Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos veikla (20I5 m. II pusmečio) (2016-02-10)

Paskelbta: 2016-02-15

Nuo rugsėjo mėn. Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos dvasios vadovu paskirtas parapijos vikaras kun. Julius Grigonis, o koordinatorės pareigas perėmė doc. dr. Ada Azaravičienė.

Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį vyksta draugijos narių susitikimai su dvasios vadovu kun. Juliumi Grigoniu: kartu pasimeldžiame, pagiliname tikėjimo žinias, išklausydami kun. katechezę, diskutuojame, dalijamės liudijimais, aptariame aktualijas.

Po susirinkimo dalyvaujame šv. Mišiose, kurios aukojamos mūsų intencijomis.

Spalio 25 d. vyko ypač džiugi šventė, kai švenčiant Eucharistiją bazilikoje į draugiją iškilmingai buvo priimtos 6 narės: Genovaitė Alminienė, Zita Mačiulaitienė, Danutė Ševeliovienė, Antanina Šimkūnienė, Antanina Višinskienė, Ada Azarevičienė. Po šv. Mišių draugijos nariai kartu su Kauno arkivyskupijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos pirmininko pavaduotoja Vilija Karaliūnaite prie arbatos puodelio konferencijų salėje kalbėjo apie savo veiklą parapijoje ir ateities planus.

Pradėjus Jubiliejinius gailestingumo metus, klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus paragintos, draugijos narės bazilikoje kiekvieną dieną 17.40 val. kalba Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją už parapiją ir visą pasaulį (išskyrus sekmadienį, kai Gailestingumo vainikėlis kalbamas prieš Sumą).

Kviečiame parapijiečius prieš vakarines šv. Mišias į bendrą maldą melsti Dievo Gailestingumo sau, savo šeimoms, tėvynei ir visam pasauliui. Taip pat kviečiame jungtis į Gyvojo Rožinio maldą Šv. Tėvo intencijomis, kasdien apmąstant vieną Rožinio slėpinį jums patogiu metu namuose.

Norinčius įsipareigoti kalbėti vieną rožinio slėpinį prašome paskambinti draugijos koordinatorei tel. 861533443.

Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė doc. dr. Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021