Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Caritas veiklos ataskaita už 2014 metus (2015-03-20)

Paskelbta: 2015-04-23


2014 M. VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos kryptys:
- vienišų, vargstančių ir apleistų asmenų lankymas namuose,
- maisto išvežiojimas,
- transporto organizavimas,
- prausimas, maudymas,
- aprūpinimas drabužiais, avalyne, maisto produktais, buities reikmenimis,
- pagalba buityje, kambarių tvarkymas,
- lydėjimas į bažnyčią, ligoninę ir kt.,
- organizuojami kunigo vizitai į namus,
- bendradarbiavimas su klientų kaimynais, giminaičiais,kitomis organizacijomis,
- savanorių paieška,
- pagaba Caritas sriubos valgyklai (Partizanų g. 5),
- dalyvavimas paramos akcijose „Maisto bankas“ Gerumas mus vienija“,
- aktyvus dalyvavimas Bažnyčios dvasiniam gyvenime.

Savanorių skaičius:
- 7 savanoriai
Dvasios vadas kun. Virginijus Lenkaitis.

Parapijos Carito veikla vykdoma remiantis Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu ir humanistinėmis nuostatomis. Vykdant veiklą laikomasi tolerancijos, veiklios artimo meilės vertybėmis, pagarbos žmogaus orumui ir nesmerkiančio požiūrio. Veikla grįsta savanoriško darbo principais.
Didelis pokytis parapijos Caritas bendruomenėje įvyko 2014 metų spalio mėnesį. Ilgametė parapijos Caritas koordinatorė Danutė Ševeliovienė atsisakė jai priklausančių pareigų, o naująja laikinai einančia parapijos koordinatorės pareigas perėmė parapijos socialinė darbuotoja Gintarė Pažėraitė.
2014 metais parapijos Caritas veiklos kryptys nepasikeitė, kaip ir anksčiau prioritetu išliko vargstančių ir vienišų asmenų maitinimas tris kartus per savaitę. Kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį sriuba ir antras patiekalas, paimami iš Caritas sriubos valgyklos esančios Partizanų g. 5 irišvežiojami penkiemssunkiai vaikštantiems asmenims.
Kiekvieną mėnesį, išskyrus vasaros mėnesius, buvo organizuojami komandos susirinkimai, kuriuose buvo aptariami veikloje patiriami džiaugsmai ir sunkumai, pasisiama dvasinių jėgų. Šv. Velykų ir Šv. Kalėdų proga ypatingas dėmesys skirtas savanoriams.Už aktyvią veiklą įteiktos padėkos dovanos.
Iki birželio mėnesio kiekvieną antradienį Žaliajame namelyje buvo renkama žmonių suaukota labdara, o trečiadieniais išdalinama parapijos teritorijoje gyvenantiems nepasiturintiems gyventojams. Po vasaros nuspręsta, kad labdara artimiausiu metu priimama nebus, nes norima susitvarkyti patalpas prieš planuojamą namelio rekonstrukciją. Likusi parama yra dalijama pavieniams asmenims, kurie kreipiasi pagalbos į parapijos Caritą. Iki birželio mėnesio ir po jo buvo surinkta 1950 kg paramos, išdalinta 876 kg. Parama suteikta 510 asmenų.
Balandžio ir gruodžio mėnesiais, prieš Šv. Velykas ir Šv. Kalėdas, bendradarbiaujant su Lietuvos Caritas Slaugos ir globos namuose skyriumi dalyvavom „Praktinio gerumo dienoje“ ir kartu su savanoriais ir darbuotojais vykom pas parapijos teritorijoje gyvenančius vienišus žmones padėti pasiruošti šventėms, susitvarkyti namus. Kiekvienam aplankytam buvo įteiktas Kalėdaitis ir Carito žvakelė.
Bendradarbiaujant su sveikatos ir socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, vienas vienišas senjoras, neturintis elektros ir šildymo žiemos mėnesiams buvo paguldytas į Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę. Senolis tris kartus buvo aplankytas ligoninėje, suteikta paramamaistu, avalyne ir rūbais.
Nuo spalio 6 d. iki lapkričio 10 d. Lietuvos Caritas kartu su septyniais vyskupijų Caritas centrais vykdėhumanitarinės pagalbos Ukrainos žmonėms akciją, prie kurios prisidėjo ir mūsų Prisikėlimo parapijos Caritas. Akcijos metu kiekvieną darbo dieną parapijos namuose, Aukštaičių g. 6, buvo renkami žieminiai rūbai, batai, konservuoti maisto produktai ir sauskelnės. Akcijos metu parapijoje gyvenantys žmonės suaukojo pusę tonos daiktų.
Bendradarbiaujant su kaimynais ir giminaičiais viena iš klienčių buvo du kartus vežama į sveikatos įstaigas sveikatos patikrinimams, planuojamai akių operacijai.
Spalio mėnesį, valgančiųjų surašymo metu, ir pasiruošimo Šv. Kūčioms metu buvo suorganizuota savanorių pagalba Caritas Sriubos valgyklai.
Šv. Kalėdų metu sulaukėme anoniminės paramos iš organizacijos, kuri septyniems sunkiai besiverčiantiems asmenims ir šeimoms suteikė paramą maisto produktais.
Bendradarbiaujant su Ritos Garbaravičienės vaikų labdaros ir paramos fondu vienišai motinai su dviem dukrom suteikta parama dvi viengulės lovos.
Vienos parapijietės dėka, vienišai moteriai buvo suteikta parama kilimas ir laminuotos grindys.
Prapijoje turime dvi vienišas moteris, kurios reguliariai yra maudomos.Tai daroma prieš šventes, apsilankant kunigui namuose arba gydytojams, vykstant į bažnyčią, ligoninę.
Gruodžio mėnesį prieš Šv. Kalėdasakcijos „Gerumas mus vienija“ metu du parapijos Caritas savanoriai dalino žvakutes ir kvietė aukoti prekybos centre Maxima Pramonės pr., taip prisidėdami prie Lietuvos Caritas veiklų įgyvendinimo.
Carito savanoriai, lankydami žmones taip pat siūlo dvasinę pagalbą: vienai moteriai per 2014 metus du kartus buvo pakviestas kunigas į namus, suteiktas Ligonių sakramentas, kita moteris palydėta du kartus į bažnyčią atlikti išpažintį.
Carito savanorės yra įsipareigojusios adoruoti Švč. Sakramentą mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, moterys bendruomeniškai meldžiasi bažnyčioje už parapijos žmones rožinio malda. Savanorėsšiais metais dalyvavo Birštone vykusiose parapijos institucijų Advento rekolekcijose, dalyvavo Gavėnios rekolekcijose parapijoje, piligriminėje kelionėje į Šiluvos atlaidus.
Didžiausi sunkumai Caritas veikloje, naujų narių pritraukimas, todėl metų pabaigoje buvo sukurtas kvietimas raginantis žmones ateiti savanoniauti į parapijos Caritą. Skelbimai buvo pakabinti parapijos bažnyčių skelbimų lentose, įkeltas parapijos tinklapyje www.prisikelimas.lt, www.buk-savanoriu.lt ir www.savanoriaujam.lt.

L.e.p. parapijos Caritas koordinatorė Gintarė Pažėraitė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021