Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Eucharistijos šventė „Eucharistija – amžinoji vienybė su Kristumi" parapijoje (2007-09-22 III-oji diena)

Paskelbta: 2007-09-23

 

        Rugsėjo 22-oji, trečioji Eucharistijos šventės diena prasidėjo 8 val. ryto Švč. Sakramento išstatymu. Tai atliko parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

   9 val. šv. Mišioms vadovavo mons. baž. teol. lic. Adolfas Grušas, konselebravo parapijos kunigai – altarista V. Aleksandravičius ir kun. V. Brusokas, giedojo parapijos choras, vadovė maestro Danguolė Beinarytė
       Homilijos pagrindinė mintis – Dievo žodžio veikimas. Kaip žmogus klausosi, kaip priima ir kaip vykdo Dievo planą. Ar neužgožia Dievo žodžio pasaulio rūpesčiai, ar padeda Dievo žodis numarinti piktojo dvasią, ar duoda jis gausų derlių?
       Po šv. Mišių buvo vėl išstatytas Švč. Sakramentas ir Sumos choras, giesmėmis garbinančiomis Švč. Sakramentą, pradėjo adoraciją.

 

          11 val. šv. Mišioms Tautos šventovėje vadovavo vyskupas Juozas Preikšas, kartu  konselebravo Šv. Mikalojaus bažnyčios rektorius  mons. doc. dr. jubil. Vytautas  Sidaras,   Šv. Antano Paduviečio bažnyčios  klebonas Vytenis Vaškelis ir alt. Juozas Čepėnas, Kauno kunigų seminarijos vicerektorius kun. teol. dr. Rimas Skinkaitis. Giedojo Kauno Įgulos karininkų ramovės moterų choras „Indraja“. Meno vadovė ir dirigentė – Zinaida Gerasina.

       Homilijoje vyskupas kvietė giliau pažvelgti į mūsų gyvenimo saulę – Eucharistiją, kokią įtaką ji daro mūsų gyvenimui.        Priminė tą naktį, kai Kristus duonoje ir vyne įkūnijo save ir paliko mums savo Meilės sakramentą. Tai pats tinkamiausias vardas Eucharistijai apibūdinti.

        Po šv. Mišių konferencijų salėje aktorius Egidijus Stancikas monospektakliu „Judo išpažintis“ pradėjo naują projekto „Dialogas - žodis ir spalva“ sezoną. Žmogaus nuopuoliai ir aukštumos, - taip jis pavadino šią dieną, nes gretimoje salėje buvo surengta alpinisto Vlado Vitkausko pasaulio viršukalnių foto paroda. 
                                                             Mažojoje bažnyčioje tęsėsi Švč. Sakramento adoracija, o Tautos šventovėje Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonės ir parapijos jaunimas giesmėmis bei Šv. Rašto skaitiniais šlovino visų mūsų dangiškąją Motiną Švč. Mergelę Mariją.

18 val. prasidėjo Vakarinė valandų liturgija, kuri persipynė su vakaro šv. Mišių auka. Joms vadovavo klebonas mons. V.Grigaravičius, konselebravo vikaras kun. J.Grigonis ir kun. M. Pukštys.

Homilijoje klebonas mons. V.Grigaravičius kvietė giliau pažvelgti į save. Kiek mumyse yra meilės Dievui ir artimui, kiek mumyse tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu? Ar tikim, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus, siųstas dangiškojo Tėvo per savo kančią ir mirtį atpirkti mus, kad turėtume amžinąjį gyvenimą?
      Bandė atsakyti į klausimą, kuris nuo krikščionybės pradžios iki šių dienų jaudina žmoniją: 
     -Kas gi Jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia? (Lk 7,51).

Po šv. Mišių konferencijų salėje tikintieji, neskubantys namo, žiūrėjo filmą „Eucharistijos stebuklai“, o mažojoje bažnyčioje vikaras kun. J. Grigonis 21 val. Švč. Sakramento pagarbinimu užbaigė adoraciją.

                                                                                                                B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021