Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos kunigų, choristų ir parapijiečių piligriminė kelionė į Aušros Vartų atlaidus (2015-11-17)

Paskelbta: 2015-11-17


Lapkričio 17 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. V. Grigavičius, vikaras J. Grigonis bei alt. V. Lenktaitis kartu su Sumos choro giesmininkais bei būreliu parapijiečių išvyko į Aušros Vartų atlaidus „Pašvęsti gailestingumui“, kurie Vilniuje prasidėjo nuo lapkričio 15 d.


Lapkričio 17 d., 11 val., Šv. Teresės bažnyčioje už Kauno arkivyskupiją ir tikinčiuosius buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Kauno m. I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo Kauno I dekanato bažnyčių klebonai bei kunigai. Šv. Mišiose giedojo Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos choras, vadovaujamas Ramūno Baranausko.

Monsinjoras šv. Mišių pradžioje pasveikino visus piligrimus, atvykusius į šiuos skirtus gailestingumui atlaidus, primindamas, kad gruodžio 8 d. pradedame švęsti  popiežiaus Pranciškaus paskelbtus  Jubiliejinius Gailestingumo metus.


Homilijoje monsinjoras akcentavo tas Evangelijų ištraukas, kuriose atsiskleidžia nuostabus Dievo gailestingumas nusidėjėliams.

„Mieli ir brangūs, čia, šioje šventovėje, Gailestingumo Motinos akivaizdoje liudiju, kad ir ką būtumėte padarę, kad ir kaip žemai esate puolę, kad ir kaip seniai būtų padaryta klaida, dar ne vėlu viso to atsisakyti, išrauti su šaknimis ir tapti laisvu nuo nuodėmių naštos. Pasitikėdami Dievo meile, drąsiai artinkitės prie klausyklos, atsikratykite visais slegiančiais širdį juoduliais ir patirkite džiaugsmą, Jėzaus vardu kunigui ištarus žodžius: ,Eik ramybėje, tavo nuodėmės atleistos!‘ – drąsino ir kvietė pasinerti į begalinį Dievo gailestingumą mons. V. Grigaravičius.


„Šiandien meldžiamės su Caritas darbuotojais, kurie su meile nuoširdžiai globoja gyvenimo nuskriaustuosius. Visi jie Dievo akivaizdoje yra „mažutėliai“, jiems pirmiausia reikalingas geras žodis, atjauta, jūsų šypsena. Tegul pavyzdžiu visada mums bus Gailestingumo Motina Marija, kuri drąsiai priėmė visus gyvenimo iššūkius, net Sūnaus kančią ir mirtį ant kryžiaus,“- baigė homiliją monsinjoras.

Po šv. Mišių padėkos žodį Kauno I dekanato dekanui mons. V. Grigaravičiui, kunigams, Kristaus Prisikėlimo bazilikos choristams, papuošusiems giesme šv. Mišių liturgiją, ir visiems atlaidų dalyviams už bendrą maldą tarė Šv. Teresės parapijos klebonas rektorius mons. Kęstutis Latoža.


Vėliau piligrimai pakilo į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčią, kurioje išsakė savo padėkas ir prašymus Gailestingumo Motinai Marijai.


Pilni džiugios, pakilios nuotaikos, nepaisant dulkiančio lietaus, ėjome Vilniaus gatvėmis prie mūsų laukiančio autobuso. Vieni dar norėjo suskubti į senojo Vilniaus fotografijų parodą, kiti – aplankyti Vilniaus arkikatedrą baziliką, suklupti Gailestingumo šventovėje, dėkojant už malones, gautas per šią nuostabią mums Dievo padovanotą dieną.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021