkursai “Mano svajonių šeima“. Tėveliams ir mokiniams buvo vedamos popietės, kurių metu savo pranešimus skaitė lektoriai iš Vytauto Didžiojo Universiteto. Tikybos mokytojai ir katechetai kelia savo kvalifikaciją Kauno arkivyskupijos organizuotuose kvalifikaciniuose seminaruose. Siekdami skleisti sėkmingą tikybos mokytojų kūrybingumo ugdymo patirtį Kauno mieste ir arkivyskupijoje, parapijos mokytojai dalyvavo Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų kūrybinių darbų parodoje, pristatė savo darbus Kauno arkivyskupijos „Gerosios patirties sklaida“ paruoštam diskui, kuris buvo paskleistas visoje Kauno arkivyskupijoje. Mokytojų Katechetikos centras bendradarbiauja su kitomis parapijos sielovados institucijomis. Vyksta bendradarbiavimas tarp mokyklų ir Carito organizacijos. Carito vadovai pristatė Caritas organizacijos veiklą ir tai turi teigiamą poveikį jungiantis į akciją „Gerumas mus vienija“ ir platinant žvakutes, jungiantis į „Maisto banko“ akcijas, kas metai renkama labdara ir ruošiami kalėdiniai susitikimai su Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikais, senelių ir vaikų namais. Mokytojai aktyviai bendradarbiauja su Arkivyskupijos bei Kauno I dekanato jaunimo centro vadovais, Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovu, kurie buvo kviečiami į posėdžius ir supažindino mokytojus su bendradarbiavimo galimybėmis, savo veiklos planais, taip pat buvo kviečiami į mokyklas, kur susitiko su mokiniais, pristatė savo veiklą, dalyvavo tikybos pamokose. Mokiniai turėjo puikią galimybę dalyvauti didelį susidomėjimą turėjusiuose renginiuose: Šv. Valentino dienos šventėje “Meilė kuria šeimą“, o mokinių tėveliai dalyvavo „Šeimų šventėje“, kurios vyko Žalgirio arenoje. Mokytojai su savo mokyklų mokiniais dalyvavo Lietuvos Jaunimo dienose Kauno mieste. Kiekvienais metais mokiniams sudaromos galimybės dalyvauti Cairos rekolekcijose, kurias organizuoja Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija, o rekolekcijas ruošia ir veda ses. Liucija Grybaitė ir jaunimo komanda. Tikybos mokytojai bendradarbiauja su parapijos katechetais ir padeda jiems ruošti vaikus ir jaunimą sakramentinei praktikai. Mokslo metų pabaigoje, tikybos mokytojai ir katechetai dalyvauja Kauno I dekanato Katechetikos Metodinio Centro organizuojamose konferencijose, kuriose apžvelgiama tikybos mokytojų ir katechetų veikla, meldžiamasi už mokinius, jų šeimas, mokytojus.

Kristaus Prisikėlimo parapijos KMC vadovė Nijolė Kulėšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021