Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Velykinis Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo tridienis (2007 m.)

Paskelbta: 2007-04-20

Didysis Šv. Velykų laukimas ir susikaupimas prasidėjo Didžiuoju ketvirtadieniu. Vakaro šv. Mišios prasidėjo iškilminga patarnautojų, kunigų ir dvylikos vyrų procesija, kuri artėjo prie altoriaus. Jau tapo tradicija šį vakarą dvylikai vyrų nuplauti kojas.

 Po Evangelijos šv. Mišias aukojantis klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, numetęs viršutinį apdarą, atsiklaupęs prie kiekvieno vyro mazgojo jam kojas. Rimti, sumišę vyrų veidai, (nes suklupęs kunigas prie kojų), sudarė anų laikų Paskutinėsvakarienės realų vaizdą.

Didžiojo penktadienio šv. Mišių liturgija - šv. Rašto skaitiniai nukreipti pranašystei apie būsimą Kristaus Kančią ir Evangelija pagal Joną aprašo įvykusį faktą. Išgyventi ir pajusti ano meto įvykius padėjo dekanas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, aktoriai Egidijus Stancikas ir Dainius Svobonas, kurie vaizdžiai perteikė Evangelijos tekstą. Dar labiau šį pojūtį sustiprino klebono giedama visuotinė malda, himnas šv. Kryžiui.

Velyknaktis prasidėjo Didįjį šeštadienį, nusileidus saulei, 20 val. iškilminga procesija į šventorių, kur buvo uždegtas laužas. Ten buvo pašventinta ugnis ir uždegta velykinė žvakė. Skambant giesmei „Kristus mums šviečia“ procesija grįžo prie altoriaus. Pakeliui nuo velykinės žvakės tikintieji užsidegė atsineštas savo žvakes. Bažnyčia skendėjo tamsoje, tik mirksėjo žvakučių liepsnelės.

Po klebono pasakytos homilijos vyko dviejų katechumenų krikšto apeigos.

Visų Šventųjų litanija, vandens šventinimas, velykinės žvakės merkimas į vandenį, krikšto atnaujinimas jaudino kiekvieno tikinčiojo širdį. Saulėtas šv. Velykų rytas kvietė skubėti tikinčiuosius į bažnyčią, gerokai prieš šv. Mišias sėdimų vietų bažnyčioje nebeliko. Šv. Mišios prasidėjo psalme „Garbinkime Viešpatį“. Šventinė procesija, kurioje dalyvavo mergaitės, jaunimas, patarnautojai, kunigai, būrys tikinčiųjų, skambant Velykų giesmei tris kartus apėjo Tautos šventovę.

Šv.Mišių metu giedojo mišrus choras "Jaunystė" vadovaujamas Danguolės Beinarytės.   

                                                                                    Aldona Narušienė

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021