Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos šv. Mišios už 2012-uosius metus (2012-12-30)

Paskelbta: 2012-12-31

 

Gruodžio 30 d., sekmadienį, 11.00 val. iškilmingai Eucharistijos liturgijai  vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo  parapijos kunigai: alt. jubil. V. Aleksandravičius, kan. prof. R. Pukenis, vikarai kun. N. Šmerauskas ir kun. T. Trečiokas.

Monsinjoras homiliją pradėjo sakydamas „Šiandien dėkojame Dievui už daugelį dalykų, už patirtas Dievo malones per 2012 metus“.Toliau jis kalbėjo, kad turime džiaugtis viskuo, ką esame patyrę, didžiuotis tuo, kad nugalėjome vieną ar kitą silpnybę ir nuoširdžiai prašyti: „Viešpatie, aš noriu būti Tavo mokinys“.

Metai labai greitai praeina ir mes vėl atverčiame naują, be dėmės Naujųjų metų lapą. Per Dievo malonę, Jo veikimą mumyse, mes galime daug gėrio nuveikti ateinančiais Tikėjimo metais, kurie kviečia atnaujinti savo tikėjimą, pasiryžimus kilnesniems, prasmingesniems darbams.

Kadangi pirmas sekmadienis po Šv. Kalėdų skirtas Šventajai Šeimai, tai tolimesnės homilijos mintys buvo skirtos šeimai.

Baigiantis šv. Mišioms klebonas pakvietė sutuoktinių poras išsirikiuoti centrinėje navoje prieš altorių. Per visą bažnyčią nusitęsė ilga eilė sutuoktinių. Klebonui vadovaujant visi sutuoktiniai atnaujino Santuokos sakramentą.

Buvo neparastai jaudinantis momentas, kai žilagalviai su meile ir pagarba žvelgė vienas į kitą, o po to  švelniai pasibučiavo.

Po palaiminimo visa eilė dosnių aukotojų buvo apdovanoti Palaimintojo Jurgio Matulaičio medaliais.

Pastoracinės tarybos narė B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021