Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Velyknaktis ir Velykų ryto pamaldos M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2015-04-05)

Paskelbta: 2015-04-05

Didžiojo šeštadienio vakarą, kaip ir kiekvieną Tridienio vakarą, parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras paaiškino Velyknakčio pamaldų prasmę, tvarką, ragino visus tikinčiuosius aktyviai dalyvauti pamaldose ir laukti Viešpaties Prisikėlimo -  pergalės prieš nuodėmę, tamsą ir mirtį.


Šiam vakarui, kuris susidėjo iš keturių dalių - Žiburių, Žodžio, Krikšto ir Aukos - liturgijos, vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

Pirmoje dalyje mons. Vytautas Grigaravičius lydimas vikaro kun. Nerijaus Pipiro, vikaro kun. Virginijaus Lenktaičio, kun. Algirdo Akelaičio ir kan. dr. teol. lic. Roberto Pukenio, patarnautojų, tikinčiųjų šventoriuje atliko ugnies šventinimo apeigas, įžiebdamas velykinę žvakę - Kristaus Prisikėlimo simbolį.


Žvakė įnešama į bažnyčią, pakeliui kunigai uždegė tikinčiųjų žvakes. Tris kartus klebonas galingu balsu giedojo: „Kristus mums šviečia“. Sugrįžus prie altoriaus monsinjoras užgiedojo velykinį šlovinimą.

Po to parapijos bendruomenės, šeimų, pastoracinės tarybos atstovai skaitė septynis skaitinius iš Senojo Testamento ir epistolę iš šv. apašt. Pauliaus laiško romiečiams.

Klebonui užgiedojus ir chorui pritarus galingai nuskambėjo „Aleliuja!“

Po psalmės ir Evangelijos monsinjoras perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito S.Tamkevičiaus SJ ir augziliaro vyskupo K. Kėvalo velykinį laišką (išsamiau žr.>>>)

Toliau sekė Krikšto liturgija, kurios metų vyko vandens šventinimas ir Krikšto pažadų atnaujinimas bei Aukos liturgija. Šį vakarą Viltė Giniūnaitė ir Simas Giniūnas (sesė ir brolis) tapo Bažnyčios nariais, jiems parapijos klebonas suteikė Krikšto sakramentą. 


Šv. Velykų ryto Prisikėlimo pamaldos prasidėjo skambant giesmei „Linksma diena mums nušvito“ ir velykine procesija triskart einama apie baziliką.

Iškilmingai Eucharistijai M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai: prof. dr. R. Pukenis, kun. A. Akelaitis, o mažojoje bažnyčioje - kun. N. Pipiras ir alt. kun. V. Lenktaitis.

Monsinjoras pasveikino tikinčiuosius su Viešpaties Prisikėlimo švente ir perskaitė arkivyskupijos ganytojų velykinį laišką.

Parapijos klebonas taip pat pasidžiaugė ne tik pastatyta ir išpuošta bažnyčia, sutvarkyta aplinka, bet ir suburta Gyvąja Bažnyčia. Jis kvietė visus dalyvauti balandžio 6-osios dienos iškilmėse: „Šios Velykos mums dviguba šventė, rytoj šiai Tautos šventovei bus suteiktas bazilikos titulas, tai yra didelis įvykis ne vien Kauno arkivyskupijos, bet visos Lietuvos Bažnyčios šventė. Ši bazilika bus septintoji bazilika Lietuvoje. Tai yra ne vien kunigų, o ir visų jūsų, tikinčiųjų bendruomenės narių, nuopelnas.“

Šv. Mišių pabaigoje visiems buvo suteiktas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas.

                                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021