Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vasario 16-os iškilmė parapijoje (2013-02-16)

Paskelbta: 2014-02-18

Vasario 16-ios iškilmė parapijoje prasidėjo 10.00 val. šv. Mišiomis. Į paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią rinkosi ne tik parapijiečiai, bet ir viso miesto tikintieji, Kauno savivaldybės atstovai kartu su meru Andriumi Kupčinsku, Lietuvos Seimo narė Rasa Juknevičienė.

Šoninėse navose išsirikiavo įvairių visuomeninių organizacijų ir aukštųjų mokyklų atstovai su vėliavomis.

Suskambus šv. Mišių varpeliui prie altoriaus atėjo patarnautojai, parapijos jaunimas, gausus būrys jaunų šeimų su vaikais, diakonas Valdas Šidlauskas, parapijos kunigas Virginijus Lenktaitis, prof. kun. Robertas Pukenis, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir visus laiminantis Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kuris vadovavo šv. Mišių liturgijai. Giedojo parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininko Ramūno Baranausko.

Homilijoje arkivyskupas dėkojo Dievui, kad galime viešai giedoti Lietuvos himną, nesislapstydami išpažinti tikėjimą ir džiaugtis laisve (homiliją išsamiau žr.>>>)

Prie altoriaus šeimų ratelio atstovai atnešė atnašas: vainiką, kuris bus padėtas prie Nežinomo kareivio kapo, ir žvakutę, skirtą visiems žuvusiesiems už Lietuvos laisvę.

Po iškilmingų šv. Mišių dauguma tikinčiųjų prisijungė prie eisenos, einančios į Nepriklausomybės aikštę.

17 val. Tautos šventovėje vyko Kauno mišraus choro „Leliumai“ (choro vadovas prof. Albinas Petrauskas), solisto Andriaus Apšegos ir vargonininkės Dalios Jatautaitės šventinis koncertas, kuriame skambėjo patriotinės Lietuvos dainos.

Vakaro šv. Mišios taip pat buvo aukojamos už Lietuvą. Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo ir homiliją sakė kun. Algirdas Akelaitis.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021