Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narių susitikimuose - Garbės himnas šv. Mišiose (2014-01-04)

Paskelbta: 2014-01-07

Sausio mėn. 4 d., kaip įprasta, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 16.30 val., mūsų draugijos būrelis, pakylėtas po gruodžio mėn. vykusių Advento rekolekcijų Birštone, Trijų Karalių išvakarėse susirinko į eilinį šventišką susitikimą su savo dvasios vadovu kun. Algirdu Akelaičiu.

„Važiuodamas į susitikimą, pagalvojau, kad šiandien, švenčių proga, geriausiai tiktų pakalbėti apie Garbės himną, kuris po Advento tylos per šventes vėl iškilmingai suskambo šv. Mišiose,“ – po maldos pradėjo pokalbį kun. Algirdas. Jis pastebėjo, kad žodžio „garbė“ reikšmė sovietiniais metais buvo nuvalkiota, todėl galbūt iškreipta jo tikroji prasmė išreiškiant Viešpaties garbę. Liturgijoje ne mes teikiame garbę, bet per regimojo Dievo ženklus matome neregimojo Dievo veikimą, Dievas žmonėms parodo, ką dėl žmonių padarė. Kaip per Velykas po Gavėnios pertraukos bažnyčioje skamba “Aleliuja!”, taip po Advento džiaugiamės vėl prabylančiu Garbės himnu, kuris prasideda gausios dangaus kareivijos giesme: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!”, minima Luko Evangelijoje apreiškiant piemenims Jėzaus gimimą (Lk 2,8-14). Bažnyčioje šį himną tikintieji gieda arba kalba ir pagarbą išreiškia stovėdami bei nedarydami jokių gestų. Kun. Algirdui atkreipus dėmesį, kad dažnai nežinome savo laikysenos prasmės šv. Mišių metu, pokalbis pakrypo apie Vatikano II susirinkimo liturgijos reformos dalykus, prie kurių sunkiai pratinamės, nes nesuvokiame prasmės.

Net nepajutome, kaip prabėgo susitikimo valanda. Labai dėkojame kun. Algirdui už šiuos pokalbius ir paaiškinimus, nes tai padeda sąmoningiau dalyvauti šv. Mišiose, apsčiau gauti Dievo malonės ir stiprina mūsų tikėjimą. Taip pat išreiškėme pageidavimą prašydamos kun. Algirdo sekmadieniais bažnyčioje prieš vakarines šv. Mišias toliau tęsti katechezę apie šv. Mišių eigą, kad kuo daugiau tikinčiųjų tai galėtų išgirsti. 

Atgaivinta bei sustiprinta dvasia nuskubėjome į bažnyčią dėkoti Viešpačiui už visas Tikėjimo metais gautas malones: vakarinės šv. Mišios buvo aukojamos mūsų draugijos intencija.

 Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos Prisikėlimo bažnyčioje koordinatorė Dalė Starkutė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021