Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Atsisveikinimas su a.a. kunigu prof. dr. Kęstučiu Antanu Trimaku (1930 - 3013 m.) (2013-10-01)

Paskelbta: 2013-10-02

 

Spalio 1 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už liepos 19 d. Čikagoje pas Viešpatį iškeliavusį a. a. kun. dr. Kęstutį Antaną Trimaką.

Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas bei kunigai. Šv. Mišiose dalyvavo ses. vienuolės, ateitininkai, bičiuliai, atstovai iš VDU, tikintieji, kuriems buvo brangus šio kunigo talentas, jo žodis, nuveikti darbai.

Sveikindamas visus susirinkusius arkivyskupas S. Tamkevičius SJ kvietė, palydint kun. Kęstutį pas dangaus Tėvą, dėkoti Dievui už jo kunigystę, kupiną idealizmo gyvenimą, gyvo tikėjimo liudijimą (išsamiau žr. >).

Po šv. Mišių urna buvo atvežta į Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariumą, kur 15 val. vyko atsisveikinimas kun. K. A. Trimako palaikais.

Atsisveikinimo žodį taręs Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas dėkojo kun. Kęstučiui: „Atvažiavau padėkoti Tau, kun. Kęstuti, kad už Tavo dvasią, už tavo kūrybos gelmes, už tokį gyvą Tavo poetinį žodį. Tavo žodis daug kartų uždegė mano ugdomų klierikų dvasios ugnį, prakalbino ateitininkų gyvąją dvasią. Ir kas gi tavo kūryboje labiausiai jaudina? Ta vaiko dvasia! Nežinau, ar sugebėjo koks kitas mąstytojas ar poetas taip, kaip vaikas, kreiptis į Dievą: „Tėti mūsų“? Taip ir matau Tave, kunige poete, Dangaus karalystėje, nes Viešpats juk yra pasakęs: „Jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į Dangaus karalystę“ (Mt 18,3). Tad ir norisi, kad ir šiandien mums kalbėtum. Jau iš ten, iš amžinybės, tegul skamba tavo žodis...“

Padėkos žodį tarė Ateitininkų šalpos fondo pirmininkė Laima Šalčiuvienė.

Laidotuvių ceremonijos pabaigoje buvo sugiedota giesmė garbinant Švč. Mergelę Mariją ir išpildytas paskutinis kun.dr. Kęstučio Antano Trimako noras - ilsėtis šalia bičiulio kun. Arvydo Žygo Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume.

 

                                  Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021