Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios pradedant naujus mokslo metus bazilikoje (2016-09-01)

Paskelbta: 2016-09-02


Kristaus Prisikėlimo parapijos mokyklos naujuosius mokslo metus pradėjo Šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.


Rugsėjo 1 dieną, 11.00 val. Šv. Mišiose dalyvavo „Saulės“, J. Jablonskio gimnazijų moksleiviai, mokytojai, vadovai. Tradiciškai šiose Šv. Mišiose dalyvavo ir patys mažiausieji, tai Žaliakalnio vaikų darželio auklėtiniai, kuriuos atlydėjo jų auklėtojos.


Eucharistijos liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Šv. Mišių metu giedojo Kauno „Saulės“ gimnazijos jaunimo grupė „Akordas“, vadovaujama meno vadovės Jovitos Kulakauskienės. Gimnazijos abiturientai, dalyvaudami liturgijoje, skaitė skaitinius, savo prašymus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje.


Prieš pradėdamas šv. Miškų auką klebonas pasveikino visus su naujų mokslo metų švente, pasidžiaugė gausiai susirinkusiais moksleiviais ir palinkėjo gražaus susikaupimo maldoje.


Savo homilijoje monsinjoras kalbėjo: „Mieli gimnazijų vadovai, mokytojai, brangūs mokiniai, tėveliai ir visi, kurie susirinkote Šv. Mišių aukoje paprašyti Dievo malonės dovanų ir sėkmės tiems, kurie po trumpo atokvėpio pradeda naujuosius mokslo metus. Ką tik girdėta Evangelijos ištrauka pagal Luką iš pirmo žvilgsnio atrodytų pasakoja apie nesėkmingą žvejybą, kurią patyrė keletas žvejų. Tačiau pirmiausia į akis krenta didžiulis kontrastas tarp minios, kuri „veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio“(Lk5,1) ir žvejų, tvarkančių tinklus po nesėkmingos naktinės žvejybos. Tačiau šiame kontraste galime įžvelgti gilią mintį: žmogus be Dievo klaidžioja tamsybėse, dažnai jo darbas yra bergždžias, neduoda trokštamo rezultato. Vienoje psalmėje skaitome: „Jei Viešpats nestato namo, veltui triūsia tie, kurie jį stato. Jei Viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargai“ (Ps127, 1). Keisčiausia girdėtoje istorijoje yra tai, kad Jėzus sau mokinius pasišaukia ne iš tų, kurie Jo ieško, seka Jį, trokšta klausytis Jo žodžio, bet iš tų, kurie nusivylę, niekuo nebetiki, net savimi kaip Petras. Jėzus mato žmogaus širdį, žino, kas slypi joje. Akivaizdu, kad Kristus keičia žmogaus gyvenimą kardinaliai. Šioje atrodytų paprastoje žvejonės istorijoje nuostabiausia yra pabaiga. Jėzus sako Petrui : „Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi" (Lk 5, 10). Taip paprastas kaimo žvejys pakviestas didžiai misijai - būsimajai ganytojo tarnystei. Jis tampa pirmuoju popiežiumi Kristaus Bažnyčioje.


Tai turėtum įsiminti, mielas moksleivi! Jei kartais jautiesi netinkamu, ribotu, trapiu, esi nusivylęs savimi, tai nėra kliūtis siekti mokslo aukštumų, svajoti apie sėkmingą ir laimingą gyvenimą. Tik reikia atsiminti, kad tai, kas vyksta su mumis šiame gyvenime nėra mūsų galimybių, mūsų gabumų, mūsų įžvalgų vaisius. Visa kame yra Dievo veikimas ir tik kaip Petro nuolankumas, visiškas pasitikėjimas Dievo galia dovanoja mums neįtikėtinų, nelauktų dalykų. Apaštalas Paulius pirmajame skaitinyje, drąsindamas jus sako: „Viskas yra jūsų;(...) ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis, - viskas jūsų, bet jūs patys – Kristaus, o Kristus – Dievo“(1Kor 3, 22-23).

Mieli moksleiviai, pradedant naujuosius mokslo metus, nuoširdžiai prašykite Dievo, kad Jo suteiktos dovanos jumyse išsiskleistų ir padėtų prasmingai gyventi. Niekada nepamirškite Jam dėkoti už kiekvieną gautą malonę. Ir kaip apaštalas Paulius kviečia visada atsiminkite, kad mes negalime didžiuotis prieš Dievą. Jo dėka esame Jėzuje Kristuje, kuris Dievo valia tapo išmintimi, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu, kad kas giriasi girtųsi Viešpačiu (plg. 1Kor. 1,29-31).


Mokytojams nuoširdžiai linkiu tapti savo ugdytiniams dvasingumo pažinimo, džiaugsmo, supratimo, atjautos, draugiškumo bei meilės šaltiniu. Būkite tvirta atrama ir saugiu prieglobsčiu kiekvienam vaikui, ypač stokojančiam dėmesio, švelnumo, meilės bei jautrumo.“- linkėjo klebonas.


Po šių šv. Mišių monsinjoras Vytautas Grigaravičius visiems suteikė iškilmingą šventinį palaiminimą Mišių pabaigoje „Saulės“ gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė, gimnazijos bendruomenės vardu, tarusi padėkos žodį klebonui už gražų bendradarbiavimą, už galimybę moksleiviams gilinti savo tikėjimą, už Šv. Mišių auką, kartu su abiturientais, įteikė gėles, kurias skyrė šios šventovės papuošimui.


Fotografijos Kauno „Saulės" gimnazijos 2 kl. moksleivės Gabijos Gimberytės ir parapijos referentė Aldonos  Narušienės.

                                                     Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021