Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vyskupo dr. Kęstučio Kėvalo, titulinio Abziri vyskupo bei Kauno arkivyskupijos augziliaro šventimų iškilmės Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2012-11-24)

Paskelbta: 2012-11-26

 

Lapkričio 24 d. Kristaus Karaliaus, Pasaulio Valdovo išvakarėse, mūsų parapijai teko nepaprastai didelė Dievo malonė – šią dieną Tautos šventovėje kun. dr. Kęstutis Kėvalas priėmė vyskupo šventimus.

Tikintieji nuo ankstyvo ryto rinkosi į bažnyčią, nes kiekvienas troško iš kuo arčiau pamatyti ir išgyventi vyskupo konsekraciją.

Gausus atėjusiųjų melstis už vyskupą būrys parodė, koks mylimas ir gerbiamas yra kun. Kęstutis, tokią pagarbą pelnęs savo ypatinga charizma, dėmesingumu, atlaidumu, nuolankumu, be galo nuoširdžia bei šilta šypsena ir visai Lietuvai pažįstamas iš balso, sklindančio per Marijos radiją.

Prieš šv. Mišių pradžią Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas informavo, kad visa iškilmių eiga aprašyta knygutėje „Kun. dr. Kęstučio Kėvalo vyskupo šventimų iškilmės“, kurią dalijo savanoriai kiekvienam įėjusiam į bažnyčią. Ši knygelė  leido geriau suprasti apeigas, bendrai melstis ir kartu ji yra graži vyskupo  dovana mums, tikintiesiems.

12.00 val.  prasidėjus iškilmei, visi sustojo pagerbti prie altoriaus artėjančią Kunigų seminarijų auklėtinių ir didžiulės per 200  kunigų, atvykusių ne tik iš Kauno  arkivyskupijos, bet ir iš visos Lietuvos bei kitų šalių, procesijos, kuri prilygo iškilmingų švenčių Šiluvoje procesijoms. Kaip įprasta, ją vainikavo Lietuvos vyskupai – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas bei vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, taip pat Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadas Kondrusevičius, Minsko-Mogiliovo metropolitas arkivyskupas Tadeušas Kondrusevičius, Apaštalų sosto nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Luigi Bonazzi ir visus laiminantis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ.

 Šv. Mišių metu  giedojo Lietuvos parapijų jungtinis choras (apie 200 giesmininkų) vadovaujamas maestro Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės.

Arkivyskupas šv. Mišių pradžioje pasidžiaugė, kad į bendrą maldą jungiasi gausi Marijos radijo šeima, kurią sudaro tikintieji iš 64 šalių 5 kontinentuose, taip pat per Lietuvos televiziją iškilmę stebintys  žiūrovai.

Homilijoje arkivyskupas, komentuodamas Evangeliją pagal Morkų (Mk 10, 17-31), sugretino jaunuolį, pabūgusį atsakyti turtų ir sekti Jėzų, su kitu jaunu žmogumi, kuris prieš 18 metų stovėjo gyvenimo kryžkelyje mąstydamas, kokį kelią rinktis. Šis jaunas vyras nepabūgo tarti  Dievui  „taip“, jis atvėrė seminarijos duris, pasirinkdamas siaurą kelią, kuriuo nedaugelis eina. Arkivyskupas  išsakė daug padrąsinančių ir prasmingų žodžių savo jaunajam augziliarui (Išsamiai žr.>)

Užbaigus Eucharistijos liturgiją ir skambant  himnui „Tave, Dieve, garbinam“ vyskupas Kęstutis, lydimas arkivyskupo L. Bonazzi ir vyskupo G. Grušo, pirmąkart kaip ganytojas ėjo per bažnyčią ir laimino tikinčiuosius.

Po visų apeigų bažnyčioje buvo pasakytos kelios sveikinimo kalbos.Apaštališkasis nuncijus linkėjo tarnystę pradėti drąsiai ir su pasitikėjimu, cituodamas  apaštalo Pauliaus žodžiais Timotiejui. Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius Gintaras Grušas linkėjo drąsos  ir išminties semtis iš Šventosios Dvasios: „Džiaugiuosi matydamas Šventosios Dvasios dovanas tavyje ir tegul tavo ausys visada būna pasiruošusios išklausyti Šventąją  Dvasią ir vykdyti Jos nurodymus“. Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis kalbą pradėjo  sakydamas: „Jūsų balsas sklinda visuose butuose, ypač automobiliuose, stringančiuose kamščiuose“. Jis palinkėjo vyskupui glaustis prie Jėzaus širdies, kuri jį myli ir kuris ją myli.  Vyskupo T. Kondrusevič iš Baltarusijos kalba buvo  ypač gyva ir emocionali. Jis sakė, kad dabar vyskupui reikės veidas veidan kalbėti su tauta, kuri verta, kad Dievas ją laimintų, ir palinkėjo Lietuvos bažnyčiai tapti pavyzdžiu kitoms. Rygos vyskupo sveikinime, kurį perskaitė jo įgaliotas atstovas, nuskambėjo mintis, kad Bažnyčia turi būti tarsi švyturys, rodantis kelią banguojančioje jūroje. Lietuvos Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė pasidžiaugė gražia iškilme, subūrusia visą pasaulinę Marijos radijo šeimą, ir sveikindama pirmąjį Marijos radijo vyskupą pajuokavo: „Mieli broliai kunigai, ateikite tarnystei į Marijos radiją, nes tai gera perspektyva“.

Iškilmingi sveikinimai, kuriuos lydėjo ilgi plojimai bei sklindantis nuo altoriaus nuoširdus džiaugsmas, užkrėtęs visus tikinčiuosius, baigėsi Kauno mero A. Kupčinsko linkėjimais.

Sveikinimai  toliau buvo tęsiami Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje. (plačiau apie vysk. K. Kėvalo šventimus žr.>)

Teišsipildo vyskupo K. Kėvalo žodžiai, pasakyti LRT interviu: „Daugiau vilties, daugiau entuziazmo, kad mūsų Tėvynė nebūtų nuliūdusi, nebūtų nusiminusi“.

 

 

Birutė Vasylienė

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021