Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmosios Šv. Komunijos šventė (2013-05-25)

Paskelbta: 2013-05-27

 

„Myliu Tave, Dieve, visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, nes Tu esi be galo geras, be galo vertas meilės“, - šį Didįjį Dievo įsakymą nekartą tarė besiruošiančių priimti Pirmąją Šv. Komuniją vaikų lūpos.

Visus metus truko pasiruošimo laikotarpis. Jo metu nenuilstanti vaikų katechetė ses. Irena, žingsnelis po žingsnelio, mažuosiuos vedė prie Didžiųjų tikėjimo tiesų, mokė suvokti ir vadovautis jomis kasdieniniame gyvenime. Ses. Irenos kantrybės, didelės meilės vaikams dėka jų širdelėse pamažu skleidėsi tikėjimo žiedas.

Vaikų tikybos pamokėles ses. Irena paįvairino organizuodama rekolekcijas. 2012 m. lapkričio 24 d. kartu su katalikų bendruomene „Gyvieji akmenys“ vyko Advento susikaupimo popietė „Pirmajai Šv. Komunijai besiruošiant“ . Jos metu buvo kalbama apie adventą, apie kilnius pasiryžimus bei gerus darbus, kuriuos advento laiku pats metas daryti. Taip pat šių rekolekcijų metu vaikai gamino rankų darbo kalendorių, skirtą žymėti savo susitikimus su Dievu maldoje.

2013 m. kovo 22 – 23 dienomis vyko Gavėnios rekolekcijos „Susitaikymo sakramento šventimas“ katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ sodyboje Raudondvaryje. Šių rekolekcijų metu buvo kalbama apie Kristaus Kančią, Kryžiaus kelią. Siekiant kuo jautriau išgyventi Kryžiaus kelio slėpinius, vakare fakelų šviesoje rekolekcijų dalyviai ėjo Kryžiaus kelią, nešdami kryžių ir skaitydami Kristaus Kančios istoriją. Rekolekcijų metu vaikams buvo aiškinama apie Susitaikinimo sakramentą, skirtos praktinės užduotys, leidžiančios kuo giliau suvokti, kaip stipriai nuodėmė paveikia asmenį, jo tolimesnį gyvenimą. Viktorinoje rekolekcijų dalyviai galėjo pasitikrinti savo žinias apie Šventąjį Raštą, apie pasiruošimą Pirmajai šv. Komunijai.

Pirmajai šv. Komunijai besiruošiančių vaikų tėvams taip pat kartą per mėnesį vykdavo katechezės užsiėmimai.

Ir štai atėjo įgytų žinių patikrinimo ir Pirmosios išpažinties diena. Bažnyčia prisipildė jaudinančio vaikų bruzdesio. Į bažnyčios klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus pateiktus klausimus visi norėjo atsakyti kuo geriau. Klebono šiltas žvilgsnis, šypsena, padrąsinantis žodis prieš sekmadienines šv. Mišias vaikus lydėjo visus metus. Prie klausyklų išsirikiavo vaikų eilės. Spurdančiom širdelėm jie laukė savo Pirmosios išpažinties. Atlikę atgailą, spindinčiomis akimis skubėjo prie tėvelių pasidalinti naujos patirties įspūdžiais.

Pagaliau atėjo ta ypatinga Pirmosios šv. Komunijos diena, Švč. Trejybės iškilmių išvakarėse, gegužės 25 d. šeštadienį. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šventiška nuotaika. Pasipuošę, spindinčiomis akimis, su žvakėmis rankose rikiavosi vaikai ir jų tėveliai. Kun. Tomas Trečiokas pasitiko visus ir palydėjo link altoriaus. Tėvai palaimino savo vaikus. Šventės įspūdį sustiprino skaidrios, švelnios giesmių melodijos.

Vaikai susikaupę dalyvavo šv. Mišių aukoje. Homilijos metu dėmesingai stengėsi įsiklausyti į kun. Tomo žodžius, kad nuo šios dienos vaikai visam gyvenimui turės patį ištikimiausią Draugą, Globėją, Guodėją, Patarėją, Mokytoją, kuris niekada neišduos, niekada nenuvils, niekada neapleis; tik reikia kasdien prisiminti Jo, gerojo Dievo, artumą ir tėvišką globą, priimti ir išmintingai naudotis šv. Dvasios dovanomis.

Šv. Mišių kulminacija – Aukos liturgija. Bažnyčioje tylus susikaupimas. Vaikai spindinčiomis akimis žvelgia į pakylėtą Ostiją. Jau visai čia pat tas pirmasis, pats artimiausias jų susitikimas su Jėzumi...

Priėmę Pirmąją šv. Komuniją, vaikai dėmesingai skaito gražius lankstinukus su prasmingais žodžiais, kurie padeda mažiesiems dar labiau padėkoti Viešpačiui. Lankstinukai – tai graži rūpestingosios ses. Irenos dovana vaikams prisiminimui apie Pirmąją šv. Komuniją.

Po šv. Mišių kartu su gražiais palinkėjimais iš kun. Tomo rankų vaikai gavo Pirmosios šv. Komunijos liudijimus. Tėvai nuoširdžiai dėkojo kun. Tomui Trečiokui, katechetėms: ses. Irenai ir ses. Birutei visus metus lydėjusiems jų vaikus iki šio svarbaus momento.

Nuoširdžiai dėkojame ses. Irenai už jos didžiulį ir prasmingą darbą, įžiebiant tikėjimo ugnelę vaikų širdyse. Nuoširdų ačiū sakome ses. Birutei, kuri mums, tėvams, rodė kelią link neišsemiamų Šv. Rašto išminties šaltinių, skatino diskutuoti, domėtis įvairiais religiniais dalykais, gilintis į esmines tikėjimo tiesas.

Manome, kad ši svarbi diena mūsų vaikų gyvenime bus kaip didelio kelio, kuriuo mus veda Viešpats, pradžia.

                                                                     Pirmosios Komunijos vaikų tėvai

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021