Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Mergelės Marijos skulptūros šventinimas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2015-11-15)

Paskelbta: 2015-11-16

Lapkričio 15 d., sekmadienį,  M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje į 11.00 val. šv. Mišias dauguma tikinčiųjų rinkosi su baltu gėlės žiedu rankose.


Šv. Mišios prasidėjo giesme „Pulkim ant kelių“. Po giesmės patarnautojai, klierikas Emilis, parapijos vikarai kun. J. Grigonis, kun. L. Šipavičius ir parapijos klebonas mons. V Grigaravičius iškilmingai atėjo prie balta drobe apdengtos skulptūros.


Parapijos klebonas kreipėsi į tikinčiuosius dėkodamas skulptorei A. Vasilauskaitei, aukotojams, parapijos Pastoracinės tarybos nariams D. ir G. Balkams ir visiems, kurių rūpesčiu čia, bazilikoje, pastatyta nauja M. Marijos, Dievo Motinos, skulptūra.

Mergelė Marija visiems tikintiesiems yra nuolankumo bei paklusnumo Dievui pavyzdys, kuris sekantiems Kristų parodo teisingą kelio kryptį. Ši skulptūra yra amžina kaip ši šventovė.

Po to atidengta buvo iš balto marmuro iškalta Švč. M. Marijos skulptūra, primenanti Sopulingąją Motiną Mariją, o ant postamento iškalti žodžiai: „Štai tavo Motina“ iš karto kreipia žvilgsnį bei mintis į Nukryžiuotąjį Jėzų Kristų, verčia prisiminti Jo gyvenimo akimirkas šioje žemėje, ir savaime imi dėkoti: „Viešpatie, Jėzau Kristau, dėkoju Tau, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį“.


Atidengimo momentą palydėjo smuikininko Petro Kuncos atliekama Franz Schubert „Ave Maria“.

Po smuiko garsų klebonas monsinjoras V. Grigaravičius pašventino skulptūrą, o Šv. Rašto mrg. kun. Linas perskaitė komentarą:

Švč. M. Marija pristatoma evangelinėje kryžiaus scenoje: „Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: "Moterie, štai tavo sūnus!" Paskui tarė mokiniui: "Štai tavo motina!" Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save“ (Jn 19, 25-27).

Jėzaus pasakyti žodžiai: „Štai tavo motina“ yra skirti mylimajam mokiniui. Tai „Kryžiaus testamentas“, kuris patvirtina Dievo Sūnaus valią ir Marijos motinystės taurumą. Kartu tai Dievo sūnystės kulminacinis tikrovės apsireiškimo momentas. Kaip paveldą mylimajam mokiniui Jėzus paveda savo Motiną, kuri reprezentuoja asmeninį meilės ryšį su Jėzumi ir su Jo Tėvu bei nuolankumą Jėzaus valiai.

Jėzaus testamentas, ištartas ant kryžiaus, parodo, kad Jėzus miršta kaip Sūnus, kuris yra sąmoningas ir jaučia pareigą perduoti gyvybę ir apsaugo tą gyvybę šeimoje – su Tėvu ir Motina. Savo mirties valandą Jėzus pašaukia naują šeimą – Dievo šeimą ir miršta kaip Dievo Sūnus, nes Dievas yra Jo Tėvas. Tačiau taip pat miršta kaip žmogaus Sūnus, nes biologinę ir teisėtą Motiną įteisina Motina visų, kurie gimsta ne pagal biologinį įstatymą, ir ne pagal žmogiškąjį norą ar visuomenės sprendimą, tačiau pagal Dievo valią.

Sinoptinių evangelijų autoriai tvirtina, kad Jėzaus tikroji motina ir broliai yra tie, kas klausosi Dievo žodžio ir vykdo dangiškojo Tėvo valią (plg. Lk 8, 21; Mt 12, 50). Šv. Jono evangelijoje naują šeimą kuria tie, kurie mokinystės galia esti suvienyti su mirštančiu Jėzumi ant kryžiaus ir paskutinės valios kryžiaus galia juridiškai ir per tikėjimą esti susieti su Jo Motina kaip jos vaikai, kurie priima ją į savo nuosavybę, į savo kultūrą.

