Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje - Renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (2016-02-14)

Paskelbta: 2016-02-15

Vasario 14 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje tradicinėje Žaliakalnio bendruomenės valandoje „Tu ant žalio kalno gyveni“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, po šv. Mišių į susirinkusiuosius kreipėsi monsinjoras Vytautas Grigaravičius, sveikindamas su Vasario 16-tąja.


Tai Lietuvos šventė, šventė, kai galime džiaugtis iškovota laisve ir Nepriklausomybe. Lietuva, Jos žmonės turi branginti tai, kad gyvename taikioje valstybėje, kad turime suvokti, koks sudėtingas Pasaulio tautų gyvenimas, kai Sirijoje liejasi kraujas, kai žmonės su šeimomis priversti bėgti nuo karo, nuo baisių padarinių... Turime prisiminti ir tai, kad į Europos šalis plūsta tūkstančiai migrantų su mažais vaikais gelbėdamiesi nuo skurdo, bado, persekiojimų. Minėti valstybės dieną monsinjoras kvietė susiburti ne tik iškilmėse, bet ir su šeimomis, vaikais, artimaisiais, ,,taip, kaip susirenkama prie Kūčių, Velykų stalo, taip, kaip burėmis vieningai į Baltijos kelią... kaip kviečia vienybei ir stiprybei dr. Vincas Kudirka „Tautiška giesme“.

Tautiška giesme, plazdant trispalvėm žvakių liepsnelėms, prasidėjo ir ši iškili sekmadienio valanda...


Tautiškomis juostelėmis pasipuošę svečius pasitiko Bendruomenės centro “Žaliakalnio aušra“ mišrus choras „Gaida“, vadovas Arvydas Paulauskas. Koncertinėje programoje „Dainos Lietuvai“ skambėjo dainos, eilės...

Paminėti šią iškilią šventę pakvietė šio renginio organizatoriai - Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), Bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“, Žaliakalnio seniūnija, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padalinys.

Renginio vedėjos - LUMA prezidentė Dalia Poškienė ir BC „Žaliakalnio aušra“ pirmininkė Regina Markevičienė pristatė svečius. Sveikinimo žodį tarė ir LUMA Kauno skyriaus pirmininkė Liudvika Naginevičienė.


Vasario 16-tosios šventėje paminėti ne tik iškilių Valstybės vyrų – nepriklausomybės akto signatarų istoriniai darbai. Svarbų vaidmenį kelyje į nepriklausomybę suvaidino ir Lietuvos moterys. Valstietės, sodietės, išleidę vyrus kovoti, saugojo šeimos židinį, augino ir mokė vaikus. Tai jos – lietuvės moterys išaugino tuos didžiavyrius, tai joms reikia nulenkti galvas, kad ėmėsi ginti teises, kreiptis į tautiečius... Apie dvidešimtojo amžiaus pradžios įvykius, apie lietuvių bendruomenes, aktyvius jaunus žmones Sankt-Peterburge, Maskvoje, Voroneže, apie Steigiamojo Seimo organizavimą, kuriam pirmininkavo Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, apie kitus svarbius istorinius tarpsnius kalbėjo Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Filosofijos ir kultūros studijų katedros profesorė dr. Virginija Jurėnienė. Pranešime „Moterų indėlis į Vasario 16-osios aktą“ garbi viešnia ne tiki pateikė daug svarbių istorinių faktų, bet ir išsakė mintį, kad Lietuva dar neturi paminklo Motinai, Moteriai, kad Jos indėlį dar per menkai teįvertiname...


Lietuvės moters paveikslą šiandien ne vien Jos teisių, lygių galimybių ginimu kuriame... Nuo pirmųjų žodinių pasakojimų, dainų, nuo sakmių ir legendų gyvas moters – motinos, mokytojos paveikslas atskleidžiamas literatūroje. Apie Moters meilę gamtai, vaikams, apie darbštumą, pasiaukojimą kalbėjo rašytojas Laimonas Inis, ne tik pasakodamas apie savo kūrinių herojes, bet ir apžvelgė, koks svarbus vaidmuo tenka moteriai – ne tik būti politikoje, bet ir savo nematomais, gal ne visada įvertinamais darbais puoselėjančiais lietuviškas tradicijas, skiepijančias meilę savo tėvynei...


Tūkstantmetėje mūsų istorijoje, kovoje už laisvę, taikią būtį mena ir istoriniai šaltiniai. Nuo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikų iki dabarties, nuo Vytauto Didžiojo laikų, kryžiuočių kovų, šalia kunigaikščių, karalių, buvo ir jų žmonos – Birutė, Vytautė, karalienė Jadvyga. Apie žymias lietuvių moteris, jų švietėjišką veiklą, apie dvidešimtojo amžiaus šviesuoles – Feliciją Bortkevičienę, Žemaitę, G. Petkevičaitę- Bitę ir kitas kalbėjo istorijos mokslų daktaras Steponas Gečas.


Istorijos, literatūros, tautotyros pamokos, lydimos choro dainų, palydėtos skambiomis lietuviškomis dainomis, su tikėjimu, kad „žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, kad Vinco Kudirkos, Maironio žodžiai, tapę Lietuvos himnais, primins meilę brangiai Tėvynei, Jos žmonėms.

Nepriklausomybės kelią tą valandą lydėjo ir virtuali istorinė ikonografijos paroda iš XXVII knygos mėgėjų draugijos nario Henriko Kebeikio rinkinių, kurioje – laiko ženklai, bylojantys apie pirmuosius Nepriklausomybės ženklus, sukurtus Šveicarijoje 1914 metais, apie pirmuosius mūsų jaunos valstybės kūrėjus...


Istorinę valandą prisimins ir choro „Gaida“ dainininkai, kurio vadovui Arvydui Paulauskui padėkos, atminimo dovaną įteikė Žaliakalnio seniūnas Bronius Girdauskas.

  LUMA prezidentė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė  Dalia Poškienė 

Fotografijos D.Poškienės ir  A.Narušienės

P.S.

Dėkojame renginio organizatoriams Bendruomenės centrui „Žaliakalnio aušra“, Žaliakalnio seniūnijai, seniūnui B. Girdauskui, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padaliniui ir Lietuvos universitetų moterų asociacijai (LUMA).
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021