Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dievo gailestingumo šventė (2008-03-30)

Paskelbta: 2008-03-31

 

Ši šventė prasidėjo 17 val. Atgailos pamaldomis, kurias pravedė parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Pamaldas klebonas pradėjo ištrauka iš Pradžios knygos. Ištraukoje Abraomas maldauja Dievo nesunaikinti Sodomos miesto ir Dievas nusileidžia – to nedaro net dėl penkių tikinčiųjų.

Vėliau po trumpų komentarų, buvo kartu išpažįstamos nuodėmės, prašant Dievo atleidimo.

Šv. Mišios prasidėjo procesija, kurioje jaunimas atnešė prie altoriaus Jėzaus Kristaus Gailestingumo paveikslą, žvakutes.
Šv. Mišioms vadovavo klebonas, koncelebravo vikaras kun. Julius Janonis. Įžangoje klebonas pakvietė melstis ir už popiežių J. Paulių II, kurio minim trečiąsias mirties metines.

Homilijoje monsinjoras susiejęs Evangelijos skaitinį su Dievo gailestingumu, kurį prisikėlęs Jėzus parodė savo mokiniams, ypač Tomui, kvietė visus išgyventi Jėzaus artumą, klausant Jo žodžio, priimant Šv. Komuniją, sąmoningai dalyvaujant šv. Mišiose.

Šventė baigėsi Gailestingumo litanija ir Švč. Sakramento garbinimo procesija.

                                                                             B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021