Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ iškilminga vizitacija ir Sutvirtinimo sakramento teikimas parapijoje (2014-05-25)

Paskelbta: 2014-05-26


Iškilmingoji Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus SJ vizitacija su parapijos bendruomene įvyko sekmadienį, gegužės 25 d., 11 val., kartu švenčiant Sutvirtinimo sakramentą. 


Eucharistijos šventimui vadovavo arkivyskupas, koncelebravo Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, prel. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius, Opus Dei kun. Petras Pich, parapijos klebonas ir kunigai.

Eucharistijos šventimui vadovavęs ir Sutvirtinimo sakramentą teikęs arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ homilijoje sutvirtinamiesiems pateikė krikščioniškojo gyvenimo strategiją, kurią prieš iškeliaudamas pas Tėvą savo mokiniams paliko Jėzus: „Pasilikite mano meilėje ” (Jn 15, 9). Tas meilės ryšys su Dievu kaip Tėvu užsimezga per Krikštą. Dievas mus myli besąlygiškai, bet ir iš mūsų laukia atsiliepimo į jo meilę. Kaip pagrindines priemones tai meilei palaikyti Ganytojas pabrėžė kasdienį bendravimą su Dievu per maldą, Dievo įsakymų laikymąsi, dažną Šv. Rašto skaitymą ir apmąstymą. Per nuodėmę, nutrūkus ryšiui su Dievu, reikia nedelsiant jį atkurti Susitaikinimo sakramentu. Arkivyskupas pastebėjo, kad tik savo pastangomis mes nepajėgūs įvykdyti Dievo įsakymų ir čia kaip tik mums į pagalbą ateina Šventoji Dvasia, kuri perkeičia mūsų širdis ir jas patraukia prie Jėzaus ir Tėvo, kad amžinai galėtume pasilikti jų meilėje.

Sutvirtinimą priimantys jaunuoliai aktyviai dalyvavo liturgijoje - skaitė Šv. Rašto skaitinius, bendruomeninę maldą, nešė atnašas.Po homilijos buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Pasibaigus šv. Mišioms, arkivyskupas padėkojo klebonui, kunigams ir bendruomenei už nuoširdžią veiklą, sutelktumą ir palinkėjo tolesnės evangelizacinės sėkmės.

Pastoracinės tarybos vardu taip pat buvo tartas padėkos žodis Ganytojui už dėmesį, patarimus bei palaikymą, o sutvirtinamieji įteikė puokštę gėlių.

Sutvirtinamiesiems  buvo įteikti Sutvirtinimo sakramento liudijimai.
Kristaus Prisikėlimo parapijos  informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021