Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų ratelio popietėje - Susitikimas su Gyvuoju Kristumi Eucharistijoje (2013-01-19)

Paskelbta: 2013-02-01

 

11-13 val.  jaunos šeimos su savo mažamečiais vaikais atėjo susitikti su Gyvuoju Kristumi Eucharistijoje. Atėjo pagarbinti Jėzų Kristų ir padėkoti Jam, kad pasiliko su mumis regimu būdu Šv. Ostijoje, kad būtų su mumis visuose mūsų rūpesčiuose ir visose gyvenimo situacijose, kad mums padėtų.  Meldėme, kad Jėzus gyventų mūsų šeimose ir laimintų bei globotų mūsų vaikučius ir jų tėvelius.

 Ses.  Ramutė Budvytytė, šeimų sielovados vadovė, pakvietė tėvelius su vaikučiais ateiti arti prie altoriaus, kad vaikučiai galėtų iš arti matyti Eucharistinį Jėzų ir kartu su tėveliais padėkoti Jėzui, paprašyti pagalbos ir Jį pagarbinti.  Jurga Paulauskienė, mažųjų vaikų mokytoja,  pagrojo gitara ir padėjo šeimoms garbinti Jėzų giesmėmis.

Ses. Ramutė papasakojo vaikučiams kad jų sieloje gyvena Dievo Dvasia ir jie yra panašūs į degančias žvakutes. Kai vaikučių akutės užsimerkia, jie savo viduje pamato degančią liepsnelę, nes juose sušvinta Dievo meilės liepsnelė. Kai kurie drąsesni vaikučiai pasakojo, kad jie matė šviesa savo širdelėse ir net jautė šilumą, kai jie laikė sudėję rankutes ant savo krūtinės.

Tėveliai su vaikučiais padėjo degančias žvakutes prie altoriaus, kad jie matytų kaip jų meilė Jėzui yra gyva. Jie giedojo giesmeles ir visi kartu sukalbėjo malda: „Mano Dieve, tikiu Tavimi, Tave garbinu, Tavimi viliuosi ir Tave myliu.  Atsiprašau už tuos, kurie Tavimi netiki, Tavęs negarbina, Tavimi nepasitiki ir Tavęs nemyli“.

Tėveliai ir vaikučiai prisiminė savo draugus, gimines, kaimynus kurie dar nepažįsta Dievo ir dar netiki, meldė jiems Dievo šviesos. Vaikučiai su tėveliais pasakę savo maldavimą Gyvajam Jėzui, bėrė smilkalų grūdelius ir matė kaip jų malda kyla aukštyn prie Dievo. Jie suprato, kad Jėzus girdi visus jų prašymus ir išklauso jų maldą. Giedant giesmei, kiekviena šeima buvo pakviesta atskirai prieiti prie Eucharistinio Jėzaus esančio monstrancijoje ir išsakyti savo šeimos padėką ir prašymus jam. 

Adoracijos pabaigoje sukalbėję garbinimo maldą,  tėveliai su vaikais paprašė Eucharistinio Jėzaus, kad palaiminti jų šeimas. Vaikučiams ir jų tėveliams buvo labai smagu pabūti prie Jėzaus. Jie išėjo džiugūs dalintis Jėzaus meilės šviesa su kitais ir daryti gerus darbelius visiems.

 Ses. R. BudvytytėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021