Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Nauja tradicija - Pirmą mėnesio sekmadienį procesija su Švč. Sakramentu (2014-09-07)

Paskelbta: 2014-09-08

Šiais metais, sutvarkius aplinką, siekiant pagyvinti parapijos gyvenimą, paskatinti tikinčiuosius labiau išgyventi Kristaus artumą, nuo rugsėjo mėnesio parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius kaip vieną iš priemonių pasiūlė pirmąjį mėnesio sekmadienį pravesti Švč. Sakramento pagarbinimo procesiją. 


Pirmoji procesija įvyko rugsėjo 7 d. po Sumos šv. Mišių, kurioms vadovavo kun. A. Akelaitis.

Kun. A. Akelaitis tiek šv. Mišių įžangoje, tiek homilijoje kalbėjo apie nuodėmę, kuri yra ne tik lūžis santykyje su Dievu, bet ir santykiuose vienų su kitais. „Mano nuodėmė liečia jus, o jūsų – paliečia mane“, - kalbėjo kunigas. Pagal Joną Krikštytoją visas pasaulis daro vieną nuodėmę: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ (Jn 1,29).  Komentuodamas sekmadienio Evangeliją kunigas privedė prie to, jog mūsų santykiai vienas su kitu yra malda, kuri skambėti turėtų tarsi simfonija - darnai, sustyguotai, drauge.


Šiandien ypatinga diena – eisime procesiją, koja kojon žengdami su Kristumi: „Jėzau, Tu eini ir aš einu paskui Tave!“. Procesija padeda išgyventi tą įvykį, kurį švenčiame šv. Mišių metu. Ne tik širdimi, bet ir savo kūnu išreiškiame vienybę su Dievu. Tad dalyvaukime visi, išjauskime Jėzaus artumą per bendrą giesmės maldą, per vienas kito artumą. 

Pasibaigus šv. Mišioms,  skambant giesmei, nusidriekė ilga procesija apie bažnyčią. Ne rudeniškai mėlynas dangus,  be menkiausio debesėlio ir vis dar kaitrūs saulės spinduliai tarsi patvirtino kunigo pasakytus žodžius: „Dievas peržengia mūsų blogumą, nuodėmę, mato tik kas gera ir vis laimina“. Tai nuostabu!

 

 Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021