Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Dievo Motinos M. Marijos paveikslo viešnagės akimirkos (2008-04-07)

Paskelbta: 2008-04-09

 

Virš altoriaus didingai, plačiai iškėlęs rankas Kristus, švelniai laimino visus. Su meile žvelgiantis į visus, Jis tarsi kvietė: „Ateikite visi, aš jus nuraminsiu“, kvietė ir Šiluvos M. Marijos nuolankus žvilgsnis prašyte prašė: „Šlovinkite ir garbinkite pasaulio Išganytoją, mylimiausią vienatinį – Dievo Sūnų, Jėzų Kristų!”

Švč. M. Marijos paveikslas stovėjo presbiterijoje, prieš altorių apšvietas ir papuoštas gėlėmis.
Kiekviena diena prasidėjo Švč. Sakramento išstatymu ir garbinimu, kurį kiekvieną dieną, 9 val. išstatydavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Tikintieji galėjo prie jo melstis iki 17 val.                                                                                              

Visi renginiai, skirti Šiluvos M. Marijos garbei vyko pagal iš anksto numatytą programą. 17 val. buvo giedama Švč. M. Marijos litanija, o 11.00 ir 18.00 val. buvo aukojamos šv. Mišios.

Balandžio 07 d. , pirmadienį, 11 val. šv. Mišioms vadovavo klebonas mons. V. Grigaravičius. Monsinjoras homilijoje kvietė melstis už šeimas, už pašaukimus, imti pavyzdį iš Šventosios šeimos, kuri buvo nuolankumo, ištikimybės ir meilės Dievui pavyzdys.
18.00 val. šv. Mišioms vadovavo vikaras kun. J. Grigonis. Vikaras kvietė žvelgti į Mariją dviem aspektais: pirmiausia – ji veda prie Dievo, per ją mes einame prie Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus; antra, Marija yra motinystės, šeimos grožio pavyzdys, ji neatsiejama nuo artimo meilės.
Šią dieną bažnyčioje giesmes ir eiles Švč. M. Marijai skyrė parapijos pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“, giedojo ansamblis „Sūduva“. Buvo kalbama šv. Kryžiaus litanija.

Balandžio 08 d., antradienį, 11.00 val. šv. Mišioms vadovavo mons. Vytautas Grigaravičius. Monsinjoro pagrindinė homilijos mintis - M. Marijos reikšmė ir įtaka žmogaus gyvenime. Ji visų užtarėja, globėja ir mūsų gyvenimo kelrodė pas Jėzų Kristų.
18.00 val. šv. Mišių metu kun. M. Pukštys homilijoje komentavo Evangeliją pagal Joną (Jn 6,30-35).
Šią dieną posmus, giesmes ir eiles M. Marijai skyrė J.Urbšio vid. mokyklos, „Saulės“ gimnazijos mokiniai, „Rytmečio“ ir 75-ojo darželio, Pirmosios Komunijos vaikai ir būrelis „Dievo vaikai“.
17.00 val. konferenciją „Marijos kultas Lietuvoje“ pravedė KMUK kapelionas kun. M. Pukštys. Apie Mariją galima kalbėti plačiai ir įvairiomis kryptimis. Kadangi šiomis dienomis pas mus yra Šiluvos Dievo Motinos M. Marijos paveikslas, tai Marijos kultą Lietuvoje susiesiu su tapyba, ikonografija“ - pradėjo paskaitą kun. M. Pukštys. Didelis būrys tikinčiųjų sužinojo daug įdomių dalykų apie Marijos vaizdavimą paveiksluose, ikonose. Pirmiausia ji buvo tapoma Rytuose, tik vėliau iš ten plito į Vakarus. Lietuva – Marijos žemė. Todėl Marijos kultas klestėjo ir klesti čia šimtmečiais.
Šiluvos M. Marijos paveikslas nutapytas nuo Romos Didžiosios Bazilikos romiečių Gelbėtojos Marijos paveikslo (IX a). Kai kurie Marijos paveikslai yra popiežių vainikuoti auksinėmis karūnomis. Lietuvoje tokie paveikslai yra šeši: Trakų, Sapiegų Dievo Motinos,Šiluvos, Aušros Vartų, Pivašiūnų, Žemaičių Kalvarijos.
Po šv. Mišių tikintieji buvo pakviesti į konferencijų salę, kur buvo rodomas filmas apie Šiluvą.

Balandžio 09 d., trečiadienis, 11.00 val. šv. Mišioms vadovavo kun. jubil. V. Aleksandravičius, o 18.00 val. – monsinjoras V. Grigaravičius. Monsinjoras homilijoje palietė krikščioniškos šeimos problemas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Kartu kvietė melstis už šeimas ir pašaukimus. Šiandien bažnyčioje vėl šurmuliavo moksleivija. Grupelėmis pagarbinę Švč. Sakramentą, pasimeldę prie Švč. M. Marijos, leidosi į konferencijų salę, kur žiūrėjo filmą „Kelias į Šiluvą“. Bažnyčioje lankėsi moksleiviai iš Kauno neprigirdinčiųjų, L. Karsavino pagrindinės, „Rūtelės“ bei Žaliakalnio pradinių mokyklų, o taip pat iš J. Jablonskio ir „Saulės“ gimnazijų.


