Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventė parapijoje (2013-01-10)

Paskelbta: 2013-01-11

 

Sausio 10 d.  neįprastai žiemos eiliniam vakarui Paminklinė Prisikėlimo bažnyčia sulaukė daug tikinčiųjų.  Nemaža  dalis jų -  iš Kėdainių miesto. To priežastis – kun. Tomo Trečioko 30-ies metų jubiliejus ir trijų metų kunigystės šventimas.

Šv. Mišias  aukojo kun. Tomas, koncelebravo  keturiolika  kunigų, jų tarpe Kauno kunigų seminarijos rektorius  mons. A. Žukauskas, prelatas V. S. Vaičiūnas OFS, Kėdainių dekanas  klebonas G. Pūras, kunigai ne tik iš Kauno miesto, bet iš Garliavos, Jonavos , Raseinių, Kėdainių.

Tiek Mišių įžangoje, tiek homilijoje kun. Tomas dėkojo Dievui už pašaukimo malonę, gyvenimą.

Homilijoje kalbėjo, kad daug laiko sugaištame prašydami Dievo įvairiausių dalykų, o prašyti  turime vieno esminio dalyko, kad neprarastume tikėjimo, vilties ir meilės, nes  tik jie palaiko mūsų gyvybę, dėka jų gyvename.

Dėkojo Dievui už kiekvieną šalia jo esantį, ypač tėvams už suteiktą gyvybę, atsiprašė jų, jei darė klaidų, nemokėjo gyventi. Tačiau pasitikint Dievo gailestingumu, tikėkime, kad ir tėvai atleis. Baigdamas sakė, kad Viešpačiui  reikia dėkoti ir atsiprašyti jog  nevertai panaudojai Jo duotas dovanas.

Šv. Mišioms baigiantis sveikinimo žodį tarė prel. V.S. Vaičiūnas. Jis  linkėjo kunigui Tomui   būti maldos žmogumi,  nuolat dėkoti Dievui, kad Jo gautas dovanas turiningai įgyvendina. Prelatas kalbėjo: „Atsimink, kad Viešpats iš tavęs daug pareikalaus – visko, kas Jo pramatyta tau!“ Linkėdamas sveikatos ir Dievo palaimos, kvietė kunigus melstis vieniems už kitus.

Po šv. Mišių kun. Tomas pakvietė visus dalyvavusius Mišiose į konferencijų salę, kur laukė agapė.

Vakaro metu skambėjo „Ilgiausių metų“,  smuiko garsai, humoristės Violetos Mičiulienės humoreskos.

Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021