Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sumos choro viešnagė Pilnų namų bendruomenėje Panaros kaime (2016-07-23)

Paskelbta: 2016-07-27

Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos Sumos choras svečiavosi Panaros kaime įsikūrusioje plačiai žinomoje Pilnų namų bendruomenėje. Giedojome per šventąsias Mišias.


Po Mišių bendruomenės projektų vadovė Rūta Jakubonienė papasakojo apie bendruomenę ir vykdomus projektus. Pasivaikščiojome po bendruomenės teritoriją apžiūrėjome herbulariumą, kur bendruomenės nariai augina vaistažoles. Norintieji bendruomenės kioskelyje galėjo įsigyti vaistažolių arbatų, kvepiančiųjų aliejų, kompaktinių plokštelių su bendruomenės įkūrėjo kunigo Valerijaus Rudzinsko mokymais įvairiomis temomis.


Pasisvečiavę bendruomenėje, grįžome Kaunan, pakeliui, Merkinėje, surengę pikniką. Esame labai patenkinti išvyka ir dėkojame mūsų klebonui dekanui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui, padėjusiam surengti šią kelionę. Manau, kad  bus įdomu susipažinti su Pilnų namų bendruomenės istorija ir jos veikla, todėl kviečiu į trumpą šios bendruomenės pristatymą.

