Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pal. Jurgio Matulaičio metų atidarymas Kauno arkikatedroje. Kunigų šventimai (2012-01-08)

Paskelbta: 2012-01-09

 

Sausio 8 d., sekmadienį, švenčiant Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmes Kauno arkikatedroje bazilikoje, iškilmingai pradėti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metai arkivyskupijoje.

 

Kristaus Prisikėlimo parapijai taip pat buvo reikšmingas įvykis. Diakonui Giedriui Maskolaičiui ir dar trims Kauno arkivyskupijos diakonams, gausiai dalyvaujant dvasininkams bei tikintiesiems, buvo suteikti kunigystės šventimai. (Išsamiai žr. http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=735&pg=1)

Homilijoje arkivyskupas kalbėjo apie kunigystės pašaukimo sunkumus, pasidalijo savo asmeniniame patirtimi, kvietė naujai įšventinamuosius ištikimai tarnystei, nepamiršti maldos, kuri padeda atsilaikyti prieš pasaulio iššūkius (išsamiai žr.: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=737&pg=1)

Pasibaigus šventimų liturgijos apeigoms, pasveikinti plojimais naujai įšventintieji kunigai Gintautas Leonavičius, Audrius Martusevičius, Giedrius Maskolaitis ir Žilvinas Zinkevičius kartu su arkivyskupijos augziliaru vysk. Jonu Ivanausku, prel. Vytautu Steponu Vaičiūnu OFS ir kitais dvasininkais aukojo savo pirmąsias šv. Mišias, kurioms vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius SJ.

Mūsų diakonas kun. Giedrius Maskolaitis skiriamas į šv. Antano parapiją vikaro pareigoms , o į mūsų parapiją vikaro pareigoms paskirtas diakonas kun. Audrius Martusevičius.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021