Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos TMMC veikla 2012 metais (2013-01-10)

Paskelbta: 2013-02-14

 

TMMC susirinkimai vyksta vieną kartą per mėnesį. Kartu su parapijos klebonu mons. V. Grigaravičiumi yra aptariamas tikybos mokymas mokyklose bei gimnazijose, mokytojų ir katechetų veikla parapijoje.  Klebonas lanko tikybos pamokas, susitinka su mokiniais ir mokyklų vadovais, dalyvauja įvairiuose mokyklų renginiuose, projektuose, pats inicijuoja Advento bei Gavėnios rekolekcijų įvairovę.

Kasmet monsinjoras gimnazijų ir mokyklų bendruomenėms veda Advento susikaupimo valandas, kurių metu ne tik meldžiamasi, bet ir bendraujama, dalijamasi kalėdaičiais, vedamos konferencijos religinėmis temomis. Suderinus gimnazijų ir mokyklų veiklą bažnyčioje  aukojamos šv. Mišios, kurios skirtos  pradedant naujuosius mokslo metus, paskutiniojo skambučio abiturientams proga, susikaupimo valandoms, rekolekcijoms.

Kas metai vedama tradicinė „Saulės“ gimnazijos bendruomenės susikaupimo popietė „Sušilkime kalėdine viltim“,  projektas skirtas Vėlinių ir Visų šventųjų šventei paminėti „Mano ašara gėlę augina“, Kauno apskrities Dailės gimnazijos bendruomenės organizuota Advento popietė „šv. Kalėdų stebuklas“ ir kiti parapijos mokyklų vedami kalėdiniai renginiai.

 Mokslo metų pradžioje mokyklų bei gimnazijų bendruomenės ir jaunimas dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinių) atlaiduose, Pal. Jurgio Matulaičio metų šventimo iškilmėse, piligrimų eisenoje į Šiluvą nuo Katauskių gyvenvietės, piligriminiame jaunimo žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą.

Parapijos mokytojų ir katechetų veiklą koordinuoja ir  Kauno arkivyskupijos bei Kauno I dekanato KMC. Parapijų KMC vadovų ir katechetų vadovų posėdžių metu diegiamos pažangios iniciatyvos, gerosios patirties sklaida, padedančios tikybos mokytojams bei katechetams tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti religinio ugdymo bei parapinės katechezės sklaidą, plėtojimą ir diegimą.

Nuo praeitų mokslo metų arkivyskupijos tikybos mokytojai kviečiami bent kartą metuose dalyvauti ne trumpesnėse kaip 2 dienų trukmės rekolekcijose ar panašiuose renginiuose (piligriminėse kelionėse, dvasinio pobūdžio seminaruose, kursuose, programose ir pan.). Siekiant užtikrinti šių renginių kokybę, KC pateikė rekomenduojamų rekolekcijų ir renginių sąrašą.  Mūsų parapijos mokytojai sėkmingai dalyvavo Guronyse organizuotose Advento rekolekcijose.

Parapijos mokytojai dalyvavo respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Dievo gailestingumas šiandienos kontekstuose“, respublikinėje ekumeninėje konferencijoje „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pamatas“, seminare „Vaiko, mokytojų, tėvų teisės, pareigos ir atsakomybė“, seminare „Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien“, o gimnazijų mokiniai sėkmingai dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto, Teologijos fakulteto organizuotame konkurse „Tikėjimas ir mokslas - du sparnai kilti į tiesą“.

Tikybos mokytojai ir katechetai kėlė savo kvalifikaciją Kauno arkivyskupijos organizuotuose kvalifikaciniuose seminaruose: „Modulio Krikščionybė ir pasaulio religijos pristatymas pagal atnaujintas Bendrąsias programas“, „Pal. Jurgio Matulaičio metams. Pašaukimas į šventumą“, „Šiuolaikinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas“, „Šventojo Rašto tekstų, priklausančių įvairiems literatūriniams žanrams nagrinėjimas pamokose“ ir kt.

Mokslo metų pabaigoje, tikybos mokytojai ir katechetai dalyvavo Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro  organizuotoje konferencijoje „Visur Kristų įnešti“  (Pal. J. Matulaitis užr., p.4). Pranešimą skaitė Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Konferencijos metu buvo apžvelgta tikybos mokytojų ir katechetų veikla, pasidžiaugta jų darbo vaisiais,  buvo meldžiamasi už mokinius, jų šeimas,  mokytojus, pabendrauta prie arbatos puodelio. 

Siekdami skleisti sėkmingą tikybos mokytojų kūrybingumo ugdymo patirtį Kauno mieste ir arkivyskupijoje, parapijos mokytojai dalyvavo Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų kūrybinių darbų parodoje, pristatė savo darbus Kauno arkivyskupijos „Gerosios patirties sklaida“ paruoštam diskui, kuris buvo paskleistas visoje Kauno arkivyskupijoje. Mokytojai  pateikė savo metodinės veiklos darbus ir dalyvavo parodoje „Metodų įvairovė tikybos pamokoms ir popamokiniam ugdymui“, kuri vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. 

Mokytojų katechetikos centras bendradarbiauja su kitomis parapijos sielovados institucijomis.  Vyksta bendradarbiavimas tarp mokyklų ir Carito organizacijos. Carito vadovai pristė Caritas organizacijos veiklą ir tai turi teigiamą poveikį  jungiantis į akciją „Gerumas mus vienija“ ir platinant žvakutes, jungiantis į „Maisto banko“ akcijas, kas metai renkama labdara ir ruošiami kalėdiniai susitikimai su Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikais, senelių ir vaikų namais. 

Mokytojai aktyviai bendradarbiauja su Arkivyskupijos bei Kauno I dekanato Jaunimo centro vadovais, Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovu, kurie buvo kviečiami į posėdžius ir supažindino mokytojus su bendradarbiavimo galimybėmis, savo veiklos planais, buvo kviečiami į mokyklas, kur susitiko su mokiniais, pristatė savo veiklą, dalyvavo tikybos pamokose.

Mokiniai turėjo puikią galimybę dalyvauti didelį susidomėjimą turėjusioje Šv. Valentino dienos šventėje “Meilė kuria šeimą“, kuri vyko Kauno Žalgirio arenoje.  Tiek mokytojai tiek mokiniai kiekvienais metais dalyvauja Kairos rekolekcijose, kurias organizuoja Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija, o rekolekcijas ruošia ir veda ses. Liucija Grybaitė ir jaunimo komanda.  Mokytojai perduoda mokiniams visą informaciją, kurią pateikia Jaunimo centras dėl birželio mėnesį vyksiančių Lietuvos Jaunimo Dienų Kauno mieste.

Tikybos mokytojai bendradarbiauja su parapijos katechetais ir padeda jiems ruošti vaikus ir jaunimą sakramentinei praktikai. Tikybos mokytojos Miglė Račaitė, Virginija Juodpusienė, Vilma Tamošauskytė, padeda parapijos katechetėms  ses. Irenai Romaškaitei ir ses. Birutei Matusevičiūtei  ruošti ne tik parapijos bet ir Kauno miesto kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokymo centro vaikus ir jaunuolius sakramentams.

 

 Kristaus Prisikėlimo parapijos TMMC vadovė Nijolė Kulėšienė

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021