Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis parapijoje (2015-03-29)

Paskelbta: 2015-03-30

Kovo 29 d. minėjome Viešpaties Kančios sekmadienį. 8.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo minimos kun. alt. Vaclovo Aleksandravičiaus pirmosios mirties metinės. Šventąsias Mišias aukojo kun. Virginijus Lenktaitis.

Dar gerokai prieš 11 val. parapijos jaunimas, sutvirtinamieji rinkosi prie mažosios Prisikėlimo bažnyčios. Nuo jos  bažnyčios  į  baziliką buvo einama procesija, apmąstant Kryžiaus kelią. Taip buvo paminėta Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II įvesta Pasaulinė jaunimo diena. Šiai jaunimo procesijai vadovavo Kauno kunigų seminarijos klierikas Sigitas Jurkštas. 


11 val. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo iškilmingos Šventosios Mišios, kurias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Mišių pradžioje buvo pašventintos verbos, einama tradicinė verbų procesija.

Šv. Mišių liturgijoje buvo skaitoma mūsų V. J. Kristaus kančia pagal Morkų, kurią skaitė klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, zakristijonas Imantas Mieliulis ir bendruomenės narys Laimis Pupelis.

Homilijoje monsinjoras kalbėjo, kad prasideda Didžioji, Skausmingoji savaitė, į kurią vedė visa, ką Jėzus sakė ir darė žemėje. Jis pabrėžė, kad nors šis sekmadienis primena mesijinį Kristaus įžengimą į Jeruzalę, kai „daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo žalias šakeles, nukirstas laukuose. Priekyje ir iš paskos einantys šaukė: ,Osana“, tačiau šį džiaugsmą temdo būsima kančia, tos pačios minios šauksmas: „Ant kryžiaus Jį!“.

Monsinjoras kvietė visą ateinančią savaitę įsižiūrėti į vykstančius įvykius, kartu išgyventi Kristaus patirtą skausmą ir nuolat dėkoti: „Viešpatie, Jėzaus Kristau, dėkoju Tau, kad Šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį.“ (Išsamiau skaityti >>>)

Bazilikos šventoriuje vyko velykinė mugė, kurios metu buvo galima atsigerti karštos arbatos, įsigyti velykinių margučių, verbų, susipažinti su parapijos karitatyvine veikla.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021