Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

In memoriam: Pas Viešpatį iškeliavo ilgametis mūsų bažnyčios choristas Antanas Vaznelis (2015 -12-03)

Paskelbta: 2015-12-09


Meilė niekada neišnyksta, Mirtis nereiškia nieko... Aš tik perėjau į kitą pusę... Aš esu aš. Jūs esate Jūs. Aš vis tebesu tuo, kuo Jums buvau. .... Galvokite apie mane... Melskitės už mane... Gyvenimas yra toks. Kodėl aš turėčiau išnykti iš Jūsų minčių, Jei aš tik išnykau iš Jūsų akių? Aš tik kitoje kelio pusėje... (šv. Augustinas)

Gruodžio 3-ąją Kristaus Prisikėlimo bazilikos Sumos choras į šviesius Amžinybės tolius palydėjo savo ilgametį choristą ANTANĄ VAZNELĮ, suvėrusį gerų darbų, giesmių, žemiškųjų džiaugsmų ir rūpesčių karoliukus į ilgąjį savo Gyvenimo Rožinį ir padėjusį jį prie Viešpaties kojų.

Visas jo 83 metų gyvenimas buvo susietas su Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčiomis – su mažąja ir su paminkline: iš pradžių pagelbėdavo tėčiui zakristijonui, vėliau pats ėjo šią tarnystę.

Šviesios atminties Antanas turėjo Dievo dovaną – nuostabų balsą. Kai Kaune įsikūrė Valstybinis choras, Antanas daug metų ten dainavo. Jo giesmė tai viename, tai kitame chore ilgus metus aidėjo ir po abiejų Prisikėlimo bažnyčių skliautais.

Už ilgametį giedojimą A. Vaznelis buvo apdovanotas padėkos raštais. Daug kauniečių šeimų jį maloniai prisimena palydintį jų mirusiuosius į amžinojo poilsio vietą. Jis ne tik giedodavo laidotuvėse, bet ir vadovaudavo rožinio maldai, visada rasdavo nuoširdų paguodos žodį ar jautrų eilėraščio posmą.

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius dėl netekties. Tegul Jūsų sielos gėlą tirpdo mūsų širdžių atjauta, malda ir viltis, jog Dievas, pakvietęs mieląjį Antaną iš sužvarbusios gruodžio žemės į savąjį visada žydintį Rojaus Sodą, nuves Jį meilės keliais į Amžinąją Šviesą. Džiaugiamės, jog buvome šalia Jo.

Kristaus Prisikėlimo bazilikos Sumos choras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021