Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis parapijoje. Gavėnios rekolekcijų tęsinys (2016-03-20)

Paskelbta: 2016-03-21

Kovo 20 d., Verbų sekmadienį, gamta iškrėtė pokštą. Jau šeštadienį grįžtant po Mišių didžiulės snaigės krito iš dangaus, o rytą žemę dengė storokas sniego sluoksnis. Kas tai? Atsiliepti į kunigų kvietimą iki baltumo išvalyti sielas?

Iš tiesų tiek mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnytėlė (8.00 val.), tiek bazilika per visas šv. Mišias buvo perpildyta žmonių. Mažojoje bažnyčioje Verbų procesija vyko viduje, tad vos galima buvo prasiskverbti pro žmones. Bazilikoje 11 val. procesija vyko aplink baziliką, tai tokios problemos nebuvo.

Sekmadienio šv. Mišioms vadovavo parapijos kunigai, rekolekcijų vadovas Švč. Sakramento koplyčios rektorius kun. teol. lic. Jonas Stankevičius sakė pamokslus per kiekvienas šv. Mišias. Jis iškėlė ne vieną klausimą, į kuriuos kvietė atsakyti susirinkusius tikinčiuosius.

Kristaus Kančios istorijoje pagal Luką, kuri buvo skaitoma per visas Mišias, išgirdome, kuo buvo kaltinamas Jėzus. Jis sakėsi: „Esu Dievo Sūnus“. Kartą pats Jėzus paklausė mokinių: „Kuo jūs mane laikote?“(Mt 16,15). Tada Petras už visus atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“(Mt 16,16). Klauskite ir savęs, kas man yra Jėzus? Ar galime taip pat drąsiai atsakyti kaip Petras?

Šiandien mes žinome, tikime, kad Jėzus numirė už mus, ir tikime, kad Jis prisikėlė, todėl atėjome Jo pasveikinti. Bet už ką labiausiai Jį mylim? Prisiminkime Jo pažadą, duotą atgailaujančiam nusikaltėliui ant kryžiaus: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“ (Lk 23,43). Tad jei nusikaltėlis gavo tokį pažadą, argi ir mūsų nelaukia žadėtasis rojus – amžinasis gyvenimas, jei tik mes su pasitikėjimu ir atgaila einame pas Jį? Mes einame ne į kapus, bet pas Dievą, kur mūsų laukia džiaugsmo kupinas gyvenimas. Štai kodėl mums reikia Dievo, ir apsirinka tie, kurie sako, kad jiems Dievo nereikia, jie patys tarsi dievai, viską gali sutvarkyti be niekieno pagalbos. Klysta tie, kurie sužinoti apie ateitį eina pas burtininkus, astrologus, kitus šamanus.

Mums, krikščionims, niekur eiti nereikia, mes turime Kristaus pažadą – amžinąjį gyvenimą danguje. Dažnai per išpažintį kunigai girdi pasakymą: „Neišklausiau Mišių.” Čia nereikia išklausyti, čia ateiname susitikti su Dievu – Jis mums paruošia vaišes. Jis laukia mūsų, o mes sakome, kad neturime laiko ateiti, yra svarbesnių neatidėliotinų reikalų. Ar gali būti kas svarbiau už susitikimą su mylinčiu, už mus gyvybę paaukojusiu Viešpačiu?

Taip pat tenka išgirsti: „Bijau eiti išpažinties, seniai buvau, gausiu barti ir pan.“ Prisiminkime palyginimą apie sūnų palaidūną, kaip laukė jo tėvas, nė vienu žodžiu nepriekaištavo, net iki galo neišklausė sūnaus atgailos, „labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo“(Lk 15,20). Popiežius Pranciškus, paskelbęs šiuos metus Dievo Gailestingumo metais, kviečia kiekvieną patirti Dievo meilę ir begalinį Jo gailestingumą. Popiežius kreipėsi į kunigus sakydamas: „Būkite gailestingi ir atleiskite. Jei nemokate atleisti, eikite grindų plauti.“ Dar vienas dalykas, kuris jaudina, tai pasakymas, jog niekinu artimą, apkalbu, žeminu, linkiu bloga ir kt.

Krikščionis neturi teisės kaltinti, paniekinti, pasmerkti. Krikščionis gali tik mylėti, nes Jėzus per Paskutinę vakarienę kalbėjo: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“(Jn 13,34).


Rekolekcijų vadovo pamokslai baigdavosi linkėjimu: „Sveikinkite Viešpatį, Jo garbės dienoje, laikykite Jį savo širdyje. Kai tu eini savo gyvenimo keliu su Viešpačiu, eini į pažadėtą amžinąjį gyvenimą Dangaus karalystėje. Kristau, Tu esi Garbės Karalius, mano Viešpats, mano Gyvenimas, mano Gelbėtojas ir mano viltis, mano Amžinybė!“


Rekolekcijos baigėsi procesija garbinant Švč. Sakramentą. Dėkojame Švč. Sakramento koplyčios rektoriui kun. teol. lic. Jonui Stankevičiui už nuoširdžius, pamokančius, širdį palietusius pamokslus; klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už rūpestį rengiant rekolekcijas; kun. Linui Šipavičiui už išsamų pasakojimą apie Eucharistijos kilmę ir atsakymus į kilusius klausimus; kun. Juliui Grigoniui už Atgailos pamaldų vedimą; visiems parapijos kunigams už iškilmingas šv. Mišias; Egidijai Vaicekauskienei už nuoširdų liudijimą apie adoracijos reikšmę jos gyvenime; dr. Bronei Gudaitytei už įdomią paskaitą apie tikėjimo reikšmę žmogaus gyvenime; parapijos vargonininkui Ramūnui Baranauskui ir choristams, papuošusiems šventę giesmėmis; visiems patarnautojams, kurių dėka viskas vyko sklandžiai, šventiškai.O bazilikos šventoriuje vyko  tradicinė velykinė mugė, kurios metu buvo galima atsigerti karštos arbatos, įsigyti velykinių margučių, verbų, susipažinti su parapijos karitatyvine veikla.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021