Įteisinus naują tikinčiųjų šeimą Jėzaus misija išsipildė. Skaitant Jėzaus pasakytus ant kryžiaus testamentinius žodžius: „Štai tavo motina!“, kiekvienas tikintysis gali pritaikyti juos sau, nes Išganytojas, pavesdamas mylimajam mokiniui savo Motiną, taip pat ją pavedė visai Dievo tautai."


Klebonas, dar kartą padėkojęs visiems, pakvietė skulptorę Astą Vasilauskaitę tarti žodį. Ji pradėjo taip pat padėkos žodžiais ne tik jau išvardytiems asmenims, bet ir tiems, kurių vardų net nežino, visiems, kurie nešė, kėlė, vežė ir pagaliau pastatė (irgi nebuvo lengva) statulą. Ji taip pat padėkojo savo pirmajam mokytojui skulptoriui Pranui Bartuliui. „Ačiū, kad mane palaikėte įgyvendinant šią idėją. Šv. Rašte rašo, kad nereikia garbinti stabų, tačiau ši skulptūra - tai materialus priminimas to, per ką skleidžiasi Dievo malonė“, - baigė kalbą skulptorė.

Po pašventinimo apeigų vyko šv. Mišios, kurioms vadovavo parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius, koncelebravo parapijos vikarai kun. J. Grigonis ir kun. L. Šipavičius.

Homiliją monsinjoras pradėjo pareikšdamas užuojautą prancūzų tautai dėl penktadienį vakare įvykdytų teroristinių išpuolių ir perskaitė Paryžiaus arkivyskupo kardinolo André Vingt-Trois  kreipimąsi „Nesileiskime, kad užvaldytų panika ir neapykanta“.

Į savaime kylantį klausimą „Ar turi būti baudžiami nusikaltėliai?“ šiandien atsako Evangelija pagal Morkų (Mk 13, 24-32). Jei jie nebūtų baudžiami, tai Dievas būtų neteisingas, jei nebūtų bausmės už nuodėmę, vadinasi, Dievas abejingas smurtautojams, plėšikams, teroristams, masinių žudynių organizatoriams, jei nėra pragaro, vadinasi, Dievas numoja ranką į šių piktadarybių aukas, nusigręžia nuo tų, kurie šaukiasi pagalbos (visą homiliją skaityti >>> ).


Po šv. Mišių tikintieji ėjo pasimelsti prie Švč. M. Marijos ir prie kojų dėjo atsineštas gėles.

P.S. 2014 metais piktavališka ranka sudaužė bazilikoje stovėjusią Švč. M. Marijos skulptūrą. Tuomet parapijos klebonui kilo mintis pagaminti naują skulptūrą.
Šį pasiūlymą pateikė parapijos pastoracinei tarybai. Šiam sumanymui buvo vieningai pritarta. Iniciatyvos ėmėsi tarybos nariai Germanas ir Diana Balkai. Šį sumanymą įgyvendinti piniginėmis aukomis padėjo parapijiečiai bei kiti geros valios žmonės.
 

Bazilikoje pagal projektą turėjo stovėti pilko granito postamentas, o ant jo - balto marmuro Švč. M. Marijos skulptūra.

Marmuro paieškos užsitęsė, ir kokybiško marmuro luitai buvo surasti Graikijoje. Prasidėjo ilgas ir atsargus marmuro transportavimas, kuris Lietuvą pasiekė tik 2015 m. pavasarį.

Tuomet skulptorė Asta Vasiliauskaitė atsakingai ir kruopščiai pradėjo kalti skulptūrą.


Lapkričio 9 d. skulptūra, sverianti apie 1 toną, buvo pastatyta bazilikoje.
Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė, fotografijos R.Šaknio ir A. Narušienės
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021