Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vasario 16-oji Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2016-02-16)

Paskelbta: 2016-02-17

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šiai datai skirti renginiai Kauno Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo jau išvakarėse - vasario 15 d.


Marijos radijas pakvietė kauniečius ir visus Lietuvos žmones į naktinę Švč. Sakramento adoraciją padėkoti Dievui ir pasimelsti už Tėvynę Lietuvą. Tai buvo tiesioginė Švenčiausiojo Sakramento adoracijos transliacija per Marijos radiją.


Po 18 val. šv. Mišių parapijos vikaras kun. J. Grigonis išstatė Švč. Sakramentą. Pirmieji pasimelsti ir pagarbinti Švč. Sakramentą atėjo Kauno kunigų seminarijos klierikai, kurie kalbėjo rožinį.


Klierikus keitė seserys benediktinės, kurios giedojo Dievo Tautos Valandų liturgijos Naktinę  (tai malda, kurią nuo senų laikų kasdien meldžiasi kunigai ir vienuolės).


20 val. prasidėjo iškilmingos šv. Mišios. Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas L.Virbalas SJ, koncelebravo Marijos radijo direktorius kun. G. Blužas OFS, parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius ir parapijos vikarai – kun. J. Grigonis ir kun. L. Šipavičius. Šv. Mišiose giedojo Kauno muzikinio teatro solistai R. Preikšaitė ir M. Zimkus.


Po šv. Mišių tęsėsi naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Prie Švenčiausiojo Sakramento klaupėsi parapijiečiai, parapijos institucijų atstovai, Marijos radijo savanoriai ir tikintieji, atvykę iš įvairių Lietuvos miestų.

Žemaičių Kalvarijos kalnus giedojo svečiai –  iš Žemaitijos (Telšių) atvykę choristai, vadovas Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas.


Giesmes, kurias giedojo Benas Ulevičius, Tomas Ladiga, Karolis Lasys, keitė Rožinio malda ir Rido Jasulionio skaitomos Šv. Rašto ištraukos.

Pagarbinti Švč. Sakramento ir malda padėkoti Viešpačiui už Tėvynės laisvę atvyko vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Keturių rožinio maldos dalių slėpinius vedė Kauno II dekanato dekanas kun. Audrius Mikitiukas, Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų karalienės klebonas kun. Rimantas Žaromskis, Gerojo Ganytojo parapijos vikaras kun. Nerijaus Pipiras, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė kartu su vyru Kęstučiu vadovavo Gailestingumo vainikėlio maldai.

Marijos radijo direktoriaus kun. Gintaras Blužas vadovavo Viešpaties angelo maldai.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija buvo baigta Švč. M. Marijos litanija, kuriai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Vasario 16 d., švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 10 val. bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios už Lietuvą ir jos žmones.


Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo vyskupas Kęstutis Kėvalas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Švč. Trejybės bažnyčios rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius Aldonas Gudaitis SJ, Jėzuitų provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikaras kun. Julius Grigonis.


Asistą rengė Kauno kunigų seminarijos klierikai. Dievo žodį perskaitė prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, o homiliją, skirtą Vasario 16-ajai, pasakė Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.

Nepriklausomybės dienos proga arkivyskupo pasakytos homilijos tekstą galite rasti čia: LKBKRONIKA.LT


Pasibaigus šv. Mišioms, kuriose dalyvavo miesto vadovai, visuomenės veikėjai, gausus būrys įvairių jaunimo organizacijų atstovų, buvo sugiedotas Lietuvos Respublikos valstybės himnas.

Šv. Mišiose giedojo Kauno kultūros centro „Tautos namai“ mišrus choras „Gintaras“ (vadovė Jovita Kulakauskienė) .


Parapijoje taip pat buvo meldžiamasi už Lietuvą per 18 val. šv. Mišias, kurias aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.


Homiliją monsinjoras pradėjo K.Genio žodžiais: „Lietuva! Mano Giesmių Giesmė! Teesie man Tavo vardas šventas, Tavo karalystė teesie! Garbinu Tave kaip Sakramentą! Šiais mūsų tautos šauklio, poeto Kęstučio Genio posmais kreipiuosi į jus, čia susirinkusius ir į visus mylinčius mūsų Tėvynę Lietuvą, branginančius jos laisvę, gražiais darbais puoselėjančius jos grožį ir didybę. Lietuvos istorijoje įrašytos trys svarbios datos, pažyminčios mūsų tautos laimėjimą kovoje už laisvę ir nepriklausomybę: tai Sausio 13-oji, Kovo 11-oji ir Vasario 16-oji. Tačiau Vasario 16-oji išliks amžiams didinga, kol bent vieno lietuvio krūtinėje plaks širdis“ (visą homiliją skaityti >>>).


Nuostabų renginį kauniečiai ir miesto svečiai galėjo matyti, kai Vasario 16-sios naktį Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika nušvito Lietuvos vėliavos trispalvėmis spalvomis – juk ne veltui Šventovė nuo tarpukario laikotarpio buvo laikoma vienybės, prisikėlimo, tautos nepalaužiamumo ir Nepriklausomybės simboliu!

Dėkojame visiems organizatoriams, dėkojame ir ne tik mes.
Marijos radijo klausytoja Živilė Matelienė iš Ukmergės atsiuntė mums žinutę: „ Labai ačiū už nuostabią šventę - Švč. Sakramento adoracijos už Lietuvą naktį. Tikrai labai puikiai pasiruošėte! Tikiuosi, kad tai taps tradicija ir ,esu tikra, su kiekvienu kartu adoruotojų vis gausės. Teatlygina jums Dievas už jūsų pasišventimą!“

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021