Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai parapijoje (2014-09-14)

Paskelbta: 2014-09-15

Rugsėjo 14 d. švenčiant Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę parapijoje vyko Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai, kuriems vadovavo prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.


Homilijoje prelatas kalbėjo, jog kiekvieno žmogaus atėjimas į pasaulį yra brangus, nes tai yra nepakartojama asmenybė, kurios prasmingą gyvenimą laimina dangus. Buvo valanda, kai į pasaulį atėjo mergelė, kurios vardas Marija. Dievas ją pasirinko savo plano įgyvendinimo dalimi, nes Jo Sūnus Jėzus turėjo ateiti į pasaulį kaip visi žmonės. Mergelės Marijos vardas, jos elgsena, buvimas yra tokia tikrovė, kuri atitiko Viešpaties planą. Štai kodėl Šventasis popiežius Jonas Paulius II savo herbe pasirinko kuklų vaizdą: kryžių, o po jo raidė M, tai reiškia Mergelė Marija. Ji atėjo į pasaulį, kad pasiliktų ne tik su Jėzumi, bet ir su mumis.

Pasaulio istorija fiksuojama nuotraukose. Sakoma, kad žmogaus kančią, persunktą skausmu, nedera fotografuoti. Skausmas, kuris buvo apėmęs Mariją po Sūnaus kryžiumi pasilieka mumyse. Kryžiaus paslaptis yra gyva mūsų vidiniame pasaulyje ne todėl, kad jį visur matome, bet todėl, kad jis primena, ką Kristus padarė dėl tavęs ir dėl manęs. Kryžius – aukos simbolis. Jei Kristus kitaip būtų atlikęs atpirkimo auką, sunku mums būtų įsivaizduoti Dievo meilės ir gailestingumo mastą žmonijai. Dėkojame Dievui, kad mūsų tauta liko ištikima kryžiaus simboliui. Sovietmečiu ateistai griovė, naikino kryžius, bet doras lietuvis vėl atstatydavo. Kryžius išliko gyvas, nes ant jo kabojo Išganytojas. Po kryžiumi stovėjusi Marija buvo palikta mums kaip Motina.

Gyvenimas mus dažnai pastato į sunkią padėtį. Tuomet skubame pas Motiną Mariją prašydami užtarimo, kad ji priglaustų mus prie Jėzaus Kristaus, kuris pasakė: „Aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos“. Taigi, Jis pasilieka su mumis visada, Jis veikia mūsų gyvenimus, paguodžia,  sustiprina ir yra gyvenimo atrama.

Baigdamas homiliją prelatas perskaitė šia proga išvakarėse gimusius posmus: „Po kryžiumi stovėjo Motina, Jos vardas Marija...“

Šv. Mišių metu liturgijoje dalyvavo Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai, giedojo parapijos Sumos choras, vadovaujamas Ramūno Baranausko.

Šv. Mišios baigėsi Švč. Sakramento pagarbinimo procesija. 

Po palaiminimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius visus pakvietė šventinei agapei. Vasariškai šilti saulės spinduliai, Sumos choristai ir pagyvenusių žmonių sambūrio senjorai dainomis palaikė gerą nuotaiką, draugišką atmosferą.

 Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021