Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos šv. Mišios Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2015-12-31)

Paskelbta: 2016-01-01

Paskutinioji 2015 m. diena mūsų parapijoje baigėsi padėkos šv. Mišiomis, skirtomis padėkoti Dievui už praėjusius metus.

18.00 val. po parapijiečių kalbamos Gailestingumo vainikėlio maldos bei litanijos, gaudžiant vargonams, prasidėjo šv. Mišios.

Iškilmingoms liturginėms apeigoms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo vikaras Julius Grigonis.

Šv. Mišių pradžioje klebonas kreipėsi į parapijiečius, sakydamas, kad prasidedant Naujiesiems metams žmogus visada peržvelgia prabėgusių metų darbus, laimėjimus, tačiau dažnai klaidingai mąsto, kad visa tai aš padariau. Mes negalime užmiršti, jog esame tik įrankiai Viešpaties rankose ir tik Jam turime būti už viską dėkingi.

Per pamokslą klebonas akcentavo, kad krikščionys vadovaujasi ne horoskopais, o pasitiki ir tiki Dievu, kad jų gyvenimo modelis yra įkūnytas Kristuje. Jis sakė, kad praėjusiais metais pasaulyje matėme daug puikybės, pykčio ir neapykantos išraiškos ženklų – karą Sirijoje, katastrofas, žiauraus teroro aktus, per kuriuos žuvo daugybė žmonių.

Todėl Naujaisiais metais, kuriuos popiežius Pranciškus paskelbė ypatingaisiais Gailestingumo metais, esame kviečiami išgyventi Dievo gailestingumą. Pradedant Naujuosius metus klebonas ragino permąstyti savo gyvenimo vertybes, būti atlaidiems, pirmiausia savo namiškiams, giminaičiams, nors tai kartais ir būna sunku, kvietė būti gailestingiems sau bei kitiems, daryti labdaringus darbus, dėkoti Dievui už kasdien Jo rodomą gailestingumą.

Baigdamas pamokslą, klebonas padėkojo visiems, kurių maldomis, darbu ir aukomis Bažnyčios bendruomenė stiprėja, atsiprašė tų, kam savo tarnystėje buvo neatidus, prašė melstis už kunigus, ypač už pašaukimus į kunigystę, ir palinkėjo visiems dvasingų Jubiliejinių Gailestingumo metų.

Šv. Mišias pratęsė iškilmingos Švč. Sakramento pamaldos, per kurias garbinome ir Padėkos himnu dėkojome mūsų Išganytojui Jėzui Kristui už savo gyvenimą, Bažnyčią, bendruomenę, miestą, Tėvynę ir pasaulį.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021