Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai parapijoje (2015-09-06)

Paskelbta: 2015-09-07

Rugsėjo 6 d. parapijoje vyko Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Pagrindines 11.00 val. šv. Mišias aukojo Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas dekanas prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys.


Sveikindamas susirinkusius tikinčiuosius prelatas Juozas Šiurys palinkėjo nuoširdžios maldos, nes šv. Augustinas yra pasakęs: „Niekas nėra girdėjęs, kad Marija neišklausytų kieno nors maldų“.

Per homiliją  prelatas kalbėjo, kad šiandien visiems krikščionims iškilo daug klausimų. Kaip išsaugoti tikėjimą? Kaip susigrąžinti į bažnyčią tuos tikinčiuosius, kurie suabejojo Dievu, nusigręžė nuo Jo? Ką turime daryti, kad tikėjimas atgimtų šeimoje? Kaip pasiekti to, kad sakytume: „Tu esi mūsų Dievas, ir išgirstume: „Tu esi mano tauta“ ?

Modernus pasaulis daro viską, kad žmogų atitrauktų nuo tikėjimo, net maži vaikai per žaidimus įtraukiami į pasaulio dvasią.

Lietuvių tauta patyrė daug vargo. Mūsų karta dar prisimena kuo buvo paversta bažnyčia, dar nepradėjus jai veikti pagal paskirtį, tačiau šalia visada buvo Dievas, visada buvo Marija, kuri yra tikėjimo pavyzdys. Ji įtikėjo ir pasakė „taip“. Ji taip pat patyrė tremtį, daug vargo, netgi regėjo Sūnaus kančią ir mirtį, bet visada liko ištikima Dievui ir pasitikėjo Juo, išlaikė savo tikėjimą.

Daugelis jaunų žmonių sako: „Melsiuosi kai pasensiu“. Ne, jie nepasens, nes jie sieloje mirs jauni.

Mes turime didelę brangenybę – tikėjimą, todėl nebūkime kaip elgeta, kuris turėdamas kišenėje valstybės vadovo raštą: „Jums suteikiamas išlaikymas iki gyvos galvos“, šito nežinojo ir mirė išbado. Žiūrėkite, kad taip neatsitiktų ir su tikėjimu. Mes ne tik turime jį branginti, bet ir liudyti kitiems, padėti kitiems jį atrasti.

Dar keletu pavyzdžių - apie aklą žmogų ir žmogų be kojų, apie lapą ir grumstą - prelatas kvietė vienas kitam padėti, nenumoti ranka į bedievį kaimyną, bet jam pagelbėti. Mes visi privalome prisidėti prie pasaulio atnaujinimo, pasitikint Marija. Ji visų mūsų motina, ji niekada neapleis mūsų“, - baigė homiliją prelatas.


Pasibaigus šv. Mišioms, skambant giesmei „Viešpatie Jėzau, mūsų Valdove“ nusidriekė ilga Švč. Sakramento pagarbinimo procesija aplink baziliką. Procesijai vadovavo Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas dekanas prel. bažn. T. dr. Juozas Šiurys.

Šį gražų Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų sekmadienį šventoriuje šurmuliavo mugė, kurią surengė parapijos Caritas, vadovaujamas koordinatorės Jūratės Matikovienės.

Mugėje lankytojai už auką galėjo įsigyti savanorių pagamintų rankdarbių, tarp kurių ypač sudomino rankų darbo  rožiniai, o mėgstantys saldumynus, galėjo paskanauti pyragaičių, saldainių, cukrinės vatos bei pasivaišinti karšta arbata.

Visus linksmino folklorinis ansamblis „Gadula“, vadovaujamas Andriaus Morkūno. Sukosi bendras ratelis, vyko tikra gegužinė. „Dar niekad taip smagu nebuvo“, - atviravo viena parapijietė, - „Nė šokau nei dainavau, bet kaip smagu buvo“.

Atlaiduose dalyvavo „Marijos radijo“ atstovai, kurie ragino savo auka paremti Marijos radiją.

Jau tapo tradicija, kad   Kristaus Prisikėlimo parapijos renginiuose  dalyvauja Žaliakalnio seniūnijos  (seniūnas Bronius Girdauskas) bei bendruomenės centro “Žaliakalnio aušra“ (vadovė Regina  Margevičienė) atstovai. 

Nuoširdžiai dėkojame prelatui Juozui Šiuriui už Dievo žodį, pamokančią homiliją, klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už nuoširdų rūpestį parapijiečių dvasiniu gyvenimu, ansamblio „Gadula“ vadovui ir nariams už smagią muziką, mugės organizatoriams bei visiems dalyvavusiems atlaiduose.

 

Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021