Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramentas Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2011-05-20)

Paskelbta: 2011-06-01

Gegužės 20 d. l8 val. Kristaus Prisikėlimo parapija šventė jaunųjų parapijiečių Sutvirtinimo sakramentą. Šventovę užpildė jų artimieji ir parapijiečiai, panorę dalyvauti šioje reikšmingoje iškilmėje.

Sutvirtinimas - tai krikščioniškos brandos sakramentas. Jis atbaigia Krikšto malonę ir palieka dvasinį atspaudą sutvirtinamojo sieloje, dar giliau įskiepija dieviškoje įsūnystėje. Šventoji Dvasia, kuri išliejama jaunam krikščioniui, dar tvirčiau jį suvienija su Kristumi, Bažnyčia, įgalina ir įpareigoja dalintis su kitais žmonėmis ir liudyti savo tikėjimą žodžiu, pavyzdžiu, gerais darbais ir visu gyvenimu. Dėl šio sakramento svarbos ir iš jo išplaukiančios pareigos dalintis tikėjimu su kitais, jaunuolis(ė) turi pasiruošti ir labai sąmoningai priimti Šventąją Dvasią ir jos vadovavimą savo gyvenime, todėl 2010 m. spalio mėn. 47 jaunuoliai, pareiškę norą priimti Sutvirtinimo sakramentą, jam ruošėsi daugiau nei pusę metų.

Pirmiausia jaunuoliai dalyvavo Alfa kurse, kurio tikslas paskelbti žmogui pačias pagrindines, kerigmines krikščioniškojo tikėjimo tiesas, padėti asmeniškai priimti Kristų ir jo siunčiamą Šventąją Dvasią į savo gyvenimą, įsijungti į parapijos bendruomenę, suvokti liturgijos svarbą krikščioniško tikėjimo augimui, išmokti įsipareigoti savo bendruomenei.
Alfa kurso savaitgalio metu buvo mokoma apie Šventąją Dvasią ir meldžiamasi jos išsiliejimo ant būsimų sutvirtinamųjų. Parapijos katechetei ses. Irenai Romaškaitei talkino „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės jaunieji talkininkai „Dievo armija“.

Baigus Alfa kursą, jaunuoliai toliau gilinosi į tikėjimo tiesas, buvo raginami skaityti Šventąjį Raštą, aktyviai dalyvauti liturgijoje. Sekmadieniais dalyvaudavo šv. Mišiose: skaitė skaitinius, giedojo. Sutvirtinimui besirengiantys jaunuoliai įsijungė ir į Dieviškojo Gailestingumo metams skirtus Kristaus Prisikėlimo parapijoje organizuotus renginius. Prieš pat Velykas dalyvavo parapijos vikaro kun. Nerijaus Šmerausko katechezėje Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje, Atgailos ir Sutaikinimo pamaldose, Eucharistijos šventime, meldėsi prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo.

Sutvirtinimo Sakramento teikimo šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Giedojo „Gyvųjų Akmenų“ bendruomenės nariai ir jų jaunieji talkininkai „Dievo armija“.

Sutvirtinamieji aktyviai dalyvavo Eucharistijos šventime: skaitė skaitinius, bendruomeninę maldą. Aukojimo liturgijos metu prie altoriaus buvo nešama deganti žvakė, kaip Šventosios  Dvasios simbolis, kaip liepsnojantis ugnies stulpas, kuris nušviečia žmogaus gyvenimo tamsumas ir nurodo kryptį. Buvo nešamas Šventasis Raštas, kaip kiekvienos mūsų gyvenimo dienos maistas ir stiprybė. Šios dovanos skiriamos jaunuoliams, kurie rengsis Sutvirtinimo sakramentui kitais metais. Svarbiausia šv. Mišių atnaša - duona ir vynas, perkeičiamas į Dievo Sūnaus Kūną ir Kraują, visiems jį priimantiems tampantis amžinojo gyvenimo priežastimi.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius  homilijoje pabrėžė kaip svarbu jaunam žmogui pasilikti vienybėje su Kristumi ir palaikyti tą vienybę malda, Dievo žodžio skaitymu, pastangomis vykdyti Dievo valią. Šventoji Dvasia tam ir duota mums, kad įvestų į vis didesnę tiesos pilnatvę. Jo ekscelencija pažymėjo, kad be pastangų šiame gyvenime neįmanoma įgyvendinti net ir labai žemiškų ir praeinančių tikslų, tokių kaip sportiniai pasiekimai ar karjera. Juo labiau reikia įdėti darbo ir pastangų, norint laimėti amžinąją bendrystę su Jėzumi Kristumi ir dangiškuoju Tėvu.

Po homilijos ir visuotinės maldos buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Pasibaigus šv. Mišioms, sutvirtintiesiems buvo įteikti Sutvirtinimo sakramento liudijimai. Sutvirtintieji padėkojo J.E. arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui už tai, kad dažnai kartu su  Kristaus Prisikėlimo parapijos tikinčiaisiais ir šventovės svečiais per tautos ir Bažnyčios šventes dažnai švenčia Eucharistiją ir, kad per jo, ekscelencijos, rankas gavo Šventąją Dvasią ir jos dovanas. Buvo padėkota parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui, visiems prisidėjusiems rengiant jaunuolius Sutvirtinimo sakramentui, ypač parapijos katechetei ses. Irenai Ramoškaitei, kuri jau ne pirmi metai parengia nemažą būrį jaunuolių. Jai padėjusiai ses. Donatai Tėvelytei FDCJ, tikybos  mokytojai Miglei Račaitei, Kauno kunigų seminarijos klierikams. Kartu šį sakramentą gavo ir 15 kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių, kuriems visas apeigas į gestų kalbą vertė p. Rūta Jaukienė.

Viliamės ir tikime, kad šie jauni krikščionys taps pilnaverčiais Kristaus Bažnyčios nariais ir sėkmingai prisidės prie Dievo Karalystės augimo savo laikmečio žmonių širdyse.
                                                                     Sutvirtinamųjų vardu Magdalena
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021