Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmoji Šv. Komunija Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2011-05-29)

Paskelbta: 2011-06-06

Mūsų parapijoje pasiruošimas Susitaikinimo ir Pirmosios Šv. Komunijos sakramentams vyko nuo 2010 m. spalio mėn. ir baigėsi Susitaikinimo sakramento priėmimu ir Pirmosios Šv. Komunijos švente paskutinį gegužės mėnesio sekmadienį ir jo išvakarėse.

Pateikiame keletą ištraukėlių iš vaikų tėvelių pasisakymų apie šį pasirengimo laikotarpį ir šventę:
Kiekvieną sekmadienį 12.30 val. Kristaus Prisikėlimo šventovėje – šv. Mišios, skirtos vaikučiams. Laibais, tyrais balseliais atliekama giesmė pasitinka šv. Mišias aukojantį kunigą. Perskaitęs Evangeliją, jis ima į rankas mikrofoną, nusileidžia nuo pakylos ir užmezga pokalbį apie Dievo žodį su jaunaisiais giesmininkais vaikams suprantama kalba. Vyksta pasiruošimas Pirmajai Komunijai. Atrodo, sėjėjas beria grūdus į išpurentą dirvą – mokinuko širdį. Dvasininkų ir seselių darbas yra kaip žemdirbio - ilgas ir kantrus, kad tikėjimo daigų nesunaikintų pasaulio siūlomi lengvabūdiški malonumai, pirmieji išbandymai.

Mes esame labai dėkingi parapijos katechetei ses. Irenai, kurios meilė ir kantrybė lydėjo mūsų vaikus iki pat Pirmosios Komunijos šventės. Vaikai ne tik išmoko esmines katalikiško gyvenimo tiesas, bet ir mokėsi šiomis tiesomis vadovautis gyvenime.

Smagu paminėti ir tai, kad nebuvome palikti nuošalyje ir mes, vaikų tėvai. Kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį su ses. Birute rinkdavomės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios patalpose, kur kartu pasimelsdavome ir gilindavomės į esmines tikėjimo tiesas, bandydami jas geriau pažinti bei suprasti. Ir tėveliai dalyvauja parapijos gyvenime, pamaldų lankymas pamažu tampa šeimynišku susitikimu Dievo namuose, o ne formalia pareiga.

Kai pagaliau ateina pirmosios išpažinties diena, bažnyčioje tiek jaudinančio bruzdesio: prie klausyklų rikiuojasi eilutė jaunimo. Vieni susikaupę laukia savo eilės, kiti iškaitę atlieka atgailą. Šiandien mažutėliai, kunigo padedami, atidžiau pažvelgė į savo sielą, įvardijo tai, kas neramina, ir pajuto džiaugsmingą lengvumą.

Penktąjį Velykų sekmadienį ir jo išvakarėse Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo švenčiama parapijiečių vaikų Pirmosios Komunijos šventė. Baltomis suknelėmis ir vainikėliais pasipuošusių mergaičių, kostiumuotų, su žvakėmis rankose berniukų, kunigų, tėvelių ir kitų šventės dalyvių maldų ir giesmių fone visoje bažnyčioje spindėjo nenusakomai skaidri ir iškilminga atmosfera. Neperstojantis fotoaparatų ir filmavimo kamerų blyksčių mirgėjimas, „paparacių“ keliamas bruzdesys nesugebėjo nustelbti tiesiog iš visos aplinkos sklindančios meilės, ramybės ir šventumo dvasios. Vaikai su jauduliu laukė kada priims Viešpatį į savo širdį. Tokia reikšminga ši diena visai šeimai!

Šventės dalyvius, kaip lauktus svečius, klebonas mons. Vytautas Grigaravičius (šeštadienį), vikaras kun. Nerijus Šmerauskas (sekmadienį) sutiko prie durų ir palydėjo iki altoriaus. Labai jaudinantis momentas, kai tėveliai laimino besirengiančius Pirmajai Šv. Komunijai savo sūnelius ir dukreles. Tėvai taip pat buvo įtraukti į Eucharistijos šventimą: skaitė skaitinius, nešė atnašas.
Šv. Mišių kulminacija tapo akimirka, kuomet susikaupę ir surimtėję vaikai priėmė Švenčiausiąjį Sakramentą – Dievo Kūną.

Po šv. Mišių visi vaikai, priėmę Pirmąją Komuniją, kartu su gražiausiais palinkėjimais iš kunigo rankų gavo pažymėjimus ir prisiminimui nusifotografavo kartu su klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi, vikaru kun. Nerijumi Šmerausku, ses. Irena ir ses. Birute.
Tikimės, kad ši diena mūsų vaikų gyvenime liks vienu svarbiausių įvykių. Juk žmogus, turintis gilų tikėjimą ir dvasinę išmintį įgyja pranašumą siekti tokių tikslų, kuriuos įgyvendinti pajėgi tik entuziastinga, pakylėta ir ryžtinga žmogaus dvasia.

Tikime, kad Bažnyčia, sutelkusi šeimas, ir toliau liks joms traukos centru, Gyvąja duona. Ne tik pamaldos, bet ir tikros kultūros renginiai bei jautrumas pagalbos reikalingiems žmonėms, suburia tikinčiuosius po jos stogu. Ir džiaugsme, ir varge dangiškasis Tėvas mus priglaudžia prie savo mylinčios širdies.
                                                         
                             Tėveliai: D. Drąsutavičienė,V. Šilingienė, E.Damanskis
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021