Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tarptautinės Tradicijų, Šeimos ir Nuosavybės (Tradition, Family, Property - TFP) gynimo asociacijos delegacija su savo simboliu Fatimos Dievo Motinos statula Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2013-08-23)

Paskelbta: 2013-08-26

 

Rugpjūčio 23 d. dieną advokato Renato Murta de Vasconsales vadovaujami TFP nariai iš Brazilijos, Prancūzijos, Ekvadoro, Vokietijos atnešė Fatimos Dievo Motinos statulą į mūsų bažnyčią. Svečius atlydėjo Krikščioniškosios  kultūros  instituto, Kelmės skyriaus  atstovė Daiva Lileikienė.

Jau tapo graži tradicija, kai (devintą kartą) į mūsų bažnyčią atvyksta garbingos Tarptautinės Tradicijų, Šeimos ir Nuosavybės (Tradition, Family, Property - TFP) gynimo asociacijos delegacija su savo simboliu Fatimos Dievo Motinos statula.

Katalikiška TPF organizacija propaguoja ir gina savo pavadinimu įvardintas vertybes ir ypatingą dėmesį skiria Dievo Motinos Marijos pagerbimui. Šią organizaciją 1960 metais Brazilijoje įkūrė įžymus katalikų veikėjas profesorius Plinio Correa de Oliveira (1908 – 1995), suvienijęs daug įvairių šalių geros valios žmonių, pasiryžusių padėti nelaimių ir vargo prislėgtiems žmonėms. Garbindami Dievo Motiną jie žinojo apie Lietuvą iš stebuklingo Marijos apsireiškimo Šiluvoje prieš 400 metų, todėl kai Lietuva išsikovojo nepriklausomybę, kurią pripažinti delsė kitos šalys, o Sovietų Sąjunga paskelbė ekonominę blokadą, jie pirmieji nedvejodami stojo Lietuvos pusėn ir už Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą per 120 dienų 26 valstybėse surinko 5,3 milijono parašų. Parašų paketai 1990 12 08 buvo įteikti SSSR prezidentui M. Gorbačiovui ir turėjo didelės reikšmės Lietuvos laisvės byloje. Atgavus nepriklausomybę, TFP organizacija ir toliau teikia Lietuvai dvasinę bei metodinę pagalbą ginant jų organizacijos pavadinime išvardintas vertybes. Kasmet TFP atstovai iš įvairių šalių dalyvauja Šiluvos atlaiduose, lanko parapijas, mokyklas, pensionatus, ligonines, ragindami melsti Dievo Motinos užtarimo ir už mūsų tautos dvasinį atgimimą, šeimos stiprinimą, katalikiškų vertybių ugdymą bei jų liudijimą savo gyvenimu. Įsiklausykime Marijos prieš 405 metus pasakytus žodžius Šiluvoje ir prieš 95 metus Fatimoje ir sukursime laimingesnę Lietuvą... ( plg. TFP kalendorius 2013-2014)

Atvykę TPF nariai  kartu su mūsų parapijiečiais dalyvavo 18.00 val. šv. Mišiose. Prieš Mišias buvo sugiedota Švč. M. Marijos litanija. Šv. Mišių liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo kun. A. Akelaitis bei kun. alt. V. Aleksandravičius. Šv. Mišiose dalyvavo diakonas V. Šidlauskas.

Homiliją monsinjoras skyrė Švč. M. Marijos garbei. „Marija yra tobuliausias paklusnumo Dievui pavyzdys. Ji išgirdo Dievo žodį, įtikėjo ir besąlygiškai vykdė visus Jo nurodymus, todėl jai suteikta aukščiausia Dievo malonė. Tegul besibaigiančiuose Tikėjimo metuose gražiausias ir kilniausias mūsų pasižadėjimas bus – gyventi sekant dangiškosios Motinos Marijos pavyzdžiu.“

Po šv. Mišių buvo laiminami vaikai, o parapijiečiai turėjo retą progą ilgiau pasimelsti prie Fatimos Dievo Motinos statulos, paprašyti Švč. Mergelės Marijos užtarimo ar padėkoti už gautas malones.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021