Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Kalėdų iškilmė Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2015-12-26)

Paskelbta: 2015-12-27


Gruodžio 26 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė minėjo Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios, 2015 m. popiežiaus Pranciškaus tituluotos bazilika, konsekracijos  11-ąsias metines.

Jau tapo tradicija, kad antrąją šv. Kalėdų dieną šias šv. Mišias tiesiogiai transliuoja LRT televizija ir Marijos radijas. Prieš iškilmingas šv. Mišias Marijos radijo atstovai, vadovaujami parapijos vikaro kun. Juliaus Grigonio, vedė Rožinio maldą.


12.00 val., skambant G. F. Hendelio giesmei „Džiaugsmas šiandien aplankė mus“, prie altoriaus iškilmingai atėjo bazilikos patarnautojai, būrelis Kauno kunigų seminarijos klierikų, mūsų parapijos kunigai: Šv. Rašto magistras kun. Linas Šipavičius, kun. Julius Grigonis, alt. kun. Virginijus Lenktaitis, klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, svečiai kunigai: Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas Virginijus Birjotas, Gerojo Ganytojo parapijos klebonas mons. Kęstutis Grabauskas, kun. dr. Petras Pich, šv. Pranciškaus Ksavero rektorato kun. doc., filos. m. dr.Kazimieras Ambrasas SJ , kun. relig. šviet. mgr. teol. lic. Artūras Kazlauskas, prelatas prof. hab. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, vyskupai: Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas ir tikinčiuosius laiminantis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, kuris vadovavo iškilmingoms šv. Mišioms.


Homilijoje arkivyskupas Lionginas Virbalas kalbėjo, jog šviesa ir šešėlis, malonė ir piktavališkumas, gimimas ir mirtis – visa tai yra pasaulyje ir gyvena mumyse. Tai primena mums šitos dienos – Kristaus gimimas ir šv. Stepono kankinystė. Kartu negalime pamiršti Jėzaus atėjimo, kuris paženklintas gimimu gyvulių tvartelyje, Erodo persekiojimu, tremtimi, pagaliau šv. Stepono mirties šešėlis krenta ant Jo.


Į Jėzaus mirtį galime žvelgti Jo prisikėlimo šviesoje, nors gyvename mirties šešėlyje, bet mums šviečia prisikėlimo šviesa. Apie tai byloja šv. Steponas, kuris savo kankinystėje, žvelgdamas į dangų, tarė: „Štai regiu atsivėrusį dangų ir Žmogaus Sūnų, stovintį Dievo dešinėje“(Apd 7, 56).

Evangelijos žodžiai jam nebuvo tušti žodžiai: šv. Steponui buvo paskirta patarnauti kitiems ir mirė jis panašiai kaip Kristus, prašydamas atleidimo savo kankintojams. Tegul palaiko mus šv. Stepono viltis, kad jokia tamsa negali užgožti Jėzaus atneštos šviesos.

Toliau arkivyskupas kalbėjo, kad šiandien meldžiamės bazilikoje, kuri yra ypatinga šventovė, karaliaus namai. Šie Kristaus prisikėlimą liudijantis namai prikelti gyvenimui daugelio žmonių tikėjimo dėka.

Arkivyskupas palinkėjo, kad čia visada šviestų Kristaus atneštoji šviesa ir Dievo malonė lydėtų visus. Baigdamas homiliją, arkivyskupas pacitavo popiežiaus emerito Benedikto XVI mintis apie šv. Stepono kankinystę ir pasakė: „Šlovė Dievui, kad ši pergalė padeda ne blogiu atsakyti į blogį, bet tiesos ir meilės šviesa.“

Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas visiems suteikė iškilmingą palaiminimą.

Po palaiminimo vyko padėkos ženklo „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ įteikimo ceremonija.

Už nuoširdžią ir aktyvią veiklą parapijoje buvo apdovanotos parapijos referentė Aldona Narušienė ir parapijos sambūrio „Senjorai“ vadovė Rimutė Lipšienė.


Po šv. Mišių parodų salėje vyko agapė su ganytojais.

16.00 val. parapijiečiams ir bazilikos svečiams kalėdinį koncertą surengė Kauno mišrus choras „Leliumai“, vadovas D.Druskis.

Nuoširdus ačiū visiems prisidėjusiems rengiant šias atgaivą širdžiai teikiančias kalėdines dienas. Šlovė Viešpačiui!

Pastoracinės tarybos narė Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021