Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės Mišios M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2015-04-02)

Paskelbta: 2015-04-03

18 val. Kauno M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Didžiojo ketvirtadienio vakarinės pamaldos prasidėjo parapijos vikaro kun. Nerijaus Pipiro supažindinimu su  šio vakaro apeigomis: „Brangūs tikintieji, netrukus kartu su Jėzumi ir apaštalais sėsime prie Vakarienės stalo. Tai ypatinga vakarienė: jos metu Jėzus su mumis pasiliks duonos ir vyno pavidaluose. Kviečiu išgyventi šį laiką. Didžiojo ketvirtadienio vakaro šv. Mišiomis, kurių metu minimas Eucharistijos įsteigimas, baigiasi Gavėnia ir prasideda šventasis laikas, Velykų tridienis, kada apmąstome didžiuosius išganymo įvykius.” 

Šių Mišių liturgijai vadovavo Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijoje dirbantys kunigai: vikaras kun. Nerijus Pipiras, vikaras kun. Virginijus Lenktaitis, kun. Algirdas Akelaitis ir kan. dr. teol. lic. Robertas Pukenis.  

Mišių pradžioje, primenant Eucharistijos sakramento įsteigimą, skambant varpams nuskambėjo himnas „Garbė Dievui aukštybėse“. Himnui pasibaigus, nutilo vargonai ir varpai (jie nebeskambės šiomis dienomis, kai minima Viešpaties Kančia ir Mirtis). 

Homiliją sakė parapijos vikaras kun. Virginijus Lenktaitis. „Didijį ketvirtadienį prisimename Jėzaus Paskutinės vakarienės su mokiniais žmonijai paliktas nuostabias dovanas: šv. Mišių auką, Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimą. Kristus tuo parodė naują gyvenimo būdą, kryptį, gyvenimą vienybėje su Dievu, su Juo – mylinčiu Mokytoju ir broliu Eucharistinėje paslaptyje.


Iš Evangelijos žinome, jog Kristus niekada nesišalino, kai buvo kviečiamas į iškilmingas vaišes. Štai Jį matome Kanos vestuvėse, kur padarė pirmąjį stebuklą. Evangelijose aprašytas Jo dalyvavimas vaišėse, surengtose Simono namuose. Jis dažnas svečias Lozoriaus pastogėje ir kitur. Jėzus baigdamas žemiškąjį gyvenimą paruošė visiems žmonėms bendravimo su Juo gražiausią puotą – Eucharistiją. Kunigas, atsigręžęs su Švč. Sakramentu, mums primena: „Laimingi , kurie pakviesti į Avinėlio puotą!“

Švč. Sakramentas – Gyvoji Duona, Duona nužengusi iš dangaus turėtų būti mūsų nuolatiniu dvasiniu maistu. To laukia Išganytojas, to ilgisi Jo meilė mums. Jėzus taip pamilo žmones, kad Jis, kaip Dievas, net surado būdą iki pat pasaulio pabaigos gyventi žmonių tarpe. Paskutinės prieš kančią vakarienės metu Jėzus įsteigė Švč. Sakramentą bei šv. Mišių auką.

Kristus kalbėjo apaštalams: „Aš esu Gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, nemirs per amžius“. Kaip kūnui reikalinga kasdienė duona, taip dvasios penas, stiprinantis sielos galias, yra Gyvoji Duona. Šiuo vardu, žmogui labai suprantamu, Kristus pavadino eucharistinį savo paslaptingą būvį Švč. Sakramente. Tai didžiausio Jėzaus stebuklo diena! Tai Eucharistijos įkūrimo prieš kančią paskutinė Kristaus laisvės diena. „Kas vertai priima Komuniją, visų žmonių akivaizdoje Jėzus kiekvieną padaro savimi, tai yra sudievina: ‚Kas valgo mano Kūną ir geria mano Kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame‘, – aiškiai liudija Kristus,“ – baigė homiliją kun. V. Lenktaitis.Didįjį ketvirtadienį mūsų bažnyčioje tradiciškai vyksta jaudinančios kojų mazgojimo apeigos, simbolizuojančios Paskutinės vakarienės metu Jėzaus atliktą meilės aktą: „Jei aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau.“ (plg. Joną 13,1-15).

Skambant lotyniškai giesmei „Kur meilė, ten yra Dievas” parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius mazgojo kojas dvylikai vyrų.

Šv. Mišių liturgijos apeigose dalyvavo parapijos tikybos mokytojai: jie skaitė skaitinius, bendruomeninę maldą ir atnešė atnašas – iš šv. Mišių dalyvių pinigines aukas, kurios bus skirtos labdaros darbams.

Po Komunijos Švč. Sakramentas iškilmingai buvo perneštas į papuoštą garbinimo altorių: tikintieji suklupo tyloje pagarbinti Švč. Sakramento, išgyventi Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo didįjį slėpinį.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021