Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pamaldos Kristaus Prisikėlimo šventovėje iškilmingai paskelbiant apie popiežiaus Pranciškaus jai suteiktą bazilikos titulą (2015-04-06)

Paskelbta: 2015-04-07

Balandžio 6-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, švenčiant Eucharistiją Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovėje, dalyvaujant apaštališkajam nuncijui Baltijos šalyse arkivyskupui Pedro López Quintanai, Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ, kitiems Lietuvos vyskupams, kunigams, gausiems tikintiesiems, iškilmingai paskelbta apie popiežiaus Pranciškaus jai suteiktą bazilikos titulą.


Iškilmių liturgijai vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ ir trys dešimtys kunigų, asistavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ pasveikinęs susirinkusią bendruomenę su šv. Velykomis ir bazilikos titulo paskelbimo švente, pakvietė arkivyskupijos kurijos kanclerį mons. Adolfą Grušą iškilmingai paskelbti Dieviškojo kulto ir sakramentų kongregacijos prefekto kardinolo Roberto Sarah ir arkivyskupo Arturo Roche 2015 m. sausio 20 d. pasirašytą dekretą apie parapinei Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai popiežiaus Pranciškaus suteikiamą bazilikos (Basilica minor) titulą ir garbę. (Vertimas iš lotynų k.)

Eucharistijos liturgijai vadovavęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, homilijoje kalbėjo: „Visame šiame susibūrime matau ženklą Jūsų maldos ir meilės popiežiui Pranciškui, kuris siuntė mane pas jus kaip savo atstovą išreikšti jo rūpesčio, meilės ir artumo“...(išsamiau  homiliją skaityti>>>)

Buvo nešamos atnašos: parapijos moterų vienuolijų vienuolės dovanojo bazilikai piniginę auką įsigyti arnotui. Kauno m. savivaldybės vardu meras Andrius Kupčinskas su žmona dovanojo arnotą. Ritos ir Arvydo Garbaravičių šeima dovanojo monstranciją, skirtą Dievo kūno pagerbimui ir sostą monstrancijai laikyti bei smilkytuvą ir indą smilkalams. Birutės ir Ramūno Garbaravičių šeima dovanojo dvi Mišių taures Eucharistiniam vynui. Sesės pranciškonės aukojo duoną ir vyną, kurie šioje Eucharistijoje buvo perkeičiami į Kristaus Kūną ir Kraują.

Šis titulas vainikavo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-metį ir konsekracijos 10-metį.

Šv. Mišių metu giedojo jungtinis choras „Leliumai“(vadovas Dainius Druskis) ir  parapijos Sumos choras (vadovas Ramūnas Baranauskas), grojo varinių pučiamųjų kvartetas.

Pamaldas transliavo LRT televizija ir „Marijos radijas“.

Fotografijos Kauno kunigų seminarijos klieriko E.  Vasiliausko ir parapijos referentės  A. Narušienės.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021