Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didžiojo penktadienio Kristaus kančios pamaldos M. V. J. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2015-04-03)

Paskelbta: 2015-04-04

Į Didžiojo penktadienio pamaldas bazilikoje tikintieji rinkosi gerokai anksčiau: vieni būriavosi prie klausyklų, kiti meldėsi ir adoravo Švč. Sakramentą prie papuošto garbinimo altoriaus. Prieš pat pamaldas vikaras Nerijus Pipiras supažindino su Didžiojo penktadienio liturgijos eiga bei Velykų laikotarpiu aukojamų šv. Mišių tvarka.

18 val. prie altoriaus žengė tyli iškilminga patarnautojų ir dvylikos vyrų parapijiečių procesija, kurią užbaigė klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis ir vadovavo šioms pamaldoms. Parpuolęs kniūbsčias prieš didįjį altorių klebonas meldėsi už savo bendruomenę, taip simbolizuodamas Jėzaus atsidavimą Tėvo valiai. 


Po maldos, kurią klebonas perskaitė jau apsivilkęs raudonu arnotu, prasidėjo pirmoji pamaldų dalis – Žodžio liturgija. Parapijos Jaunimo grupės atstovės perskaitė du skaitinius, o Evangeliją pagal Joną pagal seną tradiciją buvo skaitoma trise.

Homiliją kun. Algirdas Akelaitis pradėjo sakydamas, kad nežinia, kodėl Bažnyčia ragina sakyti pamokslą, nes, jei išgyvename Kristaus mirtį, šis pamokslas yra prie kapo duobės, kur niekas neklauso kalbų. Kunigas atkreipė dėmesį, kad Jėzus, savo mirtimi ant kryžiaus išgelbėjęs visus žmones, šiandien drąsina pasaulį. Pasak kunigo Algirdo, labiausiai stulbina Jėzaus tylėjimas: būdamas Dievo Žodis, Jis gyvenimo pabaigoje nutyla, kad mes, būdami nuodėmingi, nebūtume kaltinami.

Po homilijos klebonas kartu su kun. Algirdu iškilmingai su trumpomis pauzėmis sugiedojo visuotinę maldą: visi bendrai meldėmės vieni už kitus, už tikinčiuosius ir netikinčiuosius, už visą Kristaus atpirktąją žmoniją. 


Po maldos, skambant choristų atliekamai giesmei “Alyvų daržely”, buvo renkamos aukos paremti popiežiaus misijoms tuose kraštuose, kur skelbiama Evangelija.

Antroji pamaldų dalis prasidėjo šv. Kryžiaus pagerbimo liturgija: monsinjorui tris kartus nudengiant kryžių ir giedant: „Štai kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio Atpirkėjas“, tikintiesiems jį pagarbinant, o procesijos dalyviams bučiuojant. 

Sukalbėjus “Tėve mūsų” buvo dalijama Komunija: po kurios, giedant chorui “Jėzau Kristau maloniausias”, Švč Sakramentas iškilminga procesija buvo nuneštas į Kristaus Kapą.

Tikintieji dar ilgokai nesiskirstė: visi norėjo pagerbti ir pabučiuoti kryžių, pasimelsti, padėkoti už didžią atpirkimo malonę, už tai, kad Jėzus visada šalia. 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021