Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramento teikimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2012-05-16)

Paskelbta: 2012-05-18

O Dvasia, Viešpatie, nuženk, savųjų sielose gyvenk, pripilk malonių iš dangaus krūtinę tikinčio žmogaus.

Per Sekmines, 50-ąją dieną po Velykų,  Šventoji Dvasia nusileido ant mokinių  bendruomenės. Ta Dvasia  - tai ta pati Šventoji Jėzaus Dvasia, kurią gauna kiekvienas priimantysis per Sutvirtinimo sakramentą.  Taip Ji ateina ir pas kiekvieną pakrikštytąjį, kuris prašo Bažnyčią Šventosios Dvasios malonės, ir sutvirtina jį, kad gyvenimu pajėgtų liudyti Kristų (plg.Youcat, Jaunimo katekizmas)

Šiai iškilmei gegužės 16 d. į paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią  priimti Sutvirtinimo sakramentą rinkosi  ne tik jaunuoliai ir jaunuolės, bet  buvo ir keletas solidaus amžiaus žmonių.  Jaunuolius  juos lydėjo  jų tėveliai, sutvirtinimo tėvai.

Iškilmingų šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, alt. kun. Vaclovas Aleksandravičius ir prof. dr. kun. Robertas Pukenis.

Sutvirtinimą priimantys jaunuoliai dalyvavo liturgijoje -  skaitė Šv. Raštą, nešė atnašas.

Arkivyskupas palinkėjo sutvirtinamiesiems tiesaus gyvenimo kelio, kad juos lydėtų  Jėzaus  meilė, kad jų kelyje būtų daugiau gėrio,  kad jie įveiktų visas kliūtis, siekiant savo pašaukimo.

Šv. Mišių pabaigoje sutvirtinamieji padėkojo arkivyskupui ir įteikė gėlių puokštę.

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021