Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos TMMC veikla 2013 m. (2014-01-24)

Paskelbta: 2014-01-28

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje yra 8 mokyklos: Kauno apskrities dailės gimnazija, Kauno „ Saulės“ gimnazija, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Žaliakalnio progimnazija, V. Bacevičiaus pradinė mokykla, Kauno darželis - mokykla „Rūtelė“, Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras.
2013 m. parapijoje dirbo 5 tikybos mokytojai: Gabrielius Čufarinas, Virginija Juodpusienė, Vilma Tamošauskytė, Miglė Račaitė ir Nijolė Kulėšienė.
Tikybos pamokas 2013 mokslo metais iš 2935 mokinių lankė 1536 mokiniai , tai sudaro 52,3%, o etiką -1399 mokiniai.
Visi mokytojai turi teologinį išsilavinimą, ir yra įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. Visi mokytojai yra įgyję tikybos mokytojo kvalifikacinę kategoriją: 1- tikybos mokytojo metodininko kvalifikaciją, 3 – tikybos vyresniojo mokytojo kvalifikaciją, 1 - tikybos mokytojo kvalifikaciją.
Tikybos mokytojų bei katechetų Katechetikos metodino centro veiklą koordinuoja parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Mokytojų bei katechetų metodiniai susirinkimai vyksta vieną kartą per mėnesį. Kartu su klebonu yra aptariamas tikybos mokymas mokyklose bei gimnazijose, mokytojų ir katechetų veikla parapijoje. Visa veikla ir renginiai parapijoje ir dekanate Katechetikos metodiniame centre planuojami vieneriems metams. Klebonas lanko tikybos pamokas, susitinka su mokiniais ir mokyklų vadovais, dalyvauja įvairiuose mokyklų renginiuose, projektuose, pats inicijuoja Advento bei Gavėnios rekolekcijų įvairovę. Kasmet klebonas gimnazijų ir mokyklų bendruomenėms veda Advento susikaupimo valandas, kurių metu ne tik meldžiamasi, bet ir bendraujama, dalijamasi kalėdaičiais, vedamos konferencijos religinėmis temomis. Suderinus gimnazijų ir mokyklų veiklą bažnyčioje, aukojamos Šv. Mišios, kurios skirtos pradedant naujuosius mokslo metus, paskutiniojo skambučio abiturientams proga, susikaupimo valandoms, rekolekcijoms. Kas metai vedama tradicinė „Saulės“ gimnazijos bendruomenės susikaupimo popietė „Sušilkime kalėdine viltim“, projektas skirtas Vėlinių ir Visų šventųjų šventei paminėti „Liepsnelės mums primena jus“, Kauno apskrities Dailės gimnazijos bendruomenės organizuota Advento popietė „šv. Kalėdų stebuklas“ ir kiti parapijos mokyklų vedami kalėdiniai renginiai.

Parapijos mokytojų ir katechetų veiklą koordinuoja Kauno arkivyskupijos bei Kauno I dekanato Katechetikos metodiniai centrai. Parapijų KMC vadovų ir katechetų vadovų posėdžių metu diegiamos pažangios iniciatyvos, gerosios patirties sklaida, padedančios tikybos mokytojams bei katechetams tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti religinio ugdymo bei parapinės katechezės sklaidą, plėtojimą ir diegimą. Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojai kviečiami bent kartą metuose dalyvauti ne trumpesnėse kaip 2 dienų trukmės rekolekcijose ar panašiuose renginiuose (piligriminėse kelionėse, dvasinio pobūdžio seminaruose, kursuose, programose ir pan.). Siekiant užtikrinti šių renginių kokybę, KAKC pateikė rekomenduojamų rekolekcijų ir renginių sąrašą. Mūsų parapijos mokytojai sėkmingai dalyvavo Birštone, dviejų dienų Advento rekolekcijose. Rekolekcijas inicijavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, rekolekcijas vedė kun. A. Akelaitis ir diakonas Valdas Šidlauskas.
Tikybos mokytojai ir katechetai kėlė savo kvalifikaciją Kauno arkivyskupijos organizuotuose kvalifikaciniuose seminaruose: „Šiuolaikinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas“, „Šventojo Rašto tekstų, priklausančių įvairiems literatūriniams žanrams nagrinėjimas pamokose“ ir kt.
Siekdami skleisti sėkmingą tikybos mokytojų kūrybingumo ugdymo patirtį Kauno mieste ir arkivyskupijoje, parapijos mokytojai pristatė savo darbus Kauno arkivyskupijos „Gerosios patirties sklaida“ paruoštam diskui, kuris buvo paskleistas visoje Kauno arkivyskupijoje.
Parapijos mokytojai dalyvavo kvalifikaciniame seminare „Sakramentai – Kristaus gelbstintis veikimas. Teologija, istorija, liturgija“, „Ugdymo integravimo, diferencijavimo ir individualizavimo praktinės galimybės“. Dalyvavo Kauno I dekanato tikybos mokytojų gerosios patirties sklaidos “Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau“ metodiniuose renginiuose visose parapijose, o Kristaus Prisikėlimo parapijoje vedė konferenciją Kauno I dekanato tikybos mokytojams ir katechetams kurios metu vyko Kristaus Prisikėlimo parapijos tikybos mokytojų gerosios patirties sklaidos metodinis renginys, skirtas Tikėjimo metams paminėti “Gerumo niekada nebūna per daug“
Tikybos mokytojai mokyklose su ugdytiniais dalyvavo kūrybinėje, pažintinėje, praktinėje, socialinėje, prevencinėje veikloje.
Mokytojai inicijavo savo mokyklų mokinių dalyvavimą Cairos rekolekcijose Šiluvoje. kurias organizuoja Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija, o rekolekcijas ruošia ir veda ses. Liucija Grybaitė ir jaunimo komanda.
Organizuota pažintinė veikla dėl dalyvavimo LJD pravestos informacinės katechezės „Jus aš draugais vadinu“. Mokytojai su mokiniais dalyvavo Lietuvos Jaunimo Dienose, Kauno Žalgirio arenoje ir kitose Kauno miesto erdvėse.
Su mokiniais dalyvauta edukacinėje programoje lankant muziejus - Lietuvos sporto muziejų, Kauno botanikos sodą, IX fortą ir kt. Parapijos gimnazijų mokiniai sėkmingai dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto, Teologijos fakulteto organizuotame konkurse „Tikėjimas ir mokslas - du sparnai kilti į tiesą“.
Šv. Mišiose, skirtose Kauno „Saulės“ gimnazijos 100 m. pastato ir 90 m. gimnazijos įkūrimo Jubiliejui paminėti, organizuotas iškilmingas šventinis mokinių ir mokytojų, mokyklos vadovų dalyvavimas liturgijoje. Dalyvauta organizuojant ir sutinkant „Saulės“ gimnazijos absolventus (1923-2013 ) metų laidos, švenčiant gimnazijos jubiliejų. Tikybos mokytojos dalyvavo Kauno „Saulės“ gimnazijos parodoje „ Po „Saulės“gimnazijos skliautais“, parodos sektoriuje „Kūrybingas mokytojas – mokyklos ašis“. Eksponuoti metodiniai darbai. Dorinio ugdymo metodinė medžiaga, skirta „Saulės“ gimnazijos pastato 100 metų ir gimnazijos 90 metų jubiliejaus paminėjimui:
„Gerumo niekada nebūna per daug“, „Dorybingas žmogus yra tas, kuris niekieno neverčiamas daro gera“.
Tikybos mokytojų katechetikos centras bendradarbiauja su kitomis parapijos sielovados institucijomis, kurių vadovai pristatė šeimos, jaunimo centrų, Caritas organizacijos veiklą. Vyksta bendradarbiavimas tarp mokyklų ir Carito organizacijos. Tai turi teigiamą poveikį jungiantis į akciją „Gerumas mus vienija“ ir platinant žvakutes, jungiantis į „Maisto banko“ akcijas, kas metai renkama labdara ir ruošiami kalėdiniai susitikimai su Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikais, senelių ir vaikų namais. Mokytojai aktyviai bendradarbiauja su Arkivyskupijos bei Kauno I dekanato jaunimo centro vadovais, Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovu, kurie buvo kviečiami į posėdžius ir supažindino mokytojus su bendradarbiavimo galimybėmis, savo veiklos planais, buvo kviečiami į mokyklas, kur susitiko su mokiniais, pristatė savo veiklą, dalyvavo tikybos pamokose.
Tikybos mokytojai bendradarbiauja su parapijos katechetais ir padeda jiems ruošti vaikus ir jaunimą sakramentinei praktikai.

                         Kristaus Prisikėlimo parapijos KMC vadovė Nijolė Kulėšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021