Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus (2014-09-07)

Paskelbta: 2014-09-08

Saulėtą rugsėjo 7 d. rytą Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimai išvyko į Šiluvą. Šią dieną prasidėjo didieji Šilinių atlaidai. Pirmoji diena buvo skirta Šv. Jonui Pauliui II, kuris 1993 m. rugsėjo 7-ąją per vizitą Lietuvoje apsilankė ir Šiluvoje, taip pat buvo meldžiamasi už Jaunimą bei Pasaulio lietuvius.

Piligrimai, dalyvaudami 10 val. šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje, meldėsi, kad Dievo meilė aplankytų juos, jų šeimas ir artimuosius.

Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Homilijoje monsinjoras kvietė prašyti Dievo Motinos Marijos užtarimo tikėjimo kelyje pas vienintelį mūsų gyvenimo Viešpatį – Jėzų Kristų.

„Dabartinis pop. Pranciškus kviečia klausti savęs: ar esu atviras Šventosios Dvasios veikimui, ar prašau, kad ji man suteiktų savo šviesą, mane paskatintų daugiau dėmesio skirti Dievui? Šito turime melsti kiekvieną dieną. Turime melsti, kad Šventoji Dvasia atvertų mano širdį Dievo žodžiui, kad mano širdis būtų atvira gėriui, kad mano širdis kiekvieną dieną būtų atvira Dievo grožiui. Prašykime Jo kantrybės, meilės ir nuolankumo auklėjant jaunąją kartą, sudraudžiant blogą darantįjį. Svarbiausia atsiminkime, kad žmones į tiesą vesti turime ne tik pamokymais, nurodymais, bet ir savo asmenišku geru pavyzdžiu, kaip tai darė Jėzus,“ – baigė homiliją klebonas (visą homiliją skaitykite >>>).

Prieš vidudienio Mišias aikštėje, vadovaujant Kauno I dekanato dekanui mons. Vytautui Grigaravičiui, gausiai susirinkę tikintieji meldėsi Rožinio malda, kuri buvo transliuojama per Marijos radiją. Po jos katechezę sakė kun. Artūras Kazlauskas.

12 val. iškilmingose šv. Mišiose atvykę piligrimai Šventojo Jono Pauliaus užtarimu meldė malonių sau, savo šeimoms bei visiems tautiečiams, gyvenantiems užsienyje.

Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ, koncelebravo vyskupas augziliaras K. Kėvalas, Užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatas prel. E. Putrimas, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius bei šv. ark. Mykolo bažnyčios kun. A. Kazlauskas, asistavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

„Dievas mus pašaukė mylėti. Pirmiausia mylėti šalia mūsų esančius artimiausius asmenis: tėvus, vaikus, bendramokslius, bendradarbius. Mes pašaukti mylėti žmones, su kuriais susietas mūsų likimas,“ - kalbėjo arkivyskupas homilijoje (visą homiliją skaitykite >>>)

Po Mišių parapijos piligrimai neskubėjo vykti namo: vieni meldėsi koplyčioje, kiti sutiko XII tarptautinio piligriminio žygio iš Kryžių kalno dalyvius, o dar kiti nuskubėjo į mugę.

Grįžome namo pakylėta dvasia, apdovanoti Mergelės Marijos ir Eucharistijos teikiamomis malonėmis, norėdami būti geresni, jautresni, trokštami savo džiaugsmu pasidalyti su laukiančiais artimaisiais. (Fotografijos R. Šaknio).

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021