Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos Eucharistinis kongresas (2008-05-24 – 25)

Paskelbta: 2008-05-27

 

Gegužės 24–25 dieną Kauno arkivyskupija šventė Eucharistinį kongresą – svarbiausią pasirengimo Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejui Šiluvoje įvykį. Kongresas, švęstas per Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmes – Devintines, prasidėjo šeštadienio, gegužės 24 d., vakare vigilija Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, sekmadienį vyko pagrindinės iškilmės: procesija su Švč. Sakramentu miesto gatvėmis iš Kristaus Prisikėlimo bažnyčios į Santaką ir iškilmingas Eucharistijos šventimas Jono Pauliaus II parke. Eucharistinį kongrese savo atvykimu, dalyvavimu, malda ir žodžiu, perdavusiu sveikinimą arkivyskupijos tikintiesiems Šventojo Tėvo Benedikto XVI vardu, pagerbė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, dalyvavo dauguma arkivyskupijoje tarnaujančių dvasininkų, Kauno kunigų seminarijos klierikai, pašvęstojo gyvenimo institutų seserys, katalikiškos institucijos ir bendruomenės, visų arkivyskupijos dekanatų tikintieji. Kongresas vyko Kauno mieste, kuris tomis dienomis šventė savivaldos 600 metų sukaktį, ir tapo gražiu dvasiniu prisidėjimu prie šios šventės, daugeliui kauniečių ir miesto svečių paliudijusiu Gyvąjį Dievą ir gyvą arkivyskupijos žmonių tikėjimą. Iškilmingas šv. Mišias transliavo Lietuvos televizija, galimybę drauge dalyvauti ir kitų vyskupijų tikintiesiems suteikė Marijos radijas. Sekmadienį visą dieną Kongreso proga prie arkikatedros bazilikos vyko arkivyskupijos dekanatų, parapijų, karitatyvinių, religinio švietimo, jaunimo sielovados, įvairių kitų bažnytinių institucijų prisistatymai veiklą atspindinčiais stendais.

Eucharistinio kongreso pradžios šv. Mišioms Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pakvietė viso kongreso metu melsti dvasinio atgimimo mūsų tautai ir ypač šeimoms, taip pat melstis už pasirengimą Jubiliejui. Dalyvaujant gausiam būriui tikinčiųjų, šv. Mišias koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, I dekanato dekanas, parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, monsinjoras Adolfas Grušas, kiti arkivyskupijos dvasininkai. Homiliją pasakė vysk. J. Ivanauskas. „Eucharistinį kongresą pradedame švęsti giliai suvokdami, jog su mumis yra gyvasis Kristus, sukvietęs mus prie Eucharistijos stalo. Jis visada yra su mumis Eucharistijoje, Dievo žodyje, kai jį skaitome ir skelbiame, šeimose, bendruomenėse, kai su meile gyvename krikščionišką gyvenimą. Gyvasis Kristus ateina šiandien būti su mumis mūsų krikščioniško gyvenimo kelionėje“, – sakė vyskupas pradžioje. Pasirengimo Jubiliejui laikas homilijoje apibūdintas kaip daugelio arkivyskupijos tikinčiųjų ir kitų geros valios žmonių kelionė iš naujo susitikti su Kristumi – Gyvuoju, maitinančiu ir gyvenimą Dvasioje perkeičiančiu Dievu. Ganytojas linkėjo, kad Eucharistinis kongresas būtų Dievo artumo dovana kiekvienam, kad jis būtų paženklintas drąsa liudyti Kristų, išreikštų padėką Dievo Motinai už daugybę jos užtarimu išmelstų malonių mūsų tautai, padėka Viešpačiui už arkivyskupijos tikinčiuosius, dvasininkus, vienuolius – visus, kurie brangindami tikėjimo dovaną kuria Bažnyčios ir tėvynės ateitį.                                                                                 


Po šv. Mišių kongreso vigiliją tęsė pašvęstojo gyvenimo narių sugiedotas seną Bažnyčios tradiciją menantis Akatistas – Apreiškimo Švč. Dievo Motinai himnas. Jį sutartinai giedojo ir visi tikintieji, iš anksto gavę neprilygstamo grožio giesmės tekstus.

Ir vėliau Kristaus Prisikėlimo bažnyčia netuštėjo; ji darėsi vis pilnesnė, daugybė žmonių klausėsi kun. Kęstučio Kėvalo konferencijos, o atėjus miuziklo-operos „Prisikėlęs“ laikui šventovė vos besutalpino žmones. Kun. K. Kėvalas susirinkusiems kalbėjo apie Dievo Gailestingumą ir Mariją, priminė, kokiais netikėčiausiais būdais Dievas prakalbina žmones. Senojo ir Naujojo Testamento laikais, mūsų laikų bei mūsų tautos istorijoje regime begalę Dievo gailestingumo pavyzdžių. Pasak kunigo, Marijos pasitikėjimas Dievu žemiškajame gyvenime, jos apsireiškimai įvairiose pasaulio vietose verti atidaus krikščioniško žvilgsnio visos žmonijos istorijos kontekste.

Po bažnyčios skliautais aidėjęs šiuolaikinės muzikos kūrinys „Prisikėlęs“ (autorius – italų kompozitorius Daniele Ricci, režisierius Nerijus Petrokas, dirigentas Rolandas Daugėla) jaunų atlikėjų – solistų ir chorų – balsais skleidė Jėzaus kančios dramą ir prisikėlimo džiaugsmą. Prieš jo atlikimą miuziklo iniciatorius (kūrinį išvertė ir pastatymą Lietuvoje koordinavo ses. Liucija Grybaitė FMS), atlikėjus bei rėmėjus pasveikino projekto globėjai arkiv. S. Tamkevičius, miesto meras Andrius Kupčinskas. Koncertinis kūrinio variantas buvo sutiktas labai šiltai, sceninį jo pastatymą ketinama surengti kitąmet.

Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje kongreso programa tęsėsi visą naktį. Centre buvo Švč. Sakramento adoracija. Ją po Taizé pamaldų pradėjo akademinės sielovados bendradarbiai, iki pat sekmadienio pirmųjų šv. Mišių bažnyčioje pakaitomis tęsė devynių kongregacijų seserys vienuolės.

Sekmadienį, gegužės 25 d., pagrindinės Eucharistinio kongreso iškilmės prasidėjo procesija su Švč. Sakramentu. Gausi Kauno Bažnyčios bendruomenė šioje procesijoje į senamiestį Eucharistinį Jėzų pagarbino keturiose vietose: prie Jono Jablonskio gimnazijos, Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, prie istorinės Prezidentūros ir arkikatedros bazilikos. Sustojus parengtose vietose ir pagerbus Švč. Sakramentą juo buvo laiminama, klausoma Dievo žodžio ir dvasininkų homilijų. Prel. V. S. Vaičiūnas pabrėžė, jog Kristaus palaiminimų keliu einame ir dalyvaudami šv. Mišių aukoje, jo Eucharistinėje puotoje, mons. Artūras Jagelavičius iškėlė Eucharistinės duonos prasmę ne tik maitinti, bet ir išmokyti mus gailestingumo, solidarumo ir aktyvios meilės artimui. „Mūsų Dievas yra tas kuris maitina <...> malšina pirmiausia Dievo alkį, gyvenimo prasmės, laimės ir amžinybės alkį“, – sakė kun. K. Kėvalas. Ketvirtąkart stabtelėjus kalbėjo vysk. J. Ivanauskas, nuoširdžiai kviesdamas, kad Kristus, palikęs mus stiprinančios Duonos, taptų pačiu sėkmingiausiu –gyvenimo su Kristumi – projektu liberalizmo, materializmo ir sekuliarizmo akivaizdoje. Devintinių procesijoje dalyvavo apaštališkasis nuncijus, arkivyskupijos ganytojai, daugybė kunigų, parapijos, organizacijos, žygiavusios su savo vėliavomis, liturginiais ir tautiniais drabužiais, uniformomis – ši gausi minia sutartinomis giesmėmis, pučiamųjų orkestro pritarimu ir malda liudijo pagarbą ir meilę Eucharistijai.

Iškilmingas Eucharistijos šventimas Jono Pauliaus II parke buvo viso kongreso kulminacija. Šv. Mišių pradžioje jo dalyvius sveikino arkiv. P. S. Zurbriggenas, kviesdamas įsimąstyti į Eucharistinį Jėzų – tikrai esantį tarp žmonių, pakeliantį, išlaisvinantį, sustiprinantį, kviečiantį eiti per gyvenimą su Viešpačiu, nuolat būti jo akivaizdoje, prieš jį parklupti. Nuncijus linkėjo melstis už visu arkivyskupijos žmones, kad kiekvienas turėtų gyvenimo pilnatvę.

Šv. Mišias koncelebravo arkiv. P. S. Zurbriggenas, vysk. J. Ivanauskas, vysk. emer. J. Preikšas, išties įspūdingas įvairaus amžiaus arkivyskupijos dvasininkų būrys, liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius. Giedojo Kauno valstybinis choras, vadovaujamas prof. Petro Bingelio.

Arkiv. S. Tamkeviičus pasakė pamokslą atkreipdamas dėmesį į tą arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomenės vienybę, kurią dalyvavusiems procesijoje ir susirinkusiems švęsti šv. Mišių, padovanojo pats Jėzus Eucharistijoje. Tačiau ganytojo žodžiais, „puikiai suvokiame, kad nei Eucharistinis kongresas, nei joks kitas vienkartinis Jėzaus asmens pagerbimas, negalės pakeisti mūsų gyvenimo krypties. Reikia, kad Jėzus mus kasdien maitintų savo Kūnu ir Krauju, nes tik tuomet galime tikėtis savo gyvenime esminių permainų“. Arkivyskupas priminė Jono Pauliaus II žodžius, prieš penkiolika metų pasakytus toje pat aikštėje ir linkėjusius Lietuvos žmonėms dvasiškai ir išoriškai atkurti savo Tėvynę, savo gyvenimą, savo lietuviškąjį ir krikščioniškąjį identitetą motinos Bažnyčios, Europos ir žmonijos labui. „Kviečiu drauge melstis, kad Dievo tarno Jono Pauliaus II palinkėjimas visuomet būtų mūsų siekiniu ir atneštų palaimingų vaisių tiek mūsų asmeniniam, tiek ir visos tautos gyvenimui. Ypač kviečiu melstis už Lietuvos šeimas, už Seimą, kad kuo greičiau priimtų įstatymą, įtvirtinantį santuoka grįstos šeimos prioritetą visuomenės gyvenime“, – užbaigdamas sakė ganytojas (išsamiau homiliją žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,899).

Iškilmingosios Mišios baigtos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai malda, ganytojišku palaiminimu. Arkiv. S. Tamkevičius, nuoširdžiai dėkodamas visiems Eucharistinio kongreso rengėjams ir dalyviams, buvusiems tas dienas kaip viena šeima, išsakė lūkestį, jog Eucharistija ir toliau bus arkivyskupijos žmones vienijantis jų gyvenimo pagrindas.

                                                          Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021