Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Carito veikla 2013 m. (2014-01-24)

Paskelbta: 2014-01-24


Carito veikla: lanko ligonius, vienišus, apleistus senelius, išmaudo sunkius ligonius, tvarko kambarius, išplauna langus, atneša maisto produktus, vaistus,  palydi į bažnyčią, pakviečia kunigą į namus ir atlieka kitus reikalingus darbus.        

Mūsų parapijoje yra 40 šeimų, kurioms reikia pagalbos, iš jų 2 vienišos mamos, auginančios 3 ir daugiau vaikų, 4 asocialios šeimos, kurių vaikai lanko Žaliakalnio dienos centrą. Pastoviai, kas savaitę, yra lankomos 8 šeimos.

Parapijos Caritas 3 kartus per savaitę neša maistą į namus sunkiems, negalintiems vaikščioti ligoniams, kurių sąrašas yra Prisikėlimo parapijoje. Maistą, imamą iš Carito valgyklos, išnešioja 2 Carito darbuotojai ir 2 savanoriai.

Carito darbuotoja priima ir išdalija rūbus nepasiturinčioms šeimoms, vienišoms motinoms.

Parapijos Carito darbuotojos dalyvauja  ES projekte dalydamos maisto produktus skurstančioms šeimoms. 8 karitietės dalyvavo Maisto banko akcijoje renkant maistą Carito valgyklai. Taip pat karitietės talkina Carito valgyklai, ypač aptarnaujant žmones švenčių proga.

Gruodžio mėnesį dalyvavome akcijoje „Gerumas mus vienija“, platindami žvakutes bažnyčiose.

Pagal tradiciją prieš Velykas ir Kalėdas nepasiturinčioms ir mažas pajamas gaunančioms šeimoms, vienišoms motinoms, sunkiai sergantiems žmonėms suruošiami maisto paketai.

Viena  firma, nenorėjusi būti įvardyta,  Velykų proga  kaip labdarą atvežė 20 paketų po 5 kg,  o prieš Kalėdas paskyrė 40 paketų, kuriuose buvo 7 kg įvairių maisto produktų. Kartu su Carito darbuotojais visi šie paketai buvo išdalyti išvežiojant  pagal sąrašą, kuris yra  parapijos Carite.

Viena Carito darbuotoja prieš Naujuosius metus iš savo asmeninių lėšų paruošė  ir išdalijo 15 maisto paketų sunkiai besiverčiantiems žmonėms.

Carito darbuotojai, lankydami žmones, taip pat siūlo dvasinę pagalbą: 3 sunkiems ligoniams buvo pakviestas parapijos kunigas suteikti Ligonių sakramentą.

Kartą per savaitę, antradieniais, 11-14 val.,  pradėjome rengti  Carito priėmimo valandas parapijos gyventojams, kurie kreipiasi su prašymais. Įvyko 5 tokie susitikimai, per kuriuos bandėme pagal galimybes padėti išspręsti parapijiečių problemas ar palengvinti situaciją.

Mūsų Carito organizacija bendradarbiauja su Žaliakalnio seniūnija, Kauno m. soc. rūpybos skyriaus vedėja,  su parapijos mokyklų,  gimnazijų tikybos mokytojais ir katechete, su skautų moksleiviais bei jų mokytoja.

Kas mėnesį vyksta Carito susirinkimai, kuriuose dalyvauja  dvasios  vadas kunigas Virginijus Lenktaitis, Kauno I dekanato Carito vadovė Onutė Virbašiūtė.  Susirinkimuose aptariame nuveiktus darbus ir iškilusias problemas, ieškome būdų, kaip jas išspręsti, o iš dvasios vadovo pokalbių bei patarimų semiamės stiprybės ir dvasinių  jėgų, kurių ypač prireikia karitatyvinėje veikloje.

Todėl karitietės yra įsipareigojusios adoruoti Švč. Sakramentą Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje, pastoviai bendruomeniškai  meldžiasi bažnyčioje už parapijos žmones rožinio malda. 4 karitietės dalyvavo Birštone vykusiose parapijos institucijų Advento rekolekcijose.

Sunkumai. Ypač jaučiamas visuomenės abejingumas Carito veiklai, menkas švietėjiškų programų vykdymas mokyklose bei universitetuose.

Perspektyvos. Stiprinti švietėjišką veiklą mokyklose  ir universitetuose, glaudžiau bendradarbiauti su tikybos mokytojais ir parapijos bendruomenės nariais, dalytis veiklos gerąja patirtimi su kitomis parapijomis.
 

Carito vadovė Danutė Ševeliovienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021