Bendruomenė veiklą vykdo nuo 1997 m. ir trokšta per bendrą krikščionišką gyvenimą būti Dievo gailestingumo ženklu labiausiai nusivylusiems ir atstumtiesiems (plg. Lk 14, 16-24). Viešpaties troškimas, „kad mano namai būtų pilni“ (Lk 14, 23), kupinas viltį nešančio Dievo gailestingumo patiems silpniausiems bei atstumtiesiems, tapo šios bendruomenės įkvėpimo šaltinis. Iš čia kilo ir jos pavadinimas – Pilnų namų bendruomenė. 1999 m. vasarą Jo Ekscelencijai Kaišiadorių vyskupui buvo pristatyti bendruomenės Įstatų apmatai bei gyvenimo tvarka ir gautas jo pritarimas kurti bendruomenę. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, nuo pradžių globojęs bendruomenę, 2001 m. liepos 2 d. patvirtino jos Įstatus ir suteikė jai bažnytinio juridinio asmens statusą. Bendruomenę sudaro pasišventusieji broliai ir besirengiantieji pasišvęsti bei globotiniai ar atliekantys reabilitaciją asmenys. Aukščiausias bendruomenės valdymo organas – Taryba, į kurią įeina įkūrėjas ir visi pasišventusieji broliai. Stipresni ir sveikesni bendruomenės žmonės gilinasi į krikščioniškąjį pašaukimą, liudija ir ugdo tikėjimą, kasdien dalydamiesi su silpnesniaisiais jų vargais, džiaugsmais, rūpesčiais ir malda. Bendruomenė turi savo ženklą ir drabužį. Bendruomenės šūkis –GAILESTINGUMAS IR IŠTIKIMYBĖ. Pilnų namų bendruomenės misijos tikslas – kad turintis problemų žmogus, apsigyvenęs bendruomenėje, būtų evangelizuotas, priimtų tikėjimą, pradėtų vaduotis iš priklausomybių ir rengtųsi sugrįžti į savarankišką gyvenimą arba pasišvęstų atliekamai tarnystei. Tačiau svarbiausia, kad į bendruomenę atvykęs žmogus atsivertų Viešpaties gailestingumui, priimtų tikėjimą ir, Dievo padedamas, vaduotųsi iš priklausomybių. Šiam tikslui pasiekti telkiamos maksimalios pastangos. Nuo įsikūrimo pradžios nemažai bendruomenėje apsilankiusių ar gyvenusių žmonių susidūrė su tiesioginiu krikščioniško gyvenimo liudijimu bei Gyvenimo Žodžiu, susitaikė su Dievu ir Bažnyčia, dažnas atgavo dvasios pusiausvyrą ir gyvenimo viltį. Į bendruomenę yra priimami vaikinai nuo 18 iki 30 m. Į ją atvykstama iš anksto suderinus. Ilgiau pasiliekama tik po bandomojo laikotarpio. Po 1-3 mėnesių, jei atvykusiojo elgesys nepriekaištingas ir jis pats to pageidauja, pateikia bendruomenės Tarybai prašymą tapti tiriančiuoju pašaukimą arba ugdomuoju (juo būnama nuo 6 mėn. iki dvejų metų). Sėkmingai išklausę ugdymo programą vaikinai pateikia prašymą tapti pašauktaisiais (pašauktųjų formacija trunka nuo vienerių iki dvejų metų). Priimamieji į pašauktuosius įvelkami į bendruomenės drabužį. Vėliau pašauktieji duoda laikinus (nuo vienerių iki trejų metų) pažadus bendram gyvenimui ir misijai. Galiausiai, gavę vienbalsį bendruomenės Tarybos pritarimą, jaunuoliai duoda galutinius pažadus likusį gyvenimą gyventi kartu, liudyti Evangeliją ir vykdyti bendruomenės pašaukimą. Į visas pakopas įvedama liturginėmis apeigomis. Bendruomenė vadovaujasi tradicine vienuolynuose įprasta dienotvarke, dar kitaip vadinama regula, pritaikyta jos misijai. Daug dėmesio skiriama maldai, todėl keturis kartus per dieną kalbamos Dievo tautos liturginės valandos, visi bendruomenės nariai dalyvauja šv. Mišiose, įvairiose dvasinėse pratybose, taip pat dirba bei studijuoja. Be to, vykstama į ekskursijas, rengiamos įvairios kultūrinės programos. Bendruomenė jau išugdė kelis pasišventusius brolius, o kunigų seminarijai parengė būrelį klierikų. Nuo pusryčių iki pietų ir pasibaigus pietų pertraukai iki vakarienės vyksta įvairiapusė terapinė veikla, įskaitant aktyvaus darbo terapiją. Šiltuoju metų laiku puoselėjama aplinka, žiemą daugiau dėmesio skiriama meninei kūrybinei veiklai. Nuolat susitinkama su įdomiais lektoriais, atstovaujančiais įvairias mokslo kryptis, rengiami sisteminiai paskaitų ciklai. Dienos veikla baigiama 22.00 val. Dievo tautos liturginėmis valandomis ir iki rytinio susitelkimo maldai laikomasi tylos. Maloniai laukiamas kiekvienas į bendruomenę atvykstantis svečias: kiekvienas su gerais ketinimais panoręs bendruomenę aplankyti žmogus priimamas lyg pats Viešpats, atėjęs į bendruomenės namus. Bendruomenė pasirengusi svečiams patarnauti, visuomet su meile pasidalyti duonos kąsniu, pakviesti į bendruomenės liturgiją, kasdienybę ar šventes. Tačiau reikia atkreipti svečių dėmesį į keletą bendruomenei svarbių dalykų. Pilnų namų bendruomenė, kaip besikurianti vienuolija, turi savo dienotvarkę, maldos, poilsio, dvasinių pratybų ar kitokio ugdymo ritmą, todėl atvykstantys svečiai, iš anksto dėl atvykimo susiderinę su bendruomenės vadovybe, ypač tais atvejais, kai gauna bendruomenės vadovybės sutikimą apsinakvoti, kviečiami dalyvauti maldoje ir dvasinėse pratybose. Be to, jie privalo laikytis bendruomenėje nustatytos regulos, ypač tylos nuo vakarinės iki rytmetinės maldų. Tuo laikotarpiu vaikščioti po teritoriją ar bendrauti su bendruomenėje gyvenančiais žmonėmis griežtai draudžiama. Svečių prašoma į bendruomenę su savimi nesivežti televizorių, radijo aparatų ar magnetofonų bei pasaulietiškos spaudos, griežtai draudžiama su savimi atsigabenti alkoholinius gėrimus. Asmenys, kurie nepaklustų šiam prašymui ir atsivežtų į bendruomenę alkoholį, ateityje negalėtų lankytis bendruomenėje. Atkreipiamas svečių dėmesys, kad draudžiama leisti naudotis savo mobiliaisiais telefonais bendruomenėje gyvenantiems žmonėms. Rūkyti bendruomenėje leidžiama, tačiau tik tam skirtose vietose. Į bendruomenę atvykstanti grupė gali užsakyti gidą, suderinusi iš anksto (mažiausiai prieš savaitę) su bendruomenės administracija atvykimo laiką. Į bendruomenę galima atvykti ne anksčiau kaip nuo 9 val. ryto. Jei neketinama dalyvauti vakarinėse maldose, iki jų turi būti išvykstama. Svečiai, atvykstantys šiokiadieniais ir sekmadienį į pamaldas, informuoti apie tai neprivalo.

        Pilnų namų bendruomenės garbės narys, Gailestingumo darbų riterio ordino kavalierius Dr. Vidmantas Budrys

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021