Vakarą vainikavo Darmštadto filharmonijos Merck simfoninio orkestro koncertas, meno vadovas ir vyr. dirigentas Wolfgang Heinzel (Vokietija). Tai X tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“ pirmasis koncertas. Koncerto globėjas LR Seimo narys Kazys Starkevičius tarė sveikinimo žodį ir pakvietė pasidžiaugti jaunais lietuviškais talentais festivalyje „Sugrįžimai“.
Koncertą pradėjo jaunas talentingas smuikininkas Dainius Puodžiukas (JAV, Lietuva). Skambėjo virtuoziškai atliekama N. Paganini „Variacijos smuikui solo“
Orkestras atliko W.A. Mozart operos „Don Žuanas“ uvertiūrą ir L.van Beethoven „Simfoniją Nr.3, Op 55“. 

Balandžio 10 d. ketvirtadienį, 11 val. šv. Mišioms vadovavo Karmelitų Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas Renaldas Šumbrauskis.
Jis homilijoje kalbėjo apie M. Marijos reikšmę mūsų gyvenime, kvietė sudėti prie jos kojų visus rūpesčius ir džiaugsmus. Ji, kaip ir visų Gailestingoji Motina, supras, atjaus ir parodys teisingą kryptį.
18 val. šv. Mišioms vadovavo Kauno arkikatedros bazilikos alt. mons. Vincentas Jalinskas, koncelebravo kun. Gintaras Blužas iš Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos.

 

„Mes prie Marijos suplaukėm tarsi vaikai. Marija, sveikiname tave. Aš džiaugiuosi ir Tu džiaukis, kad mes į tave panorom atsiremti“, - tokiais nuoširdžiais žodžiais pradėjo homiliją monsinjoras. V.Jalinskas . Toliau jis palietė ne tik dangiškosios Motinos, nenusakomą meilę savo kūdikiui. Kvietė pakilti, nugalėjus savo išdidumą, palenkti galvas ir pagarbinti Švč. Sakramentą, tą brangią dovaną, kurią mums dovanojo Marijos Sūnus, Jėzus Kristus.
Marija, padėk mums subręsti begalinei savo Sūnaus meilei“, - baigė homiliją monsinjoras.
Šią dieną prie Švč. M. Marijos ir prie Švč. Sakramento meldėsi giedojo giesmes, gailestingumo vainikėlį kalbėjo Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikai ir parapijos jaunimas, vadovė ses. L.Ilekytė.                                                                    
19.00 val. buvo giedamas Akatistas – Apreiškimo Švč. M. Marijai himnas, vadovavo kun. Gintaras Blužas ir ses. Liucija.
Jaudinančiai, jautriai skambėjo sesių vienuolių ir parapijos jaunimo balsai, jiems pritarė visi tikintieji. 

Balandžio 11 d., penktadienį, 11 val. šv. Mišioms vadovavo klebonas mons. V. Grigaravičius. Jis homilijoje komentavo svarbiausius kardinolo A.J. Bačkio pranešimo apie gailestingumą momentus.
Šiandien prie Švč. M. Marijos ir Švč. Sakramento meldėsi parapijos jaunų šeimų atstovai, skambėjo giesmės skirtos Švč. M. Marijai. Keletas šeimų pasidalijo džiaugsmu, išgyvenimais patirtais meldžiantis prie Šiluvos M. Marijos paveikslo kopijos, kai jis buvo jų namuose.
18 val. šv. Mišioms vadovavo mons. V. Grigaravičius, koncelebravo ir homiliją sakė Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų rektorius kun. Kęstutis Rugevičius.
Homiliją baigė mintimis apie Mariją: „Bažnyčia Marijai suteikė Dievo nešiotojos vardą, nes ji išnešiojo ir pagimdė pasauliui amžinąją šviesą (...). Marija, leisk priartėti, susitikti, prisiliesti prie tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus“.
19 val. vyko vidinio išgydymo pamaldos, jas pradėjo teol. lic dr. Peter S. Williamson. Po to buvo išstatytas Švč. Sakramentas – tikriausias ir svarbiausias gydytojas. Kun. K. Rugevičius sukalbėjęs maldą, palaimino maldos grupės narius ir jie pasklido po bažnyčią. Prie jų susidarė eilutės tikinčiųjų


Balandžio 12 d., šeštadienį, 11.00 val. šv. Mišioms vadovavo prelatas V.S. Vaičiūnas. „Viena iš pirmųjų Europoje yra Šiluva, kur Švč. M. Marija ypatingu būdu prisiliečia prie kiekvieno. Štai kodėl šie metai paskelbti Marijos metais, kad sąmoningai suprastume, kas yra Marija, kad Šiluva yra ypatingas traukos centras, ten Motina Marija apdovanoja ypatingomis malonėmis. Ir kuo tvirtesnis mūsų tikėjimas, tuo daugiau malonių ten galim patirti“- kalbėjo prelatas.

12 val. aktorius Egidijus Stancikas padovanojo nuostabias eiles apie Švč. M. Mariją, o solistė Rita Preikšaitė, akomponuojant Daliai Jatautaitei giedojo žinomų kompozitorių sukurtas giesmes „Ave, Marija!“.
Iki 16 val. tikintieji meldėsi prie Švč. M. Marijos paveikslo. Atvykus Petrašiūnų šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonui Vincentui Tamošauskui OFM Cap., abu klebonai sugiedojo Švč. M. Marijos litaniją.

Mūsų parapijos klebonas mons.V. Grigaravičius  padėkojo tikintiesiems, kurie visas šias dienas gausiai lankėsi bažnyčioje ir meldėsi Švč. M. Marijai. 


                                                                                                        B.VasylienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021