Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų ratelis - Pabūti su Jėzumi Švč. Sakramente (2013 01 21)

Paskelbta: 2014-01-24

Neseniai šventėme šv. Kalėdas ir žvelgėme mūsų Kūrėją, tapusį Kūdikėliu. Klausantis Dievo Žodžio iš naujo išgirsti, nustembi, kokia neišmatuojama yra Dievo meilė, koks nuostabus Jo planas mus padaryti savo vaikais. Ši žinia ir svaiginančiai džiugina, ir glumina. Žmogiškai mąstant mes to tikrai nenusipelnome. Kas mes esame, kad Dievas, būdamas didis visatos Kūrėjas, tampa žmogumi, kad mes taptume Jo vaikais?

Dar labiau glumina tai, kad tas Kūdikėlis Jėzus pasilieka Švč. Sakramente dėl kiekvieno iš mūsų, kad laimintų, teiktų gyvybę, vestų, mokytų, kaip surasti kelią į dangiškus namus.

Kadangi esame kūniški, Dievas tampa kūnišku dėl mūsų. Tampa Gyvybės Duona ant mūsų stalo, kad ją valgydami nepritrūktume jėgų kelionėje pas Tėvą. Esame kviečiami priimti šią neįkainojamą ir nenupelnytą dovaną su nuolankiu pasitikėjimu ir dėkingumu žvelgiant į Jėzų Eucharistijoje.

Sausio 1-23 d. Šeimos metų proga prasidėjo nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Kauno miesto bažnyčiose, kuri tęsiasi per visas Lietuvos bažnyčias visus metus. Sausio 19-20 d. adoracija vyko Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Sausio 19 dienos rytą pagarbinti Jėzų Eucharistijoje susirinko jaunos šeimos.

-Vaikai, ar žinote, kur Jėzus yra čia?, - tokiu klausimu Švč. Sakramento adoraciją pradėjo sesuo Ramutė Budvytytė, SSC.

Vaikams buvo paaiškinta, kad Jėzus, Dievas ir žmogus, čia yra Ostijoje. Jis yra ant altoriaus monstrancijoje, primenančioje saulę, kaip ir Dievas mums yra kaip saulė, šviečiantis ir šildantis kiekvieną, ateinantį pas Jį. Vaikai buvo pakviesti kartu su tėveliais atnešti degančias žvakutes ant altoriaus arčiau Jėzaus Eucharistijoje. Šią šeimų procesiją palydėjo smuiko melodija ir visų giesmė.

Sesuo Ramutė paaiškino vaikams, kad dabar turėsime ypatingą progą pasikalbėti su Jėzumi iš širdies į širdį - tyloje Jam išsakyti visa, ką norime. Gal padėkoti, gal paprašyti, gal pasidžiaugti, ar pasiguosti, tiesiog pasišnekučiuoti su Dievu. Tai daryti galime, žvelgdami į Jį Ostijoje arba užmerkus akis pasinerti širdies tyloj. Nuostabu buvo matyti, kaip greitai vaikai suprato ir priėmė šį paraginimą, kaip greitai pradėjo garbinti, kas nuolankiai sudėjęs rankas ir nuleidęs galvą, kas pakėlęs akis aukštyn į Jėzų Ostijoje.

Tuo momentu, gėrėdamasi besimeldžiančiais vaikais, dar aiškiau supratau Jėzaus žodžius: „ Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, – neįeis į ją“ (Mk 10, 13-15).

Supratau, kad Dievo karalystė išties priklauso tiems, kurie leidžiasi Dievo patraukiami, apkabinami su visišku pasitikėjimu ir nedvejodami Jo meile. Suprantama, kad vaikams išbūti tyloje visą valandą, būtų tikrai nepakeliama. Todėl po kelių minučių tylos buvome pakviesti jungtis į bendrą maldą giedodami. Visi galėjo balsu išsakyti savo prašymus Jėzui, o mažieji savo prašymus palydėjo berdami smilkalus.

Mačiau ir jutau, kad mūsų širdys sušilo. Buvome apkabinti, įkvėpti, sujaudinti, palaiminti. Ačiū, Jėzau, kad esi su mumis ir dėl mūsų tokiu ypatingu būdu. Padėki mums tapti, kaip vaikai, su paprastu nuolankumu ir pasitikėjimu žvelgti į Tave, kad mus laimintum. O gyvenimo kelyje padėk mums tapti “gyvosiomis monstrancijomis” Tave nešiojančiomis ir Tavo šviesą skleidžiančiomis kitiems. 

Virginija Pilypaitienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021