Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramento teikimas Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2016-05-28)

Paskelbta: 2016-05-30

Gegužės 28 d. vakarinių šv. Mišių metu Kristaus Prisikėlimo bazilikoje nemažam būriui jaunuolių buvo suteiktas krikščioniškos brandos Sutvirtinimo sakramentas.Šiam svarbiam Įkrikščioninimo sakramentui ruoštasi ištisus mokslo metus. Sutvirtinamieji dalyvavo katechezėse, alfa kurse, lytiškumo programoje, sekmadieniais – Eucharistijos šventime, susibičiuliavo tarpusavyje.


Sutvirtinimo sakramentą teikė ir šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo kurijos kancleris mons. A. Grušas, parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, vikarai kun. L. Šipavičius ir kun. J. Grigonis.


Arkivyskupas homilijoje linkėjo šiems jauniems krikščionims išsaugoti tikėjimą ir krikščionišką meilę. Šias teologines dorybes puoselėti jiems padės Šventoji Dvasia, kurios pilnatve jie ir bus apdovanoti. Tikėjimas, meilė Kristui ir visiems žmonėms, - tai pagrindas ir žmogiškam, ir krikščioniškam gyvenime.


Šventoji Dvasia turėtų vadovauti mums visuose gyvenimo pasirinkimuose, tada nepabūgsime jokių sunkumų ir iššūkių. Arkivyskupas palinkėjo jaunuoliams drąsos, kurios visada prireikia išpažįstant tikėjimą ir dalijantis juo su kitais žmonėmis. (Išsamiai homilijos klausyti >>> )


Pasibaigus iškilmingai Liturgijai, visų dalyvaujančių šioje šventėje vardu, J. E. Sigitas Tamkevičius SJ buvo pasveikintas 25-ųjų vyskupystės metinių jubiliejaus proga